Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych oraz nieruchomościach niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne z terenu gminy Kalwaria Zebrzydowska a także utworzenia i prowad

[11.12.2014] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Kalwaria Zebrzydowska, 11.12.2014 r.

ZP.271.22.2014

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska informuje, że zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy, najkorzystniejszą ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zamówienie pn. „Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych oraz nieruchomościach niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne z terenu gminy Kalwaria Zebrzydowska a także utworzenia i prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2014/S 200-353371 w dniu 17.10.2014 r. jest oferta złożona przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

EMPOL Sp. z o. o.

os. Rzeka 133

34-451 Tylmanowa

cena wybranej oferty: 2 227 500,00 zł

słownie złotych: dwa miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy pięćset 00/100

 

kryteria oceny – cena 100 %

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny – cena 100% – oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonym ofertom podlegającym ocenie w kryterium oceny określonym w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom

Łączna punktacja

1.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o. o.

os. Rzeka 133

34-451 Tylmanowa

100,00

100,00

2.

Konsorcjum firm

Lider: Przedsiębiorstwo Komunalne

KALTEKS Sp. z o. o.

w Kalwarii Zebrzydowskiej

ul. Sowińskiego 16

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

Partner: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIKI

Mieczysław Jakubowski

ul. Nad Drwiną 33

30-841 Kraków

81,16

81,16