Dokończenie rozbudowy i przebudowy budynku zaplecza przy boisku sportowym w Leńczach

[14.11.2014] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Kalwaria Zebrzydowska: Dokończenie rozbudowy i przebudowy budynku zaplecza przy boisku sportowym w Leńczach
Numer ogłoszenia: 237223 - 2014; data zamieszczenia: 14.11.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 206085 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, tel. 033 8766218, faks 033 8766301.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dokończenie rozbudowy i przebudowy budynku zaplecza przy boisku sportowym w Leńczach.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: dokończenie rozbudowy i przebudowy zaplecza przy boisku sportowym, budowa zbiornika na nieczystości płynne z instalacją, przyłącza wodociągowego w miejscowości Leńcze na działce nr 2042/16, polegające między innymi na: - wykonaniu robót wykończeniowych budynku - gładzie, okładziny wewnętrzne, podłogi, malowanie, instalacje, - wykonaniu elewacji budynku, opaski wokół budynku, podestu i podjazdu dla niepełnosprawnych, - wykonaniu przyłącza wodociągowego, zbiornika na nieczystości, - wyposażeniu. 2. Szczegółowo roboty budowlane określone zostały w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarach robót i projekcie budowlanym załączonych do SIWZ. 3. W przypadku, gdy Zamawiający posługuje się w niniejszej SIWZ oraz w załącznikach do niej wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia w odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia, wskazaniu temu towarzyszą wyrazy lub równoważny. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy kierowali się tymi danymi jako wskaźnikami, co do minimalnych wymagań parametrów technicznych i jakościowych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.41.00.00-4, 45.43.20.00-4, 45.44.21.00-8, 45.31.12.00-2, 45.31.23.10-3, 45.33.23.00-6, 45.33.22.00-5, 45.33.11.00-7, 45.44.30.00-4, 45.43.21.12-2, 39.15.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.11.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 13.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Kazimierz Job Zakład Usług Remontowo-Budowlanych KA-BUD, Wielkie Drogi 27, 32-051 Wielkie Drogi, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 165890,13 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 129572,71
  • Oferta z najniższą ceną: 129572,71 / Oferta z najwyższą ceną: 224424,57
  • Waluta: PLN.