Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska w sezonie 2014/2015 z podziałem na 14 zadań

[25.07.2014] Ogłoszenie o zamówieniu

Sekcja I : Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej Krajowy numer identyfikacyjny:
Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 7
Miejscowość: Kalwaria Zebrzydowska
Kod pocztowy: 34-130 Państwo: Polska (PL)
Punkt kontaktowy: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej
Tel.: +48 338766700/338766005
Osoba do kontaktów: Ksenia Podlaszewska, Bogumiła Sarapata
E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Faks: +48 338766301
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) http://www.kalwaria-zebrzydowska.pl
Adres profilu nabywcy:
Dostęp elektroniczny do informacji:
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:
Więcej informacji można uzyskać pod adresem
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:
Sekcja II : Przedmiot zamówienia
II.1) Opis :
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :
Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska w sezonie 2014/2015 z podziałem na 14 zadań
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Usługi
(...)
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu :
Przedmiotem zamówienia są usługi tj. Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska w sezonie 2014/2015 z podziałem na 14 zadań.
Zamówienie realizowane będzie z podziałem na następujące zadania:
Zadanie nr 1 – Sołectwo Barwałd Górny,
Zadanie nr 2 – Sołectwo Barwałd Średni,
Zadanie nr 3 – Sołectwo Brody,
Zadanie nr 4 – Sołectwo Bugaj,
Zadanie nr 5 – Sołectwo Leńcze,
Zadanie nr 6 – Sołectwo Podolany,
Zadanie nr 7 – Sołectwo Przytkowice,
Zadanie nr 8 – Sołectwo Stanisław Dolny Kępki,
Zadanie nr 9 – Sołectwo Stanisław Dolny Dolany,
Zadanie nr 10 – Sołectwo Zarzyce Małe,
Zadanie nr 11 – Sołectwo Zarzyce Wielkie,
Zadanie nr 12 – Sołectwo Zebrzydowice,
Zadanie nr 13 – Sołectwo Zebrzydowice Bieńkowice,
Zadanie nr 14 – Miasto Kalwaria Zebrzydowska.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, na poszczególne zadania. Zamawiający będzie rozpatrywał każdą z części oddzielnie. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość zadań. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych. Szczegółowy zakres prac został określony w kosztorysach ofertowych stanowiących załączniki do SIWZ.
W przypadku, gdy Zamawiający posługuje się w niniejszej SIWZ oraz w załącznikach do niej wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia w odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia, wskazaniu temu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Pod pojęciem produktu „równoważnego” Zamawiający rozumie
produkt umożliwiający uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych materiałów lub rozwiązań.

(...)

 

PLIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o zamówieniu (pełne brzmienie)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załączniki do SIWZ
Ogłoszenie z Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (Dz.U./S S144 30/07/2014 259374-2014-PL)