Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska

[23.01.2015] Pytania, odpowiedzi i inne informacje

 

 

 

znak postępowania: ZP.271.1.2015

Pytania, odpowiedzi i inne informacje dotyczące przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych pod nr 3701–2015 w dniu 12.01.2015 r. na: „Budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013  poz. 907 z późn. zm.):

1) modyfikuje zapisy programu funkcjonalno-użytkowego oraz udzielonych odpowiedzi w dniu 16.01.2015 r., zamieszczonych na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, stronie internetowej Zamawiającego i BIP w dniu 19.01.2015 r., w związku z wniesionymi pytaniami do SIWZ, a mianowicie:

Punkt 2.2.Oczyszczalnie ścieków strona 14/69 otrzymuje brzmienie:

Wymaga się, aby zbiorniki oczyszczalni spełniały wymagania normy PN-EN 12566-3+A1:2009 lub PN EN 12566-3:2005+A2:2013.

2) Zamawiający wymaga, aby skuteczność oczyszczania ścieków była nie niższa niż najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń wprowadzanych do ziemi: BZT5 - 40 mg O2/l, ChZT- 150 mg O2/l, zawiesina ogólna – 50 mg/l, Azot ogólny – 30 mg N/l, Fosfor ogólny – 5 mg P/l. W związku z powyższym Zamawiający wykreśla z PFU procentowe wartości wskaźników skuteczności oczyszczania ścieków zawarte w pkt. 1.3 (str. 11/69) oraz 3 (str. 14/69) PFU.

3) Zamawiający, na podstawie wymogów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, do projektu umowy, stanowiącego zał. nr 9 do SIWZ, w § 1 po ust. 5 wprowadza ust. 6 i 7 o brzmieniu:

„6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania badań ścieków surowych i oczyszczonych przez akredytowane laboratorium dla 10 % wskazanych przez Zamawiającego PBOŚ w terminie do 31 dni od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

7. Raz na rok w okresie 5 lat od zakończenia realizacji przedsięwzięcia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania badań ścieków surowych i oczyszczonych przez akredytowane laboratorium dla 10 % wskazanych przez Zamawiającego PBOŚ w terminie 31 dni od daty zakończenia każdego roku kalendarzowego w okresie trwałości przedsięwzięcia.”.

4) Zamawiający modyfikuje zapis zawarty w § 22 ust. 1 pkt. 1 lit. a) poprzez jego wykreślenie, w którego miejsce wprowadza się zapis: „a) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach”. Dodatkowo w § 22 ust. 1 pkt. 1 po lit. d) wprowadza się zapis lit. e) o brzmieniu: „e) W przypadku braku warunków i możliwości technicznych, geotechnicznych oraz geologicznych wykonania zamówienia, odstąpienie od umowy w tym wypadku powinno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach”.

5) Zamawiający modyfikuje zapis pkt. 6.7 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

6.7. W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego należy przedłożyć:

6.7.1. Oświadczenie o zastosowaniu przydomowych oczyszczalni ścieków legitymujących się raportami z badań zgodności z normą PN-EN 12566-3+A1:2009 lub PN EN 12566-3+A2:2013 wykonanymi w laboratorium notyfikowanym przez Komisję Europejską (z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ);

6.7.2. Wydaną przez producenta Deklarację Właściwości Użytkowych dla oferowanych przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków;

6.7.3. W zakresie potwierdzenia energochłonności dla wszystkich oferowanych oczyszczalni wymaga się dostarczenia oświadczenia producenta o łącznym zużyciu prądu przez określone w zamówieniu oczyszczalnie w kWh/dobę;

6.7.4. Raporty z badań wykonanych przez laboratorium notyfikowane dla normy PN-EN 12566-3+A1:2009 lub PN EN 12566-3+A2:2013 dla konkretnego typoszeregu urządzeń tj.:

1) wodoszczelności dla wszystkich oferowanych wielkości oczyszczalni;

2) wytrzymałości konstrukcyjnej dla oferowanych oczyszczalni;

3) efektywności oczyszczania dla parametrów: BZT5, ChZT, zawiesiny ogólnej, N, P;

4) trwałości dla materiału, z jakiego wykonana jest oferowana oczyszczalnia."

