Budowa chodników dla pieszych w ciągach dróg powiatowych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska z podziałem na 2 zadania

[04.08.2014] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Kalwaria Zebrzydowska: Budowa chodników dla pieszych w ciągach dróg powiatowych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska z podziałem na 2 zadania
Numer ogłoszenia: 167937 - 2014; data zamieszczenia: 04.08.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 138239 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, tel. 033 8766218, faks 033 8766301.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa chodników dla pieszych w ciągach dróg powiatowych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska z podziałem na 2 zadania.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: Budowa chodników dla pieszych w ciągach dróg powiatowych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska z podziałem na 2 zadania: Zadanie nr 1: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr K1783 Stanisław Kępki - Zebrzydowice, od km 0+290 do km 0+355 w m. Stanisław Dolny, Zadanie nr 2: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr K 1782 Kalwaria - Brzeźnica, od km 0+405 do km 0+475 w m. Zebrzydowice Bieńkowice. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, na poszczególne zadania. Zamawiający będzie rozpatrywał każdą z części oddzielnie. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość zadań. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów własnych. Szczegółowo roboty składające się na przedmiot zamówienia określone zostały w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji projektowej oraz w przedmiarach robót. W przypadku, gdy Zamawiający posługuje się w niniejszej SIWZ oraz w załącznikach do niej wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia w odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia, wskazaniu temu towarzyszą wyrazy lub równoważny. Pod pojęciem produktu równoważnego Zamawiający rozumie produkt umożliwiający uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych materiałów lub rozwiązań.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.31.61-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1

Nazwa: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr K1783 Stanisław Kępki - Zebrzydowice, od km 0+290 do km 0+355 w m. Stanisław Dolny

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.07.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Zakład Wykonawczy KOMMEL mgr inż. Bronisław Merak, Barwałd Średni 230, Barwałd Średni, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 33253,21 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 36093,53
  • Oferta z najniższą ceną: 36093,53 / Oferta z najwyższą ceną: 36093,53
  • Waluta: PLN.

Część NR: 2

Nazwa: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr K 1782 Kalwaria - Brzeźnica, od km 0+405 do km 0+475 w m. Zebrzydowice Bieńkowice

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.07.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Zakład Wykonawczy KOMMEL mgr inż. Bronisław Merak, Barwałd Średni 230, Barwałd Średni, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 44052,71 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 47746,44
  • Oferta z najniższą ceną: 47746,44 / Oferta z najwyższą ceną: 47746,44
  • Waluta: PLN.