Budowa chodnika przy drodze gminnej (ulicy Brodzkiej) w Brodach na odcinku ok. 650 mb

[28.07.2014] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Kalwaria Zebrzydowska, 28.07.2014 r.

ZP.271.17.2014

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, informuje, że zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy, najkorzystniejszą ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych nr 144387 - 2014 w dniu 04.07.2014 r. na zamówienie pn.: „Budowa chodnika przy drodze gminnej (ulicy Brodzkiej) w Brodach na odcinku ok. 650 mb.” jest oferta złożona przez Wykonawcę:

 

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane

COMODOS

Sławomir Gugulski

ul. Łazówka 9

34-100 Wadowice

cena wybranej oferty: 435 460,69 zł brutto

słownie złotych: czterysta trzydzieści pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt 69/100

kryteria oceny – cena 100 %

Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny – cena 100% – oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonym ofertom podlegającym ocenie w kryterium oceny określonym w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom

Łączna punktacja

1.

PROFEXIM Sp. J. Halina Duda, Grażyna Duda
ul. Bandurskiego 66/4
31-515 Kraków
Oddział w Łostówce – Baza Drogowa
34-730 Mszana Dolna

90,02

90,02

2.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Eksportowe WIKOS Jerzy Strzelec
Olszyny ul. Zatorska 62
32-551 Babice

67,63

67,63

3.

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane COMODOS Sławomir Gugulski
ul. Łazówka 9
34-100 Wadowice

100,00

100,00

4.

Zakład Wykonawczy KOMMEL
mgr inż. Bronisław Merak
34-124 Barwałd Średni 230

87,64

87,64

5.

Konsorcjum firm:
Lider: F.H.U. RAFKOP Rafał Zielonka
Grzechynia 405
34-220 Maków Podhalański
Partner: MINI-KOP Krzysztof Żurek
ul. Błądzonka 129
34-200 Sucha Beskidzka

88,52

88,52