Budowa chodnika przy drodze gminnej (ulicy Brodzkiej) w Brodach na odcinku ok. 650 mb

[04.07.2014] Ogłoszenie o zamówieniu

 

 

Kalwaria Zebrzydowska: Budowa chodnika przy drodze gminnej (ulicy Brodzkiej) w Brodach na odcinku ok. 650 mb
Numer ogłoszenia: 144387 - 2014; data zamieszczenia: 04.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska , ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, tel. 033 8766218, faks 033 8766301.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kalwaria-zebrzydowska.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa chodnika przy drodze gminnej (ulicy Brodzkiej) w Brodach na odcinku ok. 650 mb.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: przebudowa drogi gminnej (ulicy Brodzkiej) w miejscowości Brody na odcinku ok. 650 mb, polegająca na utwardzeniu gruntowego pobocza, wykonaniu odwodnienia. Zakres robót: 1) Przebudowa istniejącego gruntowego pobocza na pobocze utwardzone o szerokości 1,5 m (lokalnie 1,25). Pobocze to wykonane będzie z kostki brukowej betonowej 6 cm i zlokalizowane przy krawędzi jezdni. 2) Zmiana parametrów technicznych drogi polegająca na poszerzeniu istniejącej jezdni do normatywnych szerokości. 3) Zmiana parametrów technicznych drogi w zakresie jej odwodnienia poprzez wykonanie wpustów deszczowych, studni kanalizacyjnych, przykanalików PVC, kolektora kanalizacji deszczowej PVC, ścieku z betonowych korytek odwadniających typu mulda oraz odwodnień liniowych. 4) Remont zjazdów. Szczegółowo roboty składające się na przedmiot zamówienia określone zostały w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji projektowej oraz w przedmiarze robót. W przypadku, gdy Zamawiający posługuje się w niniejszej SIWZ oraz w załącznikach do niej wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia w odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia, wskazaniu temu towarzyszą wyrazy lub równoważny. Pod pojęciem produktu równoważnego Zamawiający rozumie produkt umożliwiający uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych materiałów lub rozwiązań.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.12.2014.

(...)

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.07.2014 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, Biuro Obsługi Mieszkańców, parter.

(...)

 

PLIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o zamówieniu (pełne brzmienie)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załączniki 1-9 do SIWZ
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
Dokumentacja projektowa