Całoroczne utrzymanie czystości na terenie miasta Kalwaria Zebrzydowska oraz czystości na przystankach autobusowych na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska w roku 2015

[19.12.2014] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Kalwaria Zebrzydowska, 18.12.2014 r.

ZP.271.23.2014

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska informuje, że zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy, najkorzystniejszą ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych nr 245211–2014 w dniu 26.11.2014 r. na: „Całoroczne utrzymanie czystości na terenie miasta Kalwaria Zebrzydowska oraz czystości na przystankach autobusowych na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska w roku 2015” jest oferta złożona przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Komunalne

KALTEKS Sp. z o. o. w Kalwarii Zebrzydowskiej

ul. Sowińskiego 16

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

cena wybranej oferty: 280 000,00 zł

słownie złotych: dwieście osiemdziesiąt tysięcy 00/100

kryteria oceny:

-        cena 95 %

-        czas reakcji na zgłoszenie wykonania pracy interwencyjnej 5%

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 9 505 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonym ofertom podlegającym ocenie w kryterium oceny określonym w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom

Łączna punktacja

kryterium cena

kryterium

czas reakcji na zgłoszenie wykonania pracy interwencyjnej

1.

Firma Handlowo-Usługowa ADROL Dorota Musiał

Wołowice 468

32-070 Czernichów

8 866,67

3

8 869,67

2.

Przedsiębiorstwo Komunalne Kalteks Sp. z o. o.

w Kalwarii Zebrzydowskiej

ul. Sowińskiego 16

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

9 500,00

5

9 505,00