Budowa placu rekreacyjnego przy ulicy Jagiellońskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej

[17.07.2014] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Kalwaria Zebrzydowska: Budowa placu rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
Numer ogłoszenia: 156313 - 2014; data zamieszczenia: 17.07.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 120057 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, tel. 033 8766218, faks 033 8766301.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa placu rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: Budowa placu rekreacyjnego przy ulicy Jagiellońskiej na działce nr 1244/4 w Kalwarii Zebrzydowskiej. Szczegółowo roboty budowlane określone zostały w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, projekcie budowlano-wykonawczym i przedmiarze robót załączonych do SIWZ. Zgodnie z załączonym przedmiarem robót w pozycjach nr: od 3.10 do 3.17 należy wycenić wyłącznie montaż urządzeń (Zamawiający dysponuje wskazanymi urządzeniami), a w pozycji nr 5.3 należy wycenić dostawę 14 mb siatki ogrodzeniowej wraz z elementami montażowymi dla tej ilości oraz montaż całości ogrodzenia. W przypadku, gdy Zamawiający posługuje się w niniejszej SIWZ oraz w załącznikach do niej wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia w odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia, wskazaniu temu towarzyszą wyrazy lub równoważny. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy kierowali się tymi danymi jako wskaźnikami, co do minimalnych wymagań parametrów technicznych i jakościowych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.20-8, 45.23.32.22-1, 45.43.21.12-2, 45.34.20.00-6, 43.32.50.00-7, 45.11.27.10-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt pn. Budowa placu rekreacyjnego przy ulicy Jagiellońskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 z działania Odnowa i rozwój wsi.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.07.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • KA-BUD Kazimierz Job Zakład Usług Remontowo-Budowlanych, Wielkie Drogi 27, 32-051 Wielkie Drogi, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 310591,30 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 396156,30
  • Oferta z najniższą ceną: 396156,30 / Oferta z najwyższą ceną: 396156,30
  • Waluta: PLN.