Przebudowa drogi gminnej Leńcze - Przytkowice w zakresie: przebudowy jezdni i poboczy, budowy chodnika, rozbudowy kanalizacji deszczowej, budowy i remontu urządzeń odwadniających oraz remont zjazdów w km 0+843,00 - 1+815,00 w miejscowości Leńcze

[10.02.2015] Ogłoszenie o zamówieniu,

[13.02.2015] Informacje dotyczące przetargu,

[17.02.2015] Pytanie i odpowiedź,

[23.02.2015] Pytania i odpowiedzi oraz inne informacje,

[24.02.2015] Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia,

[17.03.2015] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

[31.03.2015] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Kalwaria Zebrzydowska: Przebudowa drogi gminnej Leńcze - Przytkowice w zakresie: przebudowy jezdni i poboczy, budowy chodnika, rozbudowy kanalizacji deszczowej, budowy i remontu urządzeń odwadniających oraz remont zjazdów w km 0+843,00 - 1+815,00 w miejscowości Leńcze
Numer ogłoszenia: 17587 - 2015; data zamieszczenia: 10.02.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska , ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, tel. 033 8766218, faks 033 8766301.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kalwaria-zebrzydowska.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej Leńcze - Przytkowice w zakresie: przebudowy jezdni i poboczy, budowy chodnika, rozbudowy kanalizacji deszczowej, budowy i remontu urządzeń odwadniających oraz remont zjazdów w km 0+843,00 - 1+815,00 w miejscowości Leńcze.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: Przebudowa drogi gminnej Leńcze - Przytkowice w zakresie: przebudowy jezdni i poboczy, budowy chodnika, rozbudowy kanalizacji deszczowej, budowy i remontu urządzeń odwadniających oraz remont zjazdów w km 0+843,00 - 1+815,00 w miejscowości Leńcze. Zakres robót: 1) przebudowa jezdni drogi gminnej polegająca na poszerzeniu do szer. 4,5 - 5,0m oraz wymianie konstrukcji jezdni w km 0+834 - 1+815; 2) przebudowa poboczy drogi gminnej polegająca na ich utwardzeniu i ujednoliceniu szer. do 0,75m w km 0+834 - 1+815; 3) budowa chodnika szer. 1,5m w km 0+834 - 1+282 str. prawa (ze zwężeniem do szer. 1,25 w km 1+186 - 1+235 oraz schodami terenowymi szer. 2,0m w km 1+235 - 1+282); 4) rozbudowa kanalizacji deszczowej polegająca na: a) budowie odcinka kanalizacji deszczowej D1 - D9, w km 0+836 - 0+998, dł. 173,0 m o średnicy:- Ø300 na odc. D1 - D6 w km 0+836 - 0+935, dł. 105,0m; - Ø400 na odc. D6 - D9 w km 0+935 - 0+998, dł. 68,0m; b) budowie odcinka kanalizacji deszczowej D10 - D19, w km 1+123 - 1+341, dł. 218,0m o średnicy: - Ø400 na odc. D10 - D14 w km 1+123 - 1+250 dł. 127,0 m; - Ø300 na odc. D14 - D19 w km 1+250 - 1+341 dł. 91,0m; c) budowie odcinka kanalizacji deszczowej D20 - D28, w km 1+395 - 1+644, dł. 249,0 o średnicy Ø300; d) budowie odcinka kanalizacji deszczowej D29 - D32, w km 1+735 - 1+794, dł. 59,0m o średnicy Ø300; e) budowie studni rewizyjnych Ø1000, oraz studni ściekowych Ø500 wraz z przykanalikami Ø200, 5) budowa urządzeń odwadniających: a) ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych 38x50x21 w km 0+845 - 0+899, 0+924 - 0+932, 1+068 - 1+114, 1+155 - 1+175, 1+366 - 1+385, 1+460 - 1+647 str. lewa oraz w km 1+460 - 1+510, 1+518 - 1+606, 1+727 - 1+740, 1+794 - 1+815 str. prawa b) ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych 50x50x15 w km 1+267 - 1+289 str. lewa c) ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych 50x50x25 w km 1+728 - 1+784 str. lewa d) ścieku przykrawężnikowego szer. 0,2m w km 0+836 - 0+899, 0+956 - 1+263, 1+385 - 1+460 str. lewa oraz w km 0+836 - 1+385, 1+429 - 1+460, 1+644 - 1+794 str. prawa, e) ścieku podchodnikowego z korytek ściekowych 50x50x15 w km 1+070, f) studni ściekowych Ø500 z przykanalikami Ø200 w km 1+046 i 1+068; 6) remont urządzeń odwadniających - studni rewizyjnych Ø1000 w km 0+836 i 0+998 oraz studni ściekowej Ø500 z przykanalikiem Ø200 w km 0+836; 7) remont zjazdów indywidualnych i publicznych w ciągu drogi gminnej w km 0+834 - 1+815, bez zmiany ich charakterystycznych parametrów, przy użyciu materiałów innych niż w stanie pierwotnym 8) wykonanie oznakowania oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 9) wymiana opraw oświetlenia ulicznego. Szczegółowy zakres prac został określony w przedmiarze robót, dokumentacji technicznej oraz STWIORB, stanowiących załączniki do SIWZ. 2. Po stronie Wykonawcy jest wykonanie i pokrycie kosztów inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz dokonanie skutecznego zawiadomienia o zakończeniu budowy do Nadzoru Budowlanego, pozwalającego na użytkowanie obiektu. 3. W przypadku, gdy Zamawiający posługuje się w niniejszej SIWZ oraz w załącznikach do niej wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia w odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia, wskazaniu temu towarzyszą wyrazy lub równoważny. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy kierowali się tymi danymi jako wskaźnikami, co do minimalnych wymagań parametrów technicznych i jakościowych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.31.61.10-9, 45.31.62.13-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

