Dokończenie rozbudowy i przebudowy budynku zaplecza przy boisku sportowym w Leńczach

[29.09.2014] Ogłoszenie o zamówieniu

 

Kalwaria Zebrzydowska: Dokończenie rozbudowy i przebudowy budynku zaplecza przy boisku sportowym w Leńczach
Numer ogłoszenia: 206085 - 2014; data zamieszczenia: 29.09.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska , ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, tel. 033 8766218, faks 033 8766301.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kalwaria-zebrzydowska.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dokończenie rozbudowy i przebudowy budynku zaplecza przy boisku sportowym w Leńczach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: dokończenie rozbudowy i przebudowy zaplecza przy boisku sportowym, budowa zbiornika na nieczystości płynne z instalacją, przyłącza wodociągowego w miejscowości Leńcze na działce nr 2042/16, polegające między innymi na: - wykonaniu robót wykończeniowych budynku - gładzie, okładziny wewnętrzne, podłogi, malowanie, instalacje, - wykonaniu elewacji budynku, opaski wokół budynku, podestu i podjazdu dla niepełnosprawnych, - wykonaniu przyłącza wodociągowego, zbiornika na nieczystości, - wyposażeniu. 2. Szczegółowo roboty budowlane określone zostały w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarach robót i projekcie budowlanym załączonych do SIWZ. 3. W przypadku, gdy Zamawiający posługuje się w niniejszej SIWZ oraz w załącznikach do niej wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia w odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia, wskazaniu temu towarzyszą wyrazy lub równoważny. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy kierowali się tymi danymi jako wskaźnikami, co do minimalnych wymagań parametrów technicznych i jakościowych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.41.00.00-4, 45.43.20.00-4, 45.44.21.00-8, 45.31.12.00-2, 45.31.23.10-3, 45.33.23.00-6, 45.33.22.00-5, 45.33.11.00-7, 45.44.30.00-4, 45.43.21.12-2, 39.15.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.04.2015.

(...)

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.10.2014 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, Biuro Obsługi Mieszkańców, parter.

(...)

 

PLIKI DO POBRANIA
Ogłoszenie o zamówieniu (pełne brzmienie)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załączniki 1-8 do SIWZ
Przedmiary robót
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
Projekt budowlany

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, 01.10.2014 r.

ZP. 271.21.2014

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zamówienie: „Dokończenie rozbudowy i przebudowy budynku zaplecza przy boisku sportowym w Leńczach”, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 206085-2014 w dniu 29.09.2014 r.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Kalwaria Zebrzydowska,
ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, modyfikuje specyfikację istotnych warunków zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, w zakresie zapisów projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ.

W projekcie umowy, w § 11 po ust. 2 wprowadza się ust. 3 o brzmieniu:

„Zadanie płatne do kwoty 70 000,00 zł brutto w roku 2014, a pozostała część wynagrodzenia płatna w roku 2015”.

Pod niniejszą informacją, na stronie internetowej Zamawiającego: www.kalwaria-zebrzydowska.pl oraz w BIP zamieszcza się zmodyfikowany, we wskazanym wyżej zakresie, projekt umowy.

Ustalenia stanowią integralną część SIWZ, wobec powyższego wszyscy Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić je przy opracowywaniu ofert.

 

PLIK DO POBRANIA
Zmodyfikowany załącznik nr 8 - projekt umowy