Remont i ocieplenie budynku komunalnego oraz przebudowa i nadbudowa budynku zaplecza sportowego, z podziałem na 2 zadania

[22.09.2014] Ogłoszenie o zamówieniu

 

Kalwaria Zebrzydowska: Remont i ocieplenie budynku komunalnego oraz przebudowa i nadbudowa budynku zaplecza sportowego, z podziałem na 2 zadania
Numer ogłoszenia: 200953 - 2014; data zamieszczenia: 22.09.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska , ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, tel. 033 8766218, faks 033 8766301.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kalwaria-zebrzydowska.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont i ocieplenie budynku komunalnego oraz przebudowa i nadbudowa budynku zaplecza sportowego, z podziałem na 2 zadania.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: remont i ocieplenie budynku komunalnego oraz przebudowa i nadbudowa budynku zaplecza sportowego, z podziałem na 2 zadania: Zadanie nr 1: Remont i poprawa estetyki istniejącego budynku AGRONOMÓWKA w Leńczach, polegający między innymi na: wykonaniu termomodernizacji, budowie odwodnienia budynku w miejscowości Leńcze na działkach nr 2195/13, 2195/15; Zadanie nr 2: Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku zaplecza sportowego Klubu Sportowego Stanisławianka wraz z budową instalacji kanalizacyjnej, deszczowej, odprowadzeniem wód opadowych z dachu, budową drenażu w miejscowości Stanisław Dolny na działkach nr 2502, 2503/1, 2468/4. Na przedmiot umowy składa się następujący zakres: Zadanie nr 1: a) ocieplenie ścian zewnętrznych, b) ocieplenie stropodachu, c) wymiana okien, d) remont kominów, e) zabezpieczenie ścian fundamentowych i opaska wokół budynku, f) drenaż opaskowy; Zadanie nr 2: a) drenaż opaskowy wokół budynku i zabezpieczenie ścian fundamentowych, b) instalacja odprowadzenia wody, c) zbiornik na wodę otwarty dwukomorowy, d) ogrodzenie, e) roboty uzupełniające, f) roboty budowlane zewnętrzne, g) ocieplenie ścian zewnętrznych domurowanych, wymiana drzwi zewnętrznych, tynk cienkowarstwowy na ścianach istniejących, h) roboty budowlane wewnętrzne, i) wymiana okien, j) dach rozbiórka i budowa. 2. Szczegółowo zakres robót dla każdego zadania określony został w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji projektowej i przedmiarach robót załączonych do SIWZ. W zakres zadania nr 1 nie wchodzi opisana w projekcie budowlano-wykonawczym wymiana kotła gazowego. 3. W przypadku, gdy Zamawiający posługuje się w niniejszej SIWZ oraz w załącznikach do niej wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia w odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia, wskazaniu temu towarzyszą wyrazy lub równoważny. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy kierowali się tymi danymi jako wskaźnikami, co do minimalnych wymagań parametrów technicznych i jakościowych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 4. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość zadań. Zamawiający będzie rozpatrywał każdą z części oddzielnie..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.21.30-2, 45.33.10.00-6, 45.42.11.32-8, 45.40.00.00-1, 45.44.30.00-4, 45.23.24.52-5, 45.21.00.00-2, 45.23.10.00-4, 45.42.11.30-4, 45.41.00.00-4, 45.33.20.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 02.03.2015.

(...)

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.10.2014 godzina 10:30, miejsce: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, Biuro Obsługi Mieszkańców, parter.

(...)

 

PLIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o zamówieniu (pełne brzmienie)
Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia
Załączniki 1-8 do SIWZ
Przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, dokumentacje projektowe: Zadanie nr 1 - Leńcze | Zadanie nr 2 - Stanisław Dolny


 

Kalwaria Zebrzydowska, 01.10.2014 r.

ZP. 271.20.2014

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zamówienie: Remont i ocieplenie budynku komunalnego oraz przebudowa i nadbudowa budynku zaplecza sportowego, z podziałem na 2 zadania”, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 200953-2014 w dniu 22.09.2014 r.

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Kalwaria Zebrzydowska,
ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, modyfikuje specyfikację istotnych warunków zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, w zakresie zapisów projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ.

W projekcie umowy, w § 11 po ust. 2 wprowadza się ust. 3 o brzmieniu:

„Zadanie nr 1: Remont i poprawa estetyki istniejącego budynku „AGRONOMÓWKA” w Leńczach, polegający między innymi na: wykonaniu termomodernizacji, budowie odwodnienia budynku w miejscowości Leńcze na działkach nr 2195/13, 2195/15 płatne do kwoty 50 000,00 zł brutto w roku 2014, a pozostała część wynagrodzenia płatna w roku 2015. Zadanie nr 2: Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku zaplecza sportowego Klubu Sportowego „Stanisławianka” wraz z budową instalacji kanalizacyjnej, deszczowej, odprowadzeniem wód opadowych z dachu, budową drenażu w miejscowości Stanisław Dolny  na działkach nr 2502, 2503/1, 2468/4 płatne do kwoty 90 000,00 zł brutto w roku 2014, a pozostała część wynagrodzenia płatna w roku 2015”.

 

Pod niniejszą informacją, na stronie internetowej Zamawiającego: www.kalwaria-zebrzydowska.pl oraz w BIP zamieszcza się zmodyfikowany we wskazanym wyżej zakresie projekt umowy.

 

Ustalenia stanowią integralną część SIWZ, wobec powyższego wszyscy Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić je przy opracowywaniu ofert.

 

PLIK DO POBRANIA
Zmodyfikowany załącznik nr 8 - projekt umowy