(...)

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.02.2015 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, Biuro Obsługi Mieszkańców, parter.

(...)

 

PLIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o zamówieniu (pełne brzmienie)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załączniki 1-9 do SIWZ
Dokumentacja techniczna
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

 


 

znak postępowania: ZP.271.2.2015

Informacje dotyczące przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych pod nr 17587–2015 w dniu 10.02.2015 r. na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Leńcze – Przytkowice w zakresie: przebudowy jezdni i poboczy, budowy chodnika, rozbudowy kanalizacji deszczowej, budowy i remontu urządzeń odwadniających oraz remont zjazdów w km 0+843,00 – 1+815,00 w miejscowości Leńcze”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuje, że w kosztorysie ofertowym, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ, w pozycji nr 5.10 „kalkulacja indywidualna: obsypka rurociągu piaskiem z zagęszczeniem – grubość nad rurą 15 cm; ilość 404,655” jako jednostka miary jest  ”   „, a winno być: „m3”.

Powyższe ustalenia stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Kalwaria Zebrzydowska, 13.02.2015 r.

 

PLIKI DO POBRANIA
Kosztorys ofertowy

 


 

znak postępowania: ZP.271.2.2015

Pytanie i odpowiedź dotyczące przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych pod nr 17587–2015 w dniu 10.02.2015 r. na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Leńcze – Przytkowice w zakresie: przebudowy jezdni i poboczy, budowy chodnika, rozbudowy kanalizacji deszczowej, budowy i remontu urządzeń odwadniających oraz remont zjazdów w km 0+843,00 – 1+815,00 w miejscowości Leńcze”

 

Pytanie 1:

Zamawiający wymaga załączenia do oferty Listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dn. 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.) – zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ.

Wzór załącznika nr 7 narzuca Wykonawcy sposób sporządzenia przedmiotowej listy podmiotów poprzez obowiązek wskazania adresu, telefonu, faxu lub e-maila podmiotu należącego do tej samej grupy kapitałowej.

Wykonawca podnosi, iż żądanie przez Zamawiającego podania powyższych danych nie znajduje uzasadnienia. Nowelizacja ustawy Pzp nałożyła na Wykonawców obowiązek składania wraz z wnioskiem lub ofertą listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. Ustawodawca nie sprecyzował jednocześnie jak taka lista powinna wyglądać, pozostawiając zatem wykonawcy dowolność co do formy.

Wykonawca pragnie zaznaczyć, iż należy do grupy kapitałowej o zasięgu ogólnoświatowym, liczącej ponad 600 podmiotów i podanie dokładnych danych teleadresowych wszystkich podmiotów jest znacznie utrudnione, a wręcz niemożliwe. Wykonawca przedłoży zatem wraz z ofertą sporządzoną przez siebie listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej z podaniem adresów. Tak sporządzona lista będzie wystarczająca dla Zamawiającego w celu oceny czy podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej złożyły odrębne oferty w  przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a tym samym czy zachodzi przesłanka wykluczenia wykonawców na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.

W związku z powyższym prosimy o odstąpienie przez Zamawiającego od wymogu załączenia przedmiotowej listy zgodnie z załącznikiem nr 7, w szczególności o odstąpienie od wymogu podania telefonu, faksu i e-maila wymienionych w przedmiotowym załączniku.

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od wymogu podania numeru telefonu, faksu oraz e-maila podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej i modyfikuje w przedmiotowym zakresie wzór załącznika nr 7 do SIWZ. Zamawiający uzna przedstawiony dokument sporządzony przez Wykonawcę, jeżeli będzie zawierał wymagane informacje.

