Dokończenie rozbudowy i przebudowy budynku zaplecza przy boisku sportowym w Leńczach

[03.10.2014] Pytania, odpowiedzi i inne informacje

 

znak postępowania: ZP.271.21.2014

Pytania, odpowiedzi i inne informacje dotyczące przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych pod nr 206085–2014 w dniu 29.09.2014 r. na: „Dokończenie rozbudowy i przebudowy budynku zaplecza przy boisku sportowym w Leńczach”

Pytanie1:

Proszę o sprecyzowanie informacji zawartych w pozycjach 103, 104, 105. Mówią one o ławkowieszakach w ilości 1 kpl. Proszę o podanie dla poszczególnych pomieszczeń ilości metrów bieżących tego sprzętu, lub ilości sztuk przy założeniu że mają one być długości 1,5 mb tak jak w pozycji 105 (pokój sędziowski).

Odpowiedź na pytanie 1:

Dla pomieszczeń 06 i 13 z projektu budowlanego (poz. 103 i 104 przedmiaru robót) należy wycenić ławkowieszaki na długości 8 m. Pozycja nr 105 przedmiaru robót pozostaje bez zmian.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

W cenie oferty należy dodatkowo uwzględnić i wycenić wykonanie przyłącza wodociągowego z istniejącej studni wodociągowej rurą PE długości 7 m, zgodnie z projektem budowlanym.

Powyższe ustalenia stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wobec powyższego wszyscy Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić je przy opracowywaniu ofert.

Kalwaria Zebrzydowska, 03.10.2014 r.