Budowa placu rekreacyjnego przy ulicy Jagiellońskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej

[10.07.2014] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Kalwaria Zebrzydowska, 10.07.2014 r.

ZP.271.15.2014

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, informuje, że zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy, najkorzystniejszą ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych nr 120057 – 2014 w dniu 04.06.2014 r. na zamówienie pn.: „Budowa placu rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej” jest oferta złożona przez Wykonawcę:

 

KA-BUD Kazimierz Job

Zakład Usług Remontowo-Budowlanych

32-051 Wielkie Drogi 27

cena wybranej oferty: 396 156,30 zł brutto

słownie złotych: trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt sześć złotych 30/100

kryteria oceny – cena 100 %

 

Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny – cena 100% – oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

 

W przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.