Budowa chodników dla pieszych w ciągach dróg powiatowych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska z podziałem na 2 zadania

[17.07.2014] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Kalwaria Zebrzydowska, 17.07.2014 r.

ZP.271.16.2014

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, informuje, że zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy, Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert częściowych dla zadań 1 i 2 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych nr 138239 - 2014 w dniu 27.06.2014 r. na zamówienie pn.: „Budowa chodników dla pieszych w ciągach dróg powiatowych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska z podziałem na 2 zadania”, złożonych przez Wykonawcę:

Zakład Wykonawczy KOMMEL

mgr inż. Bronisław Merak

34-124 Barwałd Średni 230

Zadanie nr 1:

Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr K1783 Stanisław Kępki – Zebrzydowice, od km 0+290 do km 0+355 w m. Stanisław Dolny

cena wybranej oferty: 36 093,53 zł brutto

słownie złotych: trzydzieści sześć tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote 53/100

kryteria oceny – cena 100 %

Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny – cena 100% – oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

 

Zadanie nr 2:

Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr K 1782 Kalwaria – Brzeźnica, od km 0+405 do km 0+475 w m. Zebrzydowice Bieńkowice

cena wybranej oferty: 47 746,44 zł brutto

słownie złotych: czterdzieści siedem tysięcy siedemset czterdzieści sześć złotych 44/100

kryteria oceny – cena 100 %

Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny – cena 100% – oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

 

W przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na każde zadanie została złożona tylko jedna oferta.