Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska w sezonie 2014/2015 z podziałem na 14 zadań

[25.09.2014] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Kalwaria Zebrzydowska, 25.09.2014 r.

ZP.271.18.2014

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, informuje, że zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy, Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert częściowych dla poszczególnych Zadań, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska w sezonie 2014/2015 z podziałem na 14 zadań” ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2014/S 144-259374;

 

Zadania nr 1 Sołectwo Barwałd Górny

oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Wadowicach S.A.

ul. Kochanowskiego 1

34-100 Wadowice

cena oferty brutto: 66 174,95 zł

słownie złotych: sześćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt cztery 95/100

Zadania nr 2 Sołectwo Barwałd Średni

oferta złożona przez:

„STOPIAK” Sławomir Stopa

Barwałd Średni 310

34-124 Klecza Górna

cena oferty brutto: 102 367,20 zł

słownie złotych: sto dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem 20/100

Zadania nr 3 Sołectwo Brody

oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo Komunalne „Kalteks” Sp. z o. o. w Kalwarii Zebrzydowskiej

ul. Sowińskiego 16

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

cena oferty brutto: 81 429,35 zł

słownie złotych: osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć 35/100

Zadania nr 4 Sołectwo Bugaj

oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo Komunalne „Kalteks” Sp. z o. o. w Kalwarii Zebrzydowskiej

ul. Sowińskiego 16

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

cena oferty brutto: 41 471,57 zł

słownie złotych: czterdzieści jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden 57/100

Zadania nr 5 Sołectwo Leńcze

oferta złożona przez:

Kółko Rolnicze Leńcze

34-142 Leńcze

cena oferty brutto: 174 065,65 zł

słownie złotych: sto siedemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt pięć 65/100

Zadania nr 6 Sołectwo Podolany

oferta złożona przez:

Kółko Rolnicze Leńcze

34-142 Leńcze

cena oferty brutto: 31 681,10 zł

słownie złotych: trzydzieści jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden 10/100

Zadania nr 7 Sołectwo Przytkowice

oferta złożona przez:

Zakład Produkcyjno-Handlowy Zofia Chrostek

34-141 Przytkowice 496

cena oferty brutto: 126 378,00 zł

słownie złotych: sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem 00/100

Zadania nr 8 Sołectwo Stanisław Dolny Kępki

oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Wadowicach S.A.

ul. Kochanowskiego 1

34-100 Wadowice

cena oferty brutto: 66 448,51 zł

słownie złotych: sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta czterdzieści osiem 51/100

Zadania nr 9 Sołectwo Stanisław Dolny Dolany

oferta złożona przez:

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „ZORZA”

Stanisław Dolny 443

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

cena oferty brutto: 35 664,30 zł

słownie złotych: trzydzieści pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery 30/100

Zadania nr 10 Sołectwo Zarzyce Małe

oferta złożona przez:

Kółko Rolnicze Leńcze

34-142 Leńcze

cena oferty brutto: 25 959,20 zł

słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć 20/100

Zadania nr 11 Sołectwo Zarzyce Wielkie

oferta złożona przez:

Kółko Rolnicze Leńcze

34-142 Leńcze

cena oferty brutto: 66 877,22 zł

słownie złotych: sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem 22/100

Zadania nr 12 Sołectwo Zebrzydowice

oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo Komunalne „Kalteks” Sp. z o. o. w Kalwarii Zebrzydowskiej

ul. Sowińskiego 16

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

cena oferty brutto: 54 856,93 zł

słownie złotych: pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt sześć 93/100

Zadania nr 13 Sołectwo Zebrzydowice-Bieńkowice

oferta złożona przez:

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „ZORZA”

Stanisław Dolny 443

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

cena oferty brutto: 17.038,08 zł

słownie złotych: siedemnaście tysięcy trzydzieści osiem 08/100

Zadania nr 14 Miasto Kalwaria Zebrzydowska

oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo Komunalne „Kalteks” Sp. z o. o. w Kalwarii Zebrzydowskiej

ul. Sowińskiego 16

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

cena oferty brutto: 183 585,31 zł

słownie złotych: sto osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt pięć 31/100

Uzasadnienie wyboru ofert:

Wybrane oferty częściowe złożone na poszczególne zadania spełniają wymagania określone
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny – cena 100% - wybrane oferty dla poszczególnych części, otrzymały po 100,00 punktów i stanowią najkorzystniejsze oferty.

Zamawiający podaje punktację przyznaną ofertom częściowym podlegającym ocenie na poszczególne zadania, w kryterium oceny określonym w SIWZ:

Zadanie nr

Nr oferty

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom (pkt)

Łączna punktacja

1

4

„STOPIAK” Sławomir Stopa

Barwałd Średni 310

34-124 Klecza Górna

84,62

84,62

5

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych
w Wadowicach S.A.

ul. Kochanowskiego 1

34-100 Wadowice

100,00

100,00

2

4

„STOPIAK” Sławomir Stopa

Barwałd Średni 310

34-124 Klecza Górna

100,00

100,00

3

1

Przedsiębiorstwo Komunalne „Kalteks” Sp. z o. o. w Kalwarii Zebrzydowskiej

ul. Sowińskiego 16

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

100,00

100,00

4

1

Przedsiębiorstwo Komunalne „Kalteks” Sp. z o. o. w Kalwarii Zebrzydowskiej

ul. Sowińskiego 16

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

100,00

100,00

5

6

Kółko Rolnicze Leńcze

34-142 Leńcze

100,00

100,00

6

6

Kółko Rolnicze Leńcze

34-142 Leńcze

100,00

100,00

7

7

Zakład Usługowo-Handlowy Zofia Chrostek

34-141 Przytkowice 496

100,00

100,00

8

1

Przedsiębiorstwo Komunalne „Kalteks” Sp. z o. o. w Kalwarii Zebrzydowskiej

ul. Sowińskiego 16

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

84,28

84,28

5

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych
w Wadowicach S.A.

ul. Kochanowskiego 1

34-100 Wadowice

100,00

100,00

9

3

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „ZORZA” Stanisław Dolny 443 34-130 Kalwaria Zebrzydowska

100,00

100,00

10

6

Kółko Rolnicze Leńcze

34-142 Leńcze

100,00

100,00

11

6

Kółko Rolnicze Leńcze

34-142 Leńcze

100,00

100,00

12

1

Przedsiębiorstwo Komunalne „Kalteks” Sp. z o. o. w Kalwarii Zebrzydowskiej

ul. Sowińskiego 16

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

100,00

100,00

13

3

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „ZORZA” Stanisław Dolny 443

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

100,00

100,00

14

1

Przedsiębiorstwo Komunalne „Kalteks” Sp. z o. o. w Kalwarii Zebrzydowskiej

ul. Sowińskiego 16

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

100,00

100,00