 

Kalwaria Zebrzydowska, 17.02.2015 r.

 

PLIKI DO POBRANIA
Zmodyfikowany załącznik nr 7 do SIWZ

 


 

 

znak postępowania: ZP.271.2.2015

Treść pytań i odpowiedzi oraz inne informacje dotyczące przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych pod nr 17587–2015 w dniu 10.02.2015 r. na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Leńcze – Przytkowice w zakresie: przebudowy jezdni i poboczy, budowy chodnika, rozbudowy kanalizacji deszczowej, budowy i remontu urządzeń odwadniających oraz remont zjazdów w km 0+843,00 – 1+815,00 w miejscowości Leńcze”

Pytania:

1. „Czy można do wykonania nawierzchni bitumicznej  zastosować  mieszanki mineralno-asfaltowe, zaprojektowane zgodnie z aktualnymi , wytycznymi  GDDKiA  „Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. WT-2  2014-część I. Mieszanki  mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne” ?

2. Czyją własnością jest destrukt powstały z frezowania nawierzchni jezdni ?

3. Co zamawiający rozumie pod pojęciem : „ Po stronie Wykonawcy jest dokonanie skutecznego zawiadomienia o zakończeniu budowy do Nadzoru Budowlanego, pozwalającego na użytkowanie obiektu”  (SIWZ 3.3.2.) ?

4.  Czy termin realizacji zadania 30.09.2015r. dotyczy również czasu potrzebnego na „złożenie skutecznego zawiadomienia do Nadzoru Budowlanego, pozwalającego na użytkowanie obiektu”  ?

5. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie profilów podłużnych:  jezdni, kanalizacji deszczowej oraz rysunków „przekroje poprzeczne”.

6. Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie z jakich rur ma być wykonana kanalizacja deszczowa ? Wg przedmiaru z PVC, natomiast wg SST kolektor główny z rur betonowych WIPRO a przykanaliki z PVC.

7. Do kogo będzie należał materiał z rozbiórek ? Jeżeli do Zamawiającego to prosimy o wskazanie miejsca odwozu powyższych materiałów?

8. Zwracamy się z prośbą o załączenie dokumentacji geotechnicznej zadania.

9. W przedmiarze robót pozycja 2.6. „Rozebranie podłoża z betonu żwirowego grubości ponad 15cm „ użyta jest ilość  267m3. Czy prawidłową jednostką w przedmiarze nie powinien być m2 ?

10. Zwracamy się z prośbą o załączenie specyfikacji technicznych do pozycji: 14.1 do 14.7. oraz 15.1.

11. Jakiego okresu gwarancji będzie wymagał Zamawiający od Wykonawcy na oznakowanie cienkowarstwowe? Nadmieniamy ze typowy okres gwarancji dla oznakowania poziomego cienkowarstwowego wynosi 1 rok.

12. Jeżeli zamawiający będzie wymagał aby gwarancja na oznakowanie poziome cienkowarstwowe była utrzymana przez okres 60 (96) miesięcy to prosimy o dodanie w przedmiarze robót stosownych krotności uwzględniających kilkukrotne wykonanie powyższego oznakowania.

13. Zwracamy się z prośbą o załączenie warunków technicznych wydanych przez gestorów występującego uzbrojenia w pasie drogowym, dot. m.in. sposobu zabezpieczenia instalacji: wodociągowej, gazowej, telekomunikacyjnej i energetycznej.

14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu pozwalającej na zamknięcie całego przebudowywanego odcinka drogi na czas prowadzonych robót z możliwością dojazdu mieszkańców do posesji ?

15. Prosimy o zamieszczenie rys. korytka betonowego 50x50x15.

16. Prosimy o zamieszczenie rysunku kraty stalowej oraz szczegółu montażu do korytka betonowego 38x50x21.

17. Prosimy o zamieszczenie planu, profilu podłużnego, szczegółu montażu oraz specyfikacji kanalizacji fi 10 cm z rur NPCW.

18. Prosimy o udostępnienie tabela robót ziemnych.

19. W jakim terminie należy przedstawić harmonogram finansowo-rzeczowy ?

20. Czy Zamawiający dysponuje pozwoleniem na budowę na które powołuje się w dokumentacji technicznej ? Jeśli tak, to prosimy o udostępnienie przedmiotowego pozwolenia na budowę.

21. We wzorze umowy par.10 ust. 6 zamawiający podaje termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonanie zleconej dostawy, usługi lub roboty budowlanej 14 dni podczas gdy w ust. 14 tego samego paragrafu podaję, iż  „W przypadku o którym mowa w ust. 13 (usługi, dostawy), jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. Prosimy o wyjaśnienie który termin jest właściwy w przypadku dostaw i usług?