 

Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedłuża termin składania ofert, z: „do 27.01.2015 r. do godz. 930 na: „do 30.01.2015 r. do godz. 930”.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu składania o godz. 1000. W konsekwencji zmianie ulega zapis Działu I pkt. 11 ppkt 11.1. SIWZ, z:

„Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, Biuro Obsługi Mieszkańców, parter, w terminie do 27.01.2015 r. do godziny 9.30

na:

„Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, Biuro Obsługi Mieszkańców, parter, w terminie do 30.01.2015 r. do godziny 9.30

oraz zapis Działu I pkt. 11 ppkt 11.2. SIWZ, z:

„Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu składania – 27.01.2015 r. o godz. 10.00
w siedzibie zamawiającego, II piętro, pokój nr 22”

na:

„Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu składania – 30.01.2015 r. o godz. 10.00
w siedzibie zamawiającego, II piętro, pokój nr 22”.

 

Treść wniesionych pytań wraz z odpowiedziami do postępowania:

Pytanie 1:

Proszę o określenie (rząd wielkości) poziomu wody gruntowej w miejscach lokalizacji budowanych oczyszczalni przydomowych w skrajnym niekorzystnym momencie, tzn. w momencie roztopów lub w momencie późnej jesieni? Określenie poziomu wody gruntowej jest niezbędne do doboru oferowanej oczyszczalni zgodnie z normą PN EN 12566-3+A1:2009 (LUB W OKRESIE PRZEJŚCIOWYM Z NORMĄ PN EN 12566-3+A2:2013)(lub równoważnej do zaprojektowanej).

Odpowiedź 1:

Zamawiający zamieścił wraz programem funkcjonalno-użytkowym na stronie internetowej Zamawiającego i BIP dokumentację warunków gruntowo-wodnych, natomiast Wykonawca zgodnie z pkt. 3 str. 7/69 PFU „Wykonawca, przed rozpoczęciem prac, jest zobowiązany pozyskać oraz zweryfikować otrzymane / pozyskane dokumenty oraz materiały niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia (w tym  dane wyjściowe do projektowania), jak również wykonać wszelkiego rodzaju badania i analizy niezbędne do prawidłowego zaprojektowania obiektów PBOŚ, w tym między innymi:

a. niezależnie od pozyskanych od Zamawiającego – wykonać badania geotechniczne podłoża gruntowego we zakresie niezbędnym dla prawidłowej, późniejszej realizacji robót;

b. uzyskać niezbędne dokumenty / dane dla prawidłowej późniejszej realizacji Robót: materiały, ekspertyzy, mapy, opinie, analizy, opracowania, badania, etc”.

Pytanie 2:

Czy zamawiający posiada badania poziomu wody gruntowej w terenie w skrajnie niekorzystnym momencie, tj. w momencie roztopów lub w momencie późnej jesieni?

Odpowiedź 2:

Nie posiada.

Pytanie 3:

Od listopada 2011 roku nie ma prawa być sprzedawana, montowana, oferowana do montażu oczyszczalnia przydomowa bez wykonanych badań wstępnych typu(zgodnie z normą  PN EN 12566-3+A1:2009). Po dokonaniu badań w laboratorium notyfikowanym – producent oczyszczalni nadaje dla oczyszczalni znak CE oraz wystawia deklarację zgodności z normą. Czy Zamawiający niezgodnie z normą PN EN 12566-3+A1:2009 (lub okresie przejściowym z normą PN EN 12566-3+A2:2013) dopuszcza oznakowanie oczyszczalni znakiem „B”?

Odpowiedź 3:

Nie dopuszcza.

Pytanie 4:

Norma PN EN 12566-3+A1:2009 (lub w okresie przejściowym z normą PN EN 12566-3+A2:2013) nakazuje wykonać badanie efektywności oczyszczania przez laboratorium notyfikowane w zakresie tej normy wg procedury określonej załącznikiem B oraz tablicy 1 na stronie 17 normy(oraz zapisów normy: B.1 strona 22, tabela ZA.3, strona 28). Czy Zamawiający podtrzymuje te zapisy normy i wymagać będzie od oferentów przedstawienia raportu z badań efektywności oczyszczania wykonanego przez laboratorium notyfikowane wraz z kompletem  informacji określonych normą PN EN 12566-3+A1:2009(lub w okresie przejściowym z normą PN EN 12566-3+A2:2013)?

