Konserwacja i świadczenie usługi oświetlenia na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska w roku 2015

[12.01.2015] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Kalwaria Zebrzydowska: Konserwacja i świadczenie usługi oświetlenia na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska w roku 2015
Numer ogłoszenia: 3865 - 2015; data zamieszczenia: 12.01.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, tel. 033 8766218, faks 033 8766301.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja i świadczenie usługi oświetlenia na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska w roku 2015.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest konserwacja i świadczenie usługi oświetlenia na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska w roku 2015. Ilość zainstalowanych opraw oświetleniowych na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska według stanu na dzień 10.12.2014 r. wynosi 1720. Zakres czynności, będących przedmiotem umowy, na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska bez napraw uszkodzeń i szkód spowodowanych przez osoby trzecie, w szczególności obejmuje: 1. Oględziny infrastruktury oświetleniowej. 2. Wykonywanie wymaganych pomiarów infrastruktury oświetleniowej. 3. Wymiana niesprawnych źródeł światła. 4. Utylizacja zużytych źródeł światła pochodzących z wymiany. 5. Lokalizacja i naprawa uszkodzeń linii kablowej i napowietrznej, wymiana uszkodzonych odcinków linii. 6. Utrzymywanie tabliczek zaciskowe - bezpiecznikowych słupów oświetleniowych w sprawności technicznej z uniemożliwieniem dostępu do wnęk słupowych osobom postronnym oraz wymiana uszkodzonych zamknięć wnęk słupowych. 7. Utrzymanie sprawności technicznej opraw oświetleniowych przez wymianę ich poszczególnych elementów (dławików, układów zapłonowych, kondensatorów, itp.) 8. Wymiana uszkodzonych przewodów zasilających w słupach i wysięgnikach. 9. Wymiana uszkodzonych elementów zabezpieczających oprawy oświetleniowe oraz dostosowanie zabezpieczeń do poboru mocy. 10. Bieżąca kontrola i utrzymywanie rozdzielnic oświetleniowych w dobrej sprawności technicznej poprzez ich konserwację i wymianę uszkodzonych elementów sterowniczych i zabezpieczających. 11. Kontrola prawidłowości czasów załączania i wyłączania oświetlenia oraz wymiana uszkodzonych elementów urządzeń sterowania. 12. Odnawianie i uzupełnianie brakujących napisów informacyjnych na słupach, latarniach i szafkach sterownicze - zabezpieczeniowych. 13. Prowadzenie dokumentacji techniczno ~ ruchowej z aktualizowaniem oznakowania informacyjnego, o którym mowa w pkt.12. 14. Utrzymanie opraw w należytej czystości. 15. Dokonywanie cięć pielęgnacyjnych drzew i gałęzi w obrębie opraw oświetlenia ulicznego. 16. Zmiana czasu pracy oświetlenia na wniosek Zamawiającego nie częściej niż 3 razy w roku.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.23.21.00-1, 50.23.21.10-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.01.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • TAURON DYSTRYBUCJA S. A. Oddział w Bielsku-Białej, ul. Batorego 17 a, 43-300 Bielsko-Biała, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 171830,56 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 220912,92
  • Oferta z najniższą ceną: 220912,92 / Oferta z najwyższą ceną: 220912,92
  • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska znajdują się urządzenia oświetlenia ulicznego stanowiące majątek gminy Kalwaria Zebrzydowska, a w części składniki tych urządzeń stanowią majątek TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna, Oddział w Bielsku - Białej, ul. Batorego 17a, Rejon Dystrybucji Wadowice, ul. Wojska Polskiego 2d. Ze względu na to, że znacznie większa część sieci oświetleniowej podwieszona jest na słupach sieci rozdzielczej będącej własnością zakładu energetycznego, pismem z dnia 27.10.2014 r. zwrócono się do TAURON Dystrybucja S.A. z pytaniem, czy jako właściciel części urządzeń oświetlenia ulicznego, wyraża zgodę na udostępnienie swoich urządzeń do eksploatacji osobom trzecim. W dniu 12.11.2014 r. do tut. Urzędu wpłynęło pismo TAURON Dystrybucja, w którym Rejon Dystrybucji Wadowice informuje, że nie wyraża zgody na wybór przez tut. Urząd podmiotów świadczących usługi polegające na utrzymaniu punktów świetlnych stanowiących ich własność, powołując się na Decyzję z 14.07.2006 r. nr RKT-46/2006 Delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Katowicach. Z uwagi na fakt, iż nie ma fizycznej możliwości oddzielenia urządzeń stanowiących majątek gminy i zakładu, nie można przeprowadzić zamówienia oddzielnie dla majątku stanowiącego własność gminy i oddzielnie dla majątku stanowiącego własność zakładu energetycznego. Trudno jest oddzielić urządzenia stanowiące majątek gminy od majątku przedsiębiorstwa energetycznego, gdyż urządzenia te są wzajemnie powiązane. Zlecenie w/w zadania innemu wykonawcy nie zapewni prawidłowego funkcjonowania oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska. W związku z powyższym, zastosowanie zamówienia z wolnej ręki na konserwację urządzeń oświetlenia znajdującego się na wspólnych urządzeniach jest uzasadnione. Wykazany stan faktyczny i prawny wskazuje na spełnienie przesłanki określonej w art. 67 ust.1 pkt 1 lit. a Pzp (występują przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze) dla udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego w celu zapewnienia realizacji zadania własnego gminy.