Budowa chodników dla pieszych w ciągach dróg powiatowych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska z podziałem na 2 zadania

[27.06.2014] Ogłoszenie o zamówieniu

 

Kalwaria Zebrzydowska: Budowa chodników dla pieszych w ciągach dróg powiatowych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska z podziałem na 2 zadania
Numer ogłoszenia: 138239 - 2014; data zamieszczenia: 27.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska , ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, tel. 033 8766218, faks 033 8766301.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kalwaria-zebrzydowska.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa chodników dla pieszych w ciągach dróg powiatowych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska z podziałem na 2 zadania.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: Budowa chodników dla pieszych w ciągach dróg powiatowych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska z podziałem na 2 zadania: Zadanie nr 1: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr K1783 Stanisław Kępki - Zebrzydowice, od km 0+290 do km 0+355 w m. Stanisław Dolny, Zadanie nr 2: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr K 1782 Kalwaria - Brzeźnica, od km 0+405 do km 0+475 w m. Zebrzydowice Bieńkowice. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, na poszczególne zadania. Zamawiający będzie rozpatrywał każdą z części oddzielnie. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość zadań. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów własnych. Szczegółowo roboty składające się na przedmiot zamówienia określone zostały w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji projektowej oraz w przedmiarach robót. W przypadku, gdy Zamawiający posługuje się w niniejszej SIWZ oraz w załącznikach do niej wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia w odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia, wskazaniu temu towarzyszą wyrazy lub równoważny. Pod pojęciem produktu równoważnego Zamawiający rozumie produkt umożliwiający uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych materiałów lub rozwiązań.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
  • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, zgodnego z przedmiotem zamówienia podstawowego; nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.31.61-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.09.2014.

(...)

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.07.2014 godzina 11:30, miejsce: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, Biuro Obsługi Mieszkańców, parter.

(...)

 

PLIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o zamówieniu (pełne brzmienie)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załączniki 1-9 do SIWZ
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
Dokumentacja projektowa