Odpowiedź 4:

Tak, podtrzymuje.

Pytanie 5:

Norma PN EN 12566-3+A1:2009 (lub w okresie przejściowym z normą PN EN 12566-3+A2:2013)nakazuje wykonać badanie wodoszczelności dla każdego modelu z rodziny (wielkości oczyszczalni) – wg procedury opisanej w załączniku A normy oraz tablicy 1 na stronie 17 normy. Czy Zamawiający podtrzymuje te zapisy normy i wymagać będzie od oferentów przedstawienia raportu z badań wodoszczelności dla oferowanych wielkości oczyszczalni – dla 6RLM, 10 RLM, 15 RLM, wykonanych przez laboratorium notyfikowane w zakresie tej normy?

Odpowiedź 5:

Tak, podtrzymuje.

Pytanie 6:

Norma PN EN 12566-3+A1:2009 (lub w okresie przejściowym z normą PN EN 12566-3+A2:2013)nakazuje wykonać badanie wytrzymałości konstrukcyjnej w warunkach wilgotnych (wg procedury opisanej w załączniku C.6 normy) w sytuacji, gdy oczyszczalnia będzie posadowiona w warunkach mokrych (a takie występują na terenie Państwa Gmin). Czy Zamawiający podtrzymuje te zapisy normy i wymagać będzie od oferentów przedstawienia raportu z badań wytrzymałości konstrukcyjnej wykonanego dla warunków wilgotnych wg procedury C.6 normy PN EN 12566-3+A1:2009?

Odpowiedź 6:

Tak, podtrzymuje.

Pytanie 7:

Czy w związku z faktem, że bezwarunkowo wymaganych badań wg normy PN EN 12566-3+A1:2009 (lub w okresie przejściowym z normą PN EN 12566-3+A2:2013)jest cztery (1. efektywności oczyszczania, 2. wodoszczelności, 3. wytrzymałości konstrukcyjnej w warunkach suchych i wilgotnych, 4. trwałości – wszystkie badania wykonane przez laboratorium notyfikowane), to oferenci – celem zabezpieczenia interesów Zamawiającego Gminy – muszą dołączyć do oferty wszystkie cztery wymienione raporty z badań?

Odpowiedź 7:

Tak.

Pytanie 8:

Czy Zamawiający dopuszcza do montażu oczyszczalnie, które nie zostały przebadane jako całość przez laboratorium  notyfikowane zgodnie z normą PN EN 12566-3+A1:2009(lub w okresie przejściowym z normą PN EN 12566-3+A2:2013)?

Odpowiedź 8:

Nie dopuszcza.

Pytanie 9:

Badanie efektywności zgodnie z normą PN EN 12566-3+A1:2009 (lub w okresie przejściowym z normą PN EN 12566-3+A2:2013)musi być wykonane przez laboratorium notyfikowane. Czy Zamawiający dopuszcza przedstawienie raportu efektywności, wykonanego w momencie badania oczyszczalni przez laboratorium akredytowane, które to laboratorium akredytowane już po dokonaniu badania efektywności zostało notyfikowanym?

Odpowiedź 9:

Nie dopuszcza.

Pytanie 10:

Badania wytrzymałości konstrukcyjnej określone normą PN EN 12566-3+A1:2009 (lub w okresie przejściowym z normą PN EN 12566-3+A2:2013) muszą być (zgodnie z normą) wykonane przez laboratorium notyfikowane. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie badań wytrzymałości konstrukcyjnej dla warunków suchych i dla warunków wilgotnych przez osobę prywatną lub laboratorium akredytowane, a jedynie potwierdzonych przez laboratorium notyfikowane?

Odpowiedź 10:

Nie dopuszcza.

Pytanie 11:

Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie zbiorników przepompowni z włazem o średnicy mniejszej niż 50 cm?

Odpowiedź 11:

Nie dopuszcza.

Pytanie 12:

Czy w przypadku zaprojektowanego systemu rozsączenia w formie tzw. studni chłonnej, Zamawiający dopuszcza wykonanie zastosowanie studni chłonnej, w której właz kontrolny będzie miał średnicę mniejszą niż 60 cm?

