Budowa chodnika przy drodze gminnej (ulicy Brodzkiej) w Brodach na odcinku ok. 650 mb

[04-08-2014] Ogłoszenie o zawarciu umowy

 

 

Kalwaria Zebrzydowska: Budowa chodnika przy drodze gminnej (ulicy Brodzkiej) w Brodach na odcinku ok. 650 mb
Numer ogłoszenia: 168029 - 2014; data zamieszczenia: 04.08.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 144387 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, tel. 033 8766218, faks 033 8766301.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa chodnika przy drodze gminnej (ulicy Brodzkiej) w Brodach na odcinku ok. 650 mb.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: przebudowa drogi gminnej (ulicy Brodzkiej) w miejscowości Brody na odcinku ok. 650 mb, polegająca na utwardzeniu gruntowego pobocza, wykonaniu odwodnienia. Zakres robót: 1) Przebudowa istniejącego gruntowego pobocza na pobocze utwardzone o szerokości 1,5 m (lokalnie 1,25). Pobocze to wykonane będzie z kostki brukowej betonowej 6 cm i zlokalizowane przy krawędzi jezdni. 2) Zmiana parametrów technicznych drogi polegająca na poszerzeniu istniejącej jezdni do normatywnych szerokości. 3) Zmiana parametrów technicznych drogi w zakresie jej odwodnienia poprzez wykonanie wpustów deszczowych, studni kanalizacyjnych, przykanalików PVC, kolektora kanalizacji deszczowej PVC, ścieku z betonowych korytek odwadniających typu mulda oraz odwodnień liniowych. 4) Remont zjazdów. Szczegółowo roboty składające się na przedmiot zamówienia określone zostały w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji projektowej oraz w przedmiarze robót. W przypadku, gdy Zamawiający posługuje się w niniejszej SIWZ oraz w załącznikach do niej wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia w odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia, wskazaniu temu towarzyszą wyrazy lub równoważny. Pod pojęciem produktu równoważnego Zamawiający rozumie produkt umożliwiający uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych materiałów lub rozwiązań.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt pn. Budowa chodnika przy drodze gminnej (ulicy Brodzkiej) w Brodach na odcinku ok. 650 mb. współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie: 313, 322, 323 - Odnowa i rozwój wsi.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.08.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane COMODOS Sławomir Gugulski, ul. Łazówka 9, 34-100 Wadowice, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 563800,20 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 435460,69
  • Oferta z najniższą ceną: 435460,69 / Oferta z najwyższą ceną: 643924,56
  • Waluta: PLN.