Zakup energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji dla Gminy Kalwaria Zebrzydowska oraz 13 innych jednostek objętych porozumieniami z dnia 2 września 2014 r. w roku 2015

[09.09.2014] Ogłoszenie o zamówieniu

 

Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej
Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest znany) _____
Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 7
Miejscowość: Kalwaria Zebrzydowska
Kod pocztowy: 34-130 Państwo: Polska (PL)
Punkt kontaktowy: _____ Tel.: +48 338766700/338766004
Osoba do kontaktów: Ksenia Podlaszewska, Marzena Turcza, Mirosław Nowak
E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Faks: +48 338766301
Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) http://www.kalwaria-zebrzydowska.pl
Adres profilu nabywcy: (URL) _____
Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____
Więcej informacji można uzyskać pod adresem
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:
tak
więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis:
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Zakup energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji dla Gminy Kalwaria Zebrzydowska oraz 13 innych jednostek objętych porozumieniami z dnia 2 września 2014 r. w roku 2015
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:
Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej odpowiada konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:
Gmina Kalwaria Zebrzydowska
(...)
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa polegająca na sprzedaży energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej do punktów poboru dla Gminy Kalwaria Zebrzydowska w roku 2015 wyszczególnionych w SIWZ w załącznikach od A do U. Szacowana ilość dostaw wynosi około 1 693 760 kWh (+/- 10%) rocznie. Wykaz jednostek uczestniczących w porozumieniach z Gminą Kalwaria Zebrzydowska o wspólnym prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dystrybucję energii elektrycznej w 2015 r.:
1. Zespół Szkół Nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej – ul. Mickiewicza 14, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska;
2. Zespół Szkół Nr 2 w Brodach – Brody 479, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska;
3. Zespół Szkół Nr 3 w Przytkowicach – 34-141 Przytkowice 542;
4. Zespół Szkół Nr 4 w Zebrzydowicach – Zebrzydowice 193, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska;
5. Zespół Szkół Nr 5 w Barwałdzie Górnym – Barwałd Górny 213, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska;
6. Zespół Szkół Nr 6 w Leńczach – 34-142 Leńcze 276;
7. Zespół Szkół Nr 7 w Barwałdzie Średnim – Barwałd Średni 70, 34-124 Klecza Górna;
8. Zespół Szkół Nr 8 w Stanisławiu Dolnym – Stanisław Dolny 256, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska;
9. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanisławiu Dolnym Dolany – Stanisław Dolny 73, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska;
10. Szkoła Podstawowa w Zarzycach Wielkich, Zarzyce Wielkie 56, 34-142 Leńcze;
11. Ośrodek Administracyjny Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej - ul. Mickiewicza 42, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska;
12. Biblioteka Publiczna w Kalwarii Zebrzydowskiej – ul. Jana Pawła II 24, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska;
13. Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej – ul. Mickiewicza 4, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska.
(...)

 

PLIKI DO POBRANIA:

Ogłoszenie o zamówieniu (pełne brzmienie)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załączniki do SIWZ
Ogłoszenie z Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (Dz.U./S S176 13/09/2014 310446-2014-PL)