Odpowiedź 12:

Nie dopuszcza się zastosowania studni chłonnej.

Pytanie 13:

Przepompownie ścieków surowych określone są normą PN EN 12050-1. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przepompowni ścieków surowych, które nie przeszły badań określonych ww normą?

Odpowiedź 13:

Nie dopuszcza.

Pytanie 14:

Czy Wykonawca ma dołączyć do oferty raport z badań dla przepompowni ścieków surowych wykonanych przez laboratorium notyfikowane?

Odpowiedź 14:

Wykonawca nie jest zobowiązany do przedstawienia w/w raportu do oferty, natomiast w przypadku konieczności pompowania ścieków przed lub po procesie oczyszczania zastosowane przepompownie muszą spełniać wymagania zawarte w str. 15/69, 16/69 PFU.

Pytanie 15:

Przepompownie ścieków oczyszczonych określone są normą PN EN 12050-2. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przepompowni ścieków oczyszczonych, które nie przeszły badań określonych ww normą?

Odpowiedź 15:

Nie dopuszcza.

Pytanie 16:

Czy Wykonawca ma dołączyć do oferty raport z badań dla przepompowni ścieków oczyszczonych wykonanych przez laboratorium notyfikowane?

Odpowiedź 16:

Wykonawca nie jest zobowiązany do przedstawienia w/w raportu do oferty, natomiast w przypadku konieczności pompowania ścieków przed lub po procesie oczyszczania zastosowane przepompownie muszą spełniać wymagania zawarte w str. 15/69, 16/69 PFU.

Pytanie 17:

Studnie chłonne jako element budowlany muszą być znakowane znakiem budowlanym „B”, oraz posiadać aprobatę techniczną. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowaniu mu studni chłonnych nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie jako element rozsączający ściek oczyszczony z oczyszczalni?

Odpowiedź 17:

Nie dopuszcza się zastosowania studni chłonnej.

Pytanie 18:

Zamawiający   zażądał   raportu   z   badania   energochłonności   dla   wszystkich   wielkości  oczyszczalni. Zgodnie z normą PN EN 12566-3+A1:2009 (lub normą PN EN 12566-3+A2:2013) energochłonność  jest  badana  przez  laboratorium  notyfikowane  jedynie  dla  najmniejszej oczyszczalni. Prosimy o modyfikację zapisów SIWZ w tym zakresie i wyrażenie żądania przedstawienia potwierdzenia energochłonności jedynie dla najmniejszej wielkości  oczyszczalni, zgodnie z zapisami normy PN EN 12566-3+A1:2009 (lub PN EN 12566-3+A2:2013).

Odpowiedź 18:

Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ w przedmiotowym zakresie. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty oświadczenia producenta o łącznym zużyciu prądu przez określone w zamówieniu oczyszczalnie (w kWh/dobę).

Pytanie 19:

Czy udzielona przez wykonawcę gwarancja ma obejmować tylko roboty budowlane lub zbiorniki oczyszczalni, czy też również elementy oczyszczalni takie jak sterowniki, dmuchawy, systemy napowietrzania?

Odpowiedź 19:

Gwarancja podlegająca ocenie przez Zamawiającego, to gwarancja obejmująca całość przedmiotu zamówienia.

Pytanie 20:

Zamawiający w programie funkcjonalno użytkowym wymaga, aby zamontowane oczyszczalnie przydomowe posiadały efektywność oczyszczania ścieków na poziomie BZT7: 94,3%. Zgodnie z obowiązującym prawem jakość ścieku oczyszczonego określona jest w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2004 r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieku do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. nr 137 poz. 984 z późniejszymi zmianami).

Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający wymaga osiągnięcia efektu skuteczności dla zamontowanej oczyszczalni zgodnie z przepisami określonymi w rozporządzeniu powyżej, czyli w przypadku ścieku oddawanego do gruntu: Bzt5 40mg/l, Chzt 150mg/l, zawiesiny 50 mg/l.

Odpowiedź 20:

Zamawiający wymaga, aby skuteczność oczyszczania ścieków była nie niższa niż najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń wprowadzanych do ziemi: BZT5 - 40 mg O2/l, ChZT- 150 mg O2/l, zawiesina ogólna – 50 mg/l, Azot ogólny – 30 mg N/l, Fosfor ogólny – 5 mg P/l.

