Dokończenie rozbudowy i przebudowy budynku zaplecza przy boisku sportowym w Leńczach

[31.20.2014] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Kalwaria Zebrzydowska, 31.10.2014 r.

ZP.271.21.2014

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska informuje, że zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy, najkorzystniejszą ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych nr 206085–2014 w dniu 29.09.2014 r. na: „Dokończenie rozbudowy i przebudowy budynku zaplecza przy boisku sportowym w Leńczach” jest oferta złożona przez Wykonawcę:

 

Kazimierz Job
Zakład Usług Remontowo-Budowlanych
KA-BUD
32-051 Wielkie Drogi 27

cena wybranej oferty: 129 572,71 zł

słownie złotych: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa 71/100

 

kryteria oceny – cena 100 %

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny – cena 100% – oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

 

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonym ofertom podlegającym ocenie w kryterium oceny określonym w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom

Łączna punktacja

1.

WI-BA
BARAN-WIERCIAK s. c.
ul. 3-go Maja 35H
32-400 Myślenice

69,80

69,80

2.

Zakład Usług Ogólnobudowlanych
TAP-MAL Andrzej Maciuszek
33-342 Barcice 394

65,00

65,00

3.

USŁUGI BUDOWLANE
Firma GRESMAR
Stanisław Chodacki
32-051 Wielkie Drogi 224

69,15

69,15

4.

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Budowlane BUDMIX Dawid Galus
Bachowice ul. Stefczyka 44
34-116 Spytkowice

87,57

87,57

5.

Firma Handlowo Usługowa GENERALBUD 2
Jakub Pudlik
ul. Rzeźnicza 14b
32-410 Dobczyce

75,57

75,57

6.

Zakład Instalacyjny c.o. gaz. wod.-kan.
Usługi Budowlane Michał Świerkosz
ul. Wolności 201
34-220 Maków Podhalański

89,35

89,35

7.

Zakład Usług Instalacyjno-Budowlanych
KEWBUD Krzysztof Paszewski
Sułkowice ul. Centralna 42
34-120 Andrychów

81,78

81,78

8.

Kazimierz Job
Zakład Usług Remontowo-Budowlanych
KA-BUD
32-051 Wielkie Drogi 27

100,00

100,00

9.

P.P.U.H. AXPAL Mariola Mrowiec
Roczyny ul. Zarzeczna 50 A
34-120 Andrychów

66,34

66,34

10.

F.U.H. ROMAX Roman Kołacz
ul. Spokojna 23
32-089 Wielka Wieś

78,03

78,03

11.

Zakład Remontowo-Budowlany
Marian Sikora
os. Niwa 103 a
34-400 Nowy Targ

83,47

83,47

12.

Usługi Remontowo-Budowlane TARBUD Tadeusz Radomski
Dąbrówka 185
34-146 Stryszów

57,74

57,74