Zakup energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji dla Gminy Kalwaria Zebrzydowska oraz 13 innych jednostek objętych porozumieniami z dnia 2 września 2014 r. w roku 2015

[04.11.2014] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Kalwaria Zebrzydowska, 04.11.2014 r.

ZP.271.19.2014

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska informuje, że zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy, najkorzystniejszą ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zamówienie pn. „Zakup energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji dla Gminy Kalwaria Zebrzydowska oraz 13 innych jednostek objętych porozumieniami z dnia 2 września 2014 r. w roku 2015” opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2014/S
176-310446 w dniu 13.09.2014 r. jest oferta złożona przez Wykonawcę:

TAURON Sprzedaż Sp. z o. o.
ul. Łagiewnicka 60
30-417 Kraków

cena wybranej oferty: 844 841,30 zł

słownie złotych: osiemset czterdzieści cztery tysiące osiemset czterdzieści jeden 30/100

 

kryteria oceny – cena 100 %

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny – cena 100% – oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

 

W przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego została złożona tylko jedna oferta.