W związku z powyższym Zamawiający wykreśla z PFU procentowe wartości wskaźników skuteczności oczyszczania ścieków zawarte w pkt. 1.3 (str. 11/69) oraz 3 (str. 14/69) PFU.

Pytanie 21:

W zał. 10 Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia tzn. POŚ spełniał normę PN-EN 12566-3+A2:2013-10, a producent urządzeń spełniał wymogi standardów zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001/PN-EN ISO14001 lub równoważnej np. EMAS.

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Nr C 359 z 10.10.2014 ukazał się nowy komunikat Komisji dotyczący publikacji tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych w ramach wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. Na początku komunikatu Komisja przypomina, że przepisy rozporządzenia nr 305/2011/UE są nadrzędne wobec wszelkich sprzecznych przepisów zharmonizowanych norm. Dotyczy to m. in. sporządzania deklaracji właściwości użytkowych zamiast deklaracji zgodności WE oraz zmienionych zasad oznakowania CE wyrobu budowlanego. Jedną ze zmian zmianą jest podanie okresu przejściowego dla normy EN 12566-3:2005+A2:2013, który biegnie od 8.08.2014 do 8.08.2015, co oznacza, że w tym okresie można stosować normę zharmonizowaną EN 12566-3:2005+A1:2009 lub nową normę z 2013 r. Ale na chwilę obecną nowej normy stosować właściwie nie można, dopóki nie zostaną powołane laboratoria notyfikowane w zakresie EN 12566-3:2005+A2:2013 (w bazie NANDO nie ma takich laboratoriów).

W związku z powyższym zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuszcza aby przedmiot zamówienia tzn. POŚ spełniał normę EN 12566-3:2005+A1:2009, a producent urządzeń spełniał wymogi standardów zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001/PN-EN ISO14001 lub równoważnej np. EMAS?

Odpowiedź na pytanie 21:

Zamawiający wymaga, aby PBOŚ spełniały wymogi normy PN EN 12566-3+A1:2009 lub PN EN 12566-3:2005+A2:2013, a producent spełniał wymogi standardów zarządzania środowiskowego w zakresie projektowania i produkcji oczyszczalni ścieków np. certyfikat wg obowiązującego wydania normy EN ISO 14001:2004 / PN-EN ISO 14001:2005P lub równoważny np. EMAS oraz aby producent PBOŚ spełniał wymogi standardów zarządzania jakością w zakresie projektowania i produkcji oczyszczalni ścieków np. certyfikat wg obowiązującego wydania normy EN ISO 9001:2008 / PN-EN ISO 9001:2009P lub równoważnej np. EMAS (str. 11/69 PFU).

Pytanie nr 22:

Proszę o wyjaśnienie, na jakiej podstawie Zamawiający dopuszcza stosowanie zbiorników ze stali zgodnej z normą EN 858-1. Norma ta odnosi się do zbiorników na separację cieczy lekkich, w tym olejów i benzyny, a nie zbiorników oczyszczalni ścieków. Norma dotycząca oczyszczalni ścieków określona jest według EN 12566-3:2005+A1:2009. Prosimy o jasne określenie materiału z jakiego ma być zrobiony korpus zbiornika i wg jakiej normy będzie on wykonany?

Odpowiedź na pytanie nr 22:

Zamawiający zmodyfikował zapisy programu funkcjonalno-użytkowego w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 23:

Zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu przetargowym POŚ które spełniają wymagania EN PN 12566-3+A2:2013. Według naszej wiedzy UE nie notyfikowała jeszcze jednostek badawczych do badań według aneksu A2 do ww. normy. Czy Zamawiający dopuszcza do postępowania przetargowego POŚ spełniające aktualne wymagania w tym zakresie tj. normy EN PN 12566-3+A1:2009 potwierdzone pełnym raportem z badań wykonanym przez notyfikowaną jednostkę?

Odpowiedź 23:

Tak, dopuszcza.

Pytanie 24:

W pkt. 3.1. SIWZ Zamawiający pisze: „Wykonawca winien uzyskać zgody właścicieli działek na dysponowanie nieruchomością na rzecz Gminy Kalwaria Zebrzydowska w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków…”. Czy Zamawiający posiada wykaz właścicieli z ich zgodą na budowę na ich działce POŚ?

