Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych oraz nieruchomościach niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne z terenu gminy Kalwaria Zebrzydowska a także utworzenia i prowad

[21.11.2014] Ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia

 

Kalwaria Zebrzydowska, 21.11.2014 r.

ZP. 271.22.2014

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: „Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych oraz nieruchomościach niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne z terenu gminy Kalwaria Zebrzydowska a także utworzenia i prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2014/S 200-353371 w dniu 17.10.2014 r.

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, modyfikuje specyfikację istotnych warunków zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, w następujący sposób:

 

1. w pkt. 10.1. SIWZ jest:

„Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (dostarczyć do siedziby Zamawiającego) tj.: w Urzędzie Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska, w Biurze Obsługi Mieszkańca, na parterze w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.11.2014 r. do godziny 9:30”

winno być:

„Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (dostarczyć do siedziby Zamawiającego) tj.: w Urzędzie Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska, w Biurze Obsługi Mieszkańca, na parterze w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.11.2014 r. do godziny 14:30”

 

2. w pkt. 10.2 SIWZ jest:

„Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 24.11.2014 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: w Urzędzie Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, pokój nr 15, II piętro. Bezpośrednio przed otwarciem Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć nasfinansowanie zamówienia”

winno być:

„Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28.11.2014 r. o godz. 15:00 w siedzibie Zamawiającego: w Urzędzie Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, pokój nr 22, II piętro. Bezpośrednio przed otwarciem Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć nasfinansowanie zamówienia”

 

PLIKI DO POBRANIA:
Ogłoszenie
Ogłoszenie z Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (Dz.U./S S227 25/11/2014 400979-2014-PL)