Remont i ocieplenie budynku komunalnego oraz przebudowa i nadbudowa budynku zaplecza sportowego, z podziałem na 2 zadania

[30.10.2014] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Kalwaria Zebrzydowska: Remont i ocieplenie budynku komunalnego oraz przebudowa i nadbudowa budynku zaplecza sportowego, z podziałem na 2 zadania
Numer ogłoszenia: 228599 - 2014; data zamieszczenia: 30.10.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 200953 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, tel. 033 8766218, faks 033 8766301.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont i ocieplenie budynku komunalnego oraz przebudowa i nadbudowa budynku zaplecza sportowego, z podziałem na 2 zadania.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: remont i ocieplenie budynku komunalnego oraz przebudowa i nadbudowa budynku zaplecza sportowego, z podziałem na 2 zadania: Zadanie nr 1: Remont i poprawa estetyki istniejącego budynku AGRONOMÓWKA w Leńczach, polegający między innymi na: wykonaniu termomodernizacji, budowie odwodnienia budynku w miejscowości Leńcze na działkach nr 2195/13, 2195/15; Zadanie nr 2: Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku zaplecza sportowego Klubu Sportowego Stanisławianka wraz z budową instalacji kanalizacyjnej, deszczowej, odprowadzeniem wód opadowych z dachu, budową drenażu w miejscowości Stanisław Dolny na działkach nr 2502, 2503/1, 2468/4. Na przedmiot umowy składa się następujący zakres: Zadanie nr 1: a) ocieplenie ścian zewnętrznych, b) ocieplenie stropodachu, c) wymiana okien, d) remont kominów, e) zabezpieczenie ścian fundamentowych i opaska wokół budynku, f) drenaż opaskowy; Zadanie nr 2: a) drenaż opaskowy wokół budynku i zabezpieczenie ścian fundamentowych, b) instalacja odprowadzenia wody, c) zbiornik na wodę otwarty dwukomorowy, d) ogrodzenie, e) roboty uzupełniające, f) roboty budowlane zewnętrzne, g) ocieplenie ścian zewnętrznych domurowanych, wymiana drzwi zewnętrznych, tynk cienkowarstwowy na ścianach istniejących, h) roboty budowlane wewnętrzne, i) wymiana okien, j) dach rozbiórka i budowa. 2. Szczegółowo zakres robót dla każdego zadania określony został w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji projektowej i przedmiarach robót załączonych do SIWZ. W zakres zadania nr 1 nie wchodzi opisana w projekcie budowlano-wykonawczym wymiana kotła gazowego. 3. W przypadku, gdy Zamawiający posługuje się w niniejszej SIWZ oraz w załącznikach do niej wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia w odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia, wskazaniu temu towarzyszą wyrazy lub równoważny. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy kierowali się tymi danymi jako wskaźnikami, co do minimalnych wymagań parametrów technicznych i jakościowych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 4. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość zadań. Zamawiający będzie rozpatrywał każdą z części oddzielnie.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.21.30-2, 45.33.10.00-6, 45.42.11.32-8, 45.40.00.00-1, 45.44.30.00-4, 45.23.24.52-5, 45.21.00.00-2, 45.23.10.00-4, 45.42.11.30-4, 45.41.00.00-4, 45.33.20.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1

Nazwa: Remont i poprawa estetyki istniejącego budynku AGRONOMÓWKA w Leńczach, polegający między innymi na: wykonaniu termomodernizacji, budowie odwodnienia budynku w miejscowości Leńcze na działkach nr 2195/13, 2195/15

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.10.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe DOM-PLAST, ul. Skawińska 22, 32-052 Radziszów, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 134465,86 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 106052,63
  • Oferta z najniższą ceną: 106052,63 / Oferta z najwyższą ceną: 542282,28
  • Waluta: PLN.

Część NR: 2

Nazwa: Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku zaplecza sportowego Klubu Sportowego Stanisławianka wraz z budową instalacji kanalizacyjnej, deszczowej, odprowadzeniem wód opadowych z dachu, budową drenażu w miejscowości Stanisław Dolny na działkach nr 2502, 2503/1, 2468/4

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.10.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Usługi Budowlane GRESMAR Stanisław Chodacki, Wielkie Drogi 224, 32-051 Wielkie Drogi, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 315481,79 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 291225,62
  • Oferta z najniższą ceną: 291225,62 / Oferta z najwyższą ceną: 373089,41
  • Waluta: PLN.