Odpowiedź 24:

Tak, posiada. Wykaz właścicieli zostanie udostępniony po podpisaniu umowy z Wykonawcą.

Pytanie 25:

W pkt. 1 PFU Zamawiający wskazuje na konieczność przyjęcia do projektowania POŚ w ilości dostarczanych ścieków przez jednego mieszkańca = 160l/d. Czy Zamawiający dopuści przyjęcie innych wielkości ilości dostarczonych ścieków przez 1 mieszkańca/dobę, które odpowiadają aktualnie stosowanym normom.

Odpowiedź 25:

Tak, dopuszcza, lecz nie mniej niż 110 l/dobę/1 mieszkańca.

Pytanie 26:

W SIWZ Zamawiający wskazuje na ocenę redukcji trzech parametry ścieków (BZT5, ChZT  i Z) natomiast w PFU również azotu ogólnego i fosforu ogólnego. Jakie są rzeczywiste wymagania Zamawiającego w stosunku do zaprojektowanych POŚ w zakresie raportu z badań wykonanych przez notyfikowaną jednostkę?

Odpowiedź 26:

Zamawiający wymaga przedłożenia do oferty pełnych raportów z badań PBOŚ zgodnie z PFU, w tym w pkt. 6.7.4. SIWZ ppkt. 3) efektywności oczyszczania parametrów: BZT5, ChZT, zawiesiny ogólnej, N, P. W konsekwencji Zamawiający modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 27:

Na str. 11 oraz 13 PFU Zamawiający wymaga od producenta POŚ posiadania systemu ISO 9001 oraz ISO 14001. Postawienie tego wymagania jest warunkiem ograniczającym dostęp do uzyskania zamówienia i ma na celu ograniczenie uczciwej konkurencji, ponieważ zarówno ISO serii 9000 jak i 14000 są instrumentami dobrowolnymi dostarczającymi praktyczne i realne rozwiązania systemu działania przedsiębiorstwa. Normy ISO w żaden sposób nie odnoszą się do produktu, który ma być świadczony w postępowaniu. Wykonawca powinien wykazać przecież równowartość produktu a nie równoważność producenta. W związku z tym prosimy o wykreślenie tego zapisu ze specyfikacji przetargowej jako naruszającego zasadę uczciwej konkurencji.

Odpowiedź 27:

Zamawiający zgodnie z PFU wymaga, aby producent spełniał wymogi standardów zarządzania środowiskowego w zakresie projektowania i produkcji oczyszczalni ścieków np. certyfikat wg obowiązującego wydania normy EN ISO 14001:2004 / PN-EN ISO 14001:2005P lub równoważny np. EMAS oraz aby producent PBOŚ spełniał wymogi standardów zarządzania jakością w zakresie projektowania i produkcji oczyszczalni ścieków np. certyfikat wg obowiązującego wydania normy EN ISO 9001:2008 / PN-EN ISO 9001:2009P lub równoważnej np. EMAS (str. 11/69 PFU).

Pytanie 28:

Na str. 14 PFU Zamawiający przedstawia wymagania co do skuteczności eliminacji parametrów ścieków w zakresie BZT5, ChZT, Z, Aog i Fog, które nie odpowiadają aktualnie obowiązującym aktom prawnym m.innymi ustawie „Prawo wodne”. Czy Zamawiający skoryguje podane na 14 str. PFU wymagania?

Odpowiedź 28:

Zamawiający wymaga, aby skuteczność oczyszczania ścieków była nie niższa niż najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń wprowadzanych do ziemi: BZT5 - 40 mg O2/l, ChZT- 150 mg O2/l, zawiesina ogólna – 50 mg/l, Azot ogólny – 30 mg N/l, Fosfor ogólny – 5 mg P/l.

W związku z powyższym Zamawiający wykreśla z PFU procentowe wartości wskaźników skuteczności oczyszczania ścieków zawarte w pkt. 1.3 (str. 11/69) oraz 3 (str. 14/69) PFU.

