Remont i ocieplenie budynku komunalnego oraz przebudowa i nadbudowa budynku zaplecza sportowego, z podziałem na 2 zadania

[22.10.2014] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kalwaria Zebrzydowska, 22.10.2014 r.

ZP.271.20.2014

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska informuje, że zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy, Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert częściowych dla poszczególnych zadań 1 i 2, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych nr 200953-2014 w dniu 22.09.2014 r. na„Remont i ocieplenie budynku komunalnego oraz przebudowa i nadbudowa budynku zaplecza sportowego, z podziałem na 2 zadania”

część nr 1 – zadanie nr 1:

Remont i poprawa estetyki istniejącego budynku „AGRONOMÓWKA” w Leńczach, polegający między innymi na: wykonaniu termomodernizacji, budowie odwodnienia budynku w miejscowości Leńcze na działkach nr 2195/13, 2195/15

Najkorzystniejsza oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

DOM-PLAST

ul. Skawińska 22

32-052 Radziszów

cena wybranej oferty: 106 052,63 zł

słownie złotych: sto sześć tysięcy pięćdziesiąt dwa 63/100

kryteria oceny – cena 100 %

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny – cena 100% – oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

 

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonym ofertom częściowym podlegającym ocenie na zadanie nr 1 w kryterium oceny określonym w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom

Łączna punktacja

1.

Firma Usługowo-Handlowa NOWIX Mariusz Nowak

ul. H. Sienkiewicza 7

32-566 Alwernia

76,56

76,56

2.

Firma Handlowo Usługowa GENERALBUD 2

Jakub Pudlik
ul. Rzeźnicza 14b

32-410 Dobczyce

90,88

90,88

3.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe DOM-PLAST
ul. Skawińska 22

32-052 Radziszów

100,00

100,00

4.

Usługi Budowlane GRESMAR

Stanisław Chodacki

32-051 Wielkie Drogi 224

83,65

83,65

5.

Zakład Instalacyjny c. o. gaz. wod.-kan.

Usługi Budowlane Michał Świerkosz

ul. Wolności 201

34-220 Maków Podhalański

85,44

85,44

6.

ETNA – Piotr Job Usługi Remontowo-Budowlane import-export art. przemysłowych ul. Wyspiańskiego 48A

32-050 Skawina

94,60

94,60

 

 

część nr 2 – zadanie nr 2:

Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku zaplecza sportowego Klubu Sportowego „Stanisławianka” wraz z budową instalacji kanalizacyjnej, deszczowej, odprowadzeniem wód opadowych z dachu, budową drenażu w miejscowości Stanisław Dolny  na działkach nr 2502, 2503/1, 2468/4

Najkorzystniejsza oferta złożona przez:

Usługi Budowlane GRESMAR

Stanisław Chodacki

32-051 Wielkie Drogi 224

cena wybranej oferty: 291 225,62 zł brutto

słownie złotych: dwieście dziewięćdziesiąt jeden dwieście dwadzieścia pięć 62/100

kryteria oceny – cena 100 %

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny – cena 100% – oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

 

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonym ofertom częściowym podlegającym ocenie na zadanie nr 2 w kryterium oceny określonym w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom

Łączna punktacja

1.

Firma Usługowo-Handlowa NOWIX Mariusz Nowak

ul. H. Sienkiewicza 7

32-566 Alwernia

82,19

82,19

2.

Firma Handlowo Usługowa GENERALBUD 2

Jakub Pudlik
ul. Rzeźnicza 14b

32-410 Dobczyce

95,23

95,23

3.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe DOM-PLAST
ul. Skawińska 22

32-052 Radziszów

97,48

97,48

4.

Usługi Budowlane GRESMAR

Stanisław Chodacki

32-051 Wielkie Drogi 224

100,00

100,00

5.

Zakład Instalacyjny c. o. gaz. wod.-kan.

Usługi Budowlane Michał Świerkosz

ul. Wolności 201

34-220 Maków Podhalański

95,23

95,23

6.

ETNA – Piotr Job Usługi Remontowo-Budowlane import-export art. przemysłowych ul. Wyspiańskiego 48A

32-050 Skawina

99,37

99,37