Kontynuacja rozbudowy i przebudowy budynku zaplecza przy boisku sportowym w Leńczach

[04.07.2014] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

Kalwaria Zebrzydowska, 03.07.2014 r.

ZP.271.14.2014

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, informuje, że zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy, najkorzystniejszą ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych nr 118571 – 2014 w dniu 02.06.2014 r. na zamówienie pn.: „Kontynuacja rozbudowy i przebudowy budynku zaplecza przy boisku sportowym w Leńczach” jest oferta złożona przez Wykonawcę:

F.U.H. ROMAX Roman Kołacz

ul. Spokojna 23

32-089 Wielka Wieś

cena wybranej oferty: 88 560,00 zł brutto

słownie złotych: osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych 00/100

 

kryteria oceny – cena 100 %

Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny – cena 100% – oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

 

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonym ofertom podlegającym ocenie w kryterium oceny określonym w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom

Łączna punktacja

1.

DUD-BUD Spółka Jawna
Ł. Duda i M. Nosal
ul. Racławicka 14
33-100 Tarnów

61,54

61,54

2.

INTEGRAL Usługi Ogólnobudowlane
Artur Świerkosz
ul. Wolności 201
34-220 Maków Podhalański

85,12

85,12

3.

ETNA Piotr Job
Usługi Remontowo-Budowlane
import-export art. przemysłowych
ul. Wyspiańskiego 48 A
32-050 Skawina

81,63

81,63

4.

F.U.H. ROMAX Roman Kołacz
ul. Spokojna 23
32-089 Wielka Wieś

100,00

100,00