Pytanie 29:

Na str. 14 PFU, pkt 11, Zamawiający stawia wymaganie aby cały proces oczyszczania ścieków w POŚ odbywał się w jednym zbiorniku. Czy Zamawiający dopuści do postępowania również POŚ, które składają się z dwóch zbiorników, co jest absolutnie konieczne zwłaszcza w większych obiektach typoszeregu?

Odpowiedź 29:

Zamawiający nie dopuszcza POŚ składających się z dwóch zbiorników.

Pytanie 30:

Na str. 14 PFU, pkt. 11, Zamawiający stawia wymaganie, aby POŚ pracowała bez osadnika gnilnego lub wstępnego. Skutecznie działające POŚ zwłaszcza te którym stawia się wymagania w zakresie Aog i Pog posiadają bez wyjątku osadnik wstępny (gnilny). Czy Zamawiający dopuści do postępowania POŚ z osadnikiem gnilnym (wstępnym), które spełniające aktualnie wymagania w tym zakresie tj. wymagań normy EN PN 12566-3+A1:2009 potwierdzone pełnym raportem z badań przez notyfikowaną jednostkę?

Odpowiedź 30:

Zamawiający nie dopuszcza do postępowania PBOŚ z osadnikiem gnilnym (wstępnym).

Pytanie 31:

Proszę o udowodnienie faktu istnienia więcej niż 3 producentów oczyszczalni wg. opisu zamawiającego, a co za tym idzie faktu, że zamawiający nie ogranicza konkurencji w zakresie produktu.

Odpowiedź na pytanie 31:

Zamawiający zmodyfikował zapisy programu funkcjonalno-użytkowego w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 32:

Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie mu oczyszczalni zgodnych z opisem (a produkowanych jedynie przez firmę GMG Instal z miejscowości Kozy), ale jednocześnie nieposiadających kompletu wymaganych normą EN 12566-3+A1:2009 raportów.

Odpowiedź na pytanie 32:

Zamawiający zmodyfikował zapisy programu funkcjonalno-użytkowego w zakresie opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza oczyszczalni nieposiadających pełnych raportów wymaganych normą EN 12566-3+A1:2009.

Pytanie 33:

Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie mu oczyszczalni o wytrzymałości konstrukcyjnej potwierdzonej przez laboratorium notyfikowane dla warunków gruntowych wilgotnych, ale wykonanych z innego materiału niż stal.

Odpowiedź na pytanie 33:

Zamawiający zmodyfikował zapisy programu funkcjonalno-użytkowego w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 34:

Zamawiający ma obowiązek opisać produkt korzystając z norm obowiązujących. Normą obowiązującą dla oczyszczalni przydomowych jest norma PN EN 12566-3+A1:2009. Wzywamy zamawiającą gminę do poprawienia niezgodnych z prawem zamówień publicznych zapisów ograniczających konkurencyjność.

Odpowiedź na pytanie 34:

Zamawiający wymaga, aby PBOŚ spełniały wymogi normy PN EN 12566-3+A1:2009 lub PN EN 12566-3:2005+A2:20

Powyższe ustalenia stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Kalwaria Zebrzydowska, 22.01.2015 r.

 


 

Numer ogłoszenia: 10031 - 2015; data zamieszczenia: 23.01.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 3701 - 2015 data 12.01.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, tel. 033 8766218, fax. 033 8766301.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).

W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu, dostawie, montażu i uruchomieniu przydomowych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska, w ramach którego Zamawiający przewiduje: do zaprojektowania i wykonania 52 sztuk przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków, zgodnych z normą PN EN 12566-3+A2:2013 i oznakowanych znakiem CE w systemie - zaprojektuj i wybuduj - polegający na opracowaniu dokumentacji projektowej i na jej podstawie wybudowaniu 52 sztuk oczyszczalni ścieków. Na ogólną liczbę 52 sztuk przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków składa się: - 3 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe o liczbie do 2 mieszkańców, - 10 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe o liczbie do 3 mieszkańców, - 14 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe o liczbie do 4 mieszkańców, - 9 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe o liczbie do 5 mieszkańców, - 10 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe o liczbie do 6 mieszkańców, - 4 szt. oczyszczalni obsługujących (...)

 

PLIKI DO POBRANIA:

Zmodyfikowany załącznik nr 8 do SIWZ
Zmodyfikowany załącznik nr 9 do SIWZ (projekt umowy)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (pełne brzmienie)