Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 8 w Stanisławiu Dolnym

[08.07.2014] Zawiadomienie o unieważnieniu konkursu

 

Kalwaria Zebrzydowska, 07.07.2014 r.

ZP.K. 271.1.2014

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU

na: „Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 8 w Stanisławiu Dolnym”, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 106243-2014 w dniu 16.05.2014 r.

Zamawiający – Gmina Kalwaria Zebrzydowska zawiadamia, że na podstawie art. 124 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) unieważnia konkurs na: „Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 8 w Stanisławiu Dolnym”, z uwagi na brak rozstrzygnięcia konkursu przez Sąd konkursowy.

 

Uzasadnienie:

Do wyznaczonego terminu składania prac konkursowych wpłynęły trzy prace, oznaczone numerami: 467855, 401266, 240609. Sąd konkursowy dokonał analizy przedłożonych prac pod względem formalnym oraz zgodności z regulaminem konkursu i stwierdził, co następuje:

1)   Praca oznaczona nr 240609:

Praca została przedstawiona na planszach o wymiarach 50 x 70 cm, natomiast zgodnie z regulaminem konkursu pkt. 9 ppkt. 9.2. 2) część graficzną należało wykonać na sztywnych planszach w układzie poziomym o wymiarach 70 x 100 cm. Ponadto Uczestnik konkursu koncepcję zagospodarowania terenu dla całości opracowania nie sporządził na kopii mapy zasadniczej. W związku z powyższym Sąd konkursowy ustalił, że praca jest niezgodna pod względem formalnym z wymaganiami regulaminu konkursu i nie podlega ocenie merytorycznej.

2)   Praca oznaczona nr 401266:

W części opisowej do pracy konkursowej Uczestnik konkursu podał szacunkowe wyliczenie kosztów realizacji inwestycji na kwotę 3 673 077 zł netto, która przekracza maksymalny planowany koszt wykonania inwestycji wraz z zagospodarowaniem terenu wskazany w regulaminie konkursu. Określenie maksymalnego kosztu planowanej realizacji projektowanego przedsięwzięcia to niezbędny wymóg w sferze sektora publicznego, podporządkowanej zasadzie planowania finansowego. Celem zapewnienia sobie możliwości realizacji pracy konkursowej zamawiający jest zobligowany przez art. 116 ust. 2 pkt. 4) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) do wskazania maksymalnej kwoty na realizacje prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej. Na etapie konkursu koszty podane w informacji o planowanych łącznych kosztach prac realizowanych na podstawie koncepcji składanej przez Uczestników konkursu z pracami nie mogą przewyższać planowanej i akceptowalnej kwoty maksymalnej. Prace konkursowe, których realizacja przekracza planowane koszty, należy uznać za nie spełniające wymagań określonych w regulaminie konkursu.

W związku z powyższym Sąd konkursowy ustalił, że praca jest niezgodna pod względem formalnym z wymaganiami regulaminu konkursu i nie podlega ocenie merytorycznej.

3)   Praca oznaczona nr 467855:

Praca spełnia wymagania formalne i została poddana ocenie przez członków sądu konkursowego. Praca uzyskała łącznie 313 punktów, uzyskując średnią ilość punktów: 34,78. Oznacza to, że praca uzyskała mniej niż 60 % możliwych do uzyskania punktów, w związku z czym konkurs nie został rozstrzygnięty.

Sąd konkursowy nie dokonał rozstrzygnięcia konkursu. Z uwagi na brak rozstrzygnięcia konkursu Sąd konkursowy nie dokonał identyfikacji złożonych prac konkursowych.

W sytuacji braku rozstrzygnięcia konkursu przez Sąd konkursowy Zamawiający, na mocy art. 124 ustawy Prawo zamówień publicznych zobligowany jest do unieważnienia konkursu.