Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych oraz nieruchomościach niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne z terenu gminy Kalwaria Zebrzydowska a także utworzenia i pro...

[13.10.2014] Ogłoszenie o zamówieniu

 

 

Sekcja I : Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest znany) _____

Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 7

Miejscowość: Kalwaria Zebrzydowska

Kod pocztowy: 34-130 Państwo: Polska (PL)

Punkt kontaktowy: _____ Tel.: +48 338766700/338766004

Osoba do kontaktów: Ksenia Podlaszewska, Marzena Turcza

E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Faks: +48 338766301

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) http://www.kalwaria-zebrzydowska.pl

Adres profilu nabywcy: (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____

Więcej informacji można uzyskać pod adresem

Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.I)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz

dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem

Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.II)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres

Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.III)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Ogólne usługi publiczne

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:

nie

więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A

nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :

Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych oraz nieruchomościach niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne z terenu gminy Kalwaria Zebrzydowska a także utworzenia i prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług :

Usługi

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług : Gmina Kalwaria Zebrzydowska

Kod NUTS: PL214

(...)

_____

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu :

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych (niesegregowanych i segregowanych) z nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska a także utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

1.Odbieranie odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska, a pochodzących: od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. W dniu podpisania umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego szczegółowy wykaz nieruchomości, z których odbierane będą odpady komunalne. W trakcie realizacji umowy wykaz będzie na bieżąco aktualizowany (przez Zamawiającego i Wykonawcę).

2. Szacunkowa łączna ilość odpadów komunalnych w trakcie trwania umowy – ok. 5 500 Mg:

- Szacowana ilość odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska wynosić będzie ok. 4 300 Mg.

- Szacowana ilość odpadów komunalnych z terenu nieruchomości niezamieszkałych na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska wynosić będzie ok. 1 200 Mg.

3. Liczba osób zameldowanych w gminie Kalwaria Zebrzydowska na dzień 30 września 2014 r. wynosiła 19 691.

a) Gmina Kalwaria Zebrzydowska liczy 13 sołectw: Brody, Zebrzydowice, Zebrzydowice – Bieńkowice, Przytkowice, Barwałd Górny, Barwałd Średni, Stanisław Dolny, Stanisław Dolny – Dolany, Leńcze, Zarzyce Wielkie, Zarzyce Małe, Podolany, Bugaj oraz miasto Kalwaria Zebrzydowska.

b) Powierzchnia Gminy Kalwaria Zebrzydowska: 75,32 km2.

c) Długość dróg publicznych na terenie gminy: ok. 170 km.

d) Liczba budynków mieszkalnych, w których są zameldowani mieszkańcy wynosi około 5 275, z czego ok. 4 140 na terenach wiejskich oraz ok. 1 135 na terenie miasta Kalwarii Zebrzydowskiej. W trakcie trwania zamówienia może nastąpić wzrost lub spadek liczby osób zameldowanych oraz liczby budynków mieszkalnych.

4. Do gromadzenia odpadów segregowanych będzie obowiązywał system czterech kolorowych worków lub pojemników:

1) niebieski – papier i tektura,

2) zielony – szkło,

3) żółty – tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe,

4) brązowy – odpady biodegradowalne.

Ilość, wielkość pojemników ma być odpowiednia do ilości wytworzonych odpadów.

5. Wykonawca jest zobowiązany do odbierania odpadów komunalnych:

a) z terenu całej gminy Kalwaria Zebrzydowska,

b) w terminach wynikających z przyjętego harmonogramu odbioru,

c) z każdej nieruchomości lub w innym miejscu uzgodnionym z wytwórcą odpadów,

d) niezależnie od warunków atmosferycznych,

e) pojazdami przystosowanymi do odbierania poszczególnych frakcji odpadów, w sposób zgodny z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122),

f) niezależnie od wąskich oraz nieutwardzonych i utrudnionych dojazdów do posesji.

6. Wykonawca zobowiązany jest do utworzenia i prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w ramach obowiązujących przepisów prawnych, w szczególności zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012r. poz. 391 ze zm.), uchwałą nr XXIII/227/2012 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7. Wykonawca jest zobowiązany do transportu i przekazania selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, wybranej zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy o odpadach. Przekazanie odpadów winno być potwierdzone kartą przekazania odpadów sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wykonawca jest zobowiązany do transportu i przekazania zmieszanych odpadów komunalnych, do istniejących „Regionalnych Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych” (bądź instalacji zastępczych) regionu zachodniego – zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego.

8. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

9. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu do końca miesiąca następującego po każdym kwartale sprawozdania w wersji papierowej i elektronicznej (którego wzór został określony rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi)

10. Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć mieszkańców w worki do selektywnej zbiórki odpadów o pojemności 120 litrów z folii LDPE o grubości zapewniającej wytrzymałość worków, po raz pierwszy oraz do ich sukcesywnego dostarczania na wymianę po każdorazowym odbiorze z nieruchomości. W przypadku budynków wielolokalowych będących w zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej w Wadowicach – pojemniki na odpady zmieszane zapewnia Zarządca, natomiast pojemniki na odpady segregowane dostarcza Wykonawca. W przypadku pozostałych budynków wielolokalowych, rodzaj i ilość pojemników na odpady segregowane należy dopasować do ilości odpadów. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych, pojemniki na odpady zbierane selektywnie, zapewnia Wykonawca. W przypadkach spornych, o ilości i rodzaju pojemników decyduje Zamawiający. Ilość dostarczanych worków i pojemników powinna być tak dobrana do danej nieruchomości, aby zapewnić odbiór wszystkich wysegregowanych odpadów na niej powstających.

11. Wykonawca w ramach obsługi odbioru odpadów komunalnych zobowiązany jest do:

a) Opracowania i wygenerowania, każdemu z właścicieli nieruchomości, który złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kodu kreskowego uwzględniającego dotychczasowy numer klienta,

b) Wygenerowania kodów kreskowych właścicielom nieruchomości w sposób, o którym mowa w lit. a, z podziałem na:

― Nieruchomości zamieszkałe,

― Nieruchomości niezamieszkałe,

c) Wyposażenia pojazdów, którymi świadczył będzie usługę odbioru odpadów komunalnych

w czytniki kodów kreskowych, rozróżniających następujące dane:

― Rodzaj odbieranych odpadów z podziałem na frakcje: papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe, szkło, odpady biodegradowalne, odpady komunalne zmieszane;

― Ilość odebranych worków z odpadami poszczególnych frakcji.

d) Wyposażenia min. 2 stanowisk komputerowych, w siedzibie Zamawiającego, w oprogramowanie umożliwiające bieżące śledzenie ilości i rodzaju odbieranych worków, tj. według sczytywanych kodów kreskowych w trakcie realizacji umowy,

e) Przeszkolenia min. 2 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi oprogramowania ewidencjonującego odbiór worków z odpadami sortowanymi i zmieszanymi tj. sczytywanych po kodach kreskowych w trakcie realizacji odbioru odpadów.

f) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia, w terminie do 15.02.2014 r. do każdej nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne, komplet naklejek z kodami kreskowymi identyfikującymi właściciela nieruchomości, o których mowa w pkcie 11, w ilości zapewniającej możliwość gromadzenia odpadów w okresie od dnia 01.03.2015 r. do dnia 31.12.2015 r., a w terminie do 31.12.2015 r. dla okresu od dnia 1.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

Wykonawca umożliwi również mieszkańcom pobieranie naklejek w czasie trwania umowy w Biurze Obsługi Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi,

12. Wykonawca jest zobowiązany na czas realizacji zamówienia, zorganizowanie we własnym zakresie „Biura Obsługi Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi”.

13. Wykonawca jest zobowiązany na polecenie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany do zamontowania w pojazdach do realizacji przedmiotu zamówienia kamerę rejestrującą, która umożliwi monitorowanie i kontrolę odbioru odpadów z nieruchomości, na których powstają odpady komunalne.

(...)

 

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji:

Okres w miesiącach : _____ albo w dniach: _____ (od udzielenia zamówienia)

albo

Rozpoczęcie: 01/01/2015 (dd/mm/rrrr)

Zakończenie: 31/12/2016 (dd/mm/rrrr)

 

PLIKI DO POBRANIA
Ogłoszenie o zamówieniu (pełne brzmienie)

Ogłoszenie z Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (Dz.U./S S200 17/10/2014 353371-2014-PL)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załączniki do SIWZ