22. „Wnosimy o modyfikację par.10 ust. 6 wzoru umowy i zastąpienie terminu wynoszącego „14 dni” terminem „30 dni”, co jednocześnie zapewni zgodność z zapisami par.10 ust. 14 wzoru umowy.”

23. Wnosimy o wyjaśnienie treści SIWZ pkt. 16.2 ppkt. 6) lit. c) i dookreślenie jakie zmiany zapisów umowy będących warunkiem realizacji przez Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji na dostarczony przedmiot umowy stanowią okoliczność uzasadniającą zmianę postanowień umownych?

24. Celem zachowania równowagi stron wnosimy o modyfikację par. 15 ust. 2 pkt. h) lit. a) wzoru Umowy i nadanie mu następującej treści: „za zwłokę w przekazaniu terenu budowy (… ) w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto - za każdy dzień zwłoki lub przerwy.

Prosimy o wprowadzenie limitu wysokości kar umownych do wysokości 10% wynagrodzenia umownego należnego Wykonawcy.

 

Odpowiedzi:

 

Ad. 1)
Tak, przy zachowaniu wszystkich właściwości betonu asfaltowego dla warstwy wiążącej i ścieralnej dla KR 1-2.

Ad. 2)
Wszelkie materiały powstałe w wyniku robót rozbiórkowych winny zostać zagospodarowane przez wykonawcę robót zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (wywóz i utylizacja).

Ad. 3)
Wykonawca reprezentując zamawiającego przed organem nadzoru budowlanego zobligowany będzie do złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy. Pojęcie skuteczne zawiadomienie, pozwalające na użytkowanie obiektu, oznacza brak sprzeciwu właściwego organu w ustawowym terminie, w stosunku do złożonego zawiadomienia.

Ad. 4)
Tak.

Ad. 5)
Zamawiający zamieszcza rysunek nr PAB.1 „Profil Podłużny” zawierający profil podłużny jezdni i kanalizacji deszczowej. Dokumentacja projektowa, będąca w posiadaniu zamawiającego, nie zawiera rysunków przekroje poprzeczne.

Ad. 6)
Wyjaśnia się, że kolektor główny kanalizacji deszczowej winien zostać wykonany z rur PVC SN8, w zamian za uwidocznione w SST rury wipro, natomiast wykonanie przykanalików pozostaje z rur PVC SN8.

Ad. 7)
Wszelkie materiały powstałe w wyniku robót rozbiórkowych winny zostać zagospodarowane przez wykonawcę robót zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (wywóz i utylizacja).

Ad. 8)
Zamawiający nie dysponuje dokumentacją geotechniczną dla przedmiotowego zadania.

Ad. 9)
Wyjaśnia się, że w pozycji nr 2.6 przedmiaru robót jednostką obmiarową winien być m2 (metr kwadratowy). Zamawiający zamieszcza skorygowany w tym zakresie kosztorys ofertowy.

Ad. 10)
Zamawiający zamieszcza Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót dla robót opisanych w pozycjach 14.1 – 14.7 i 15.1.

Ad. 11, 12)
Zamawiający, wyjaśnia, że oceniany okres gwarancji nie obejmuje oznakowania poziomego cienkowarstwowego. Ustala się okres gwarancji dla oznakowania poziomego cienkowarstwowego wynoszący 12 miesięcy.

Ad. 13)
Zamawiający zamieszcza skany warunków technicznych wydanych przez właściwych gestorów sieci.

Ad. 14)
Wykonawca winien opracować projekt tymczasowej organizacji ruchu dla robót związanych z realizacją przedmiotowego zadania. Projekt tymczasowej organizacji ruchu zatwierdza zarządca ruchu – Starosta Wadowicki.

Ad. 15)
Typowy prefabrykat betonowy typu „mulda” o wymiarach 50x50x15.

Ad. 16)
Kratę stalową stanowiącą przykrycie korytek prefabrykowanych betonowych zaleca się wykonać podłużnie z prętów ze stali żebrowanej fi12, natomiast stężenia poprzeczne spawane z kątownika 20x20 [mm]. Sposób montażu kraty na korytkach betonowych dowolny. Kratę należy zamocować w sposób uniemożliwiający jej swobodne wyjęcie, bądź „wyrzucenie” przez koła przejeżdżających samochodów.

Ad. 17)
Projektowana kanalizacja fi100 z rur NPCV spełniająca rolę drenażu winna być ułożona w poziomie projektowanego kolektora deszczowego fi 315 i fi400 (zgodnie z profilem podłużnym kolektora) w odległości 20 cm od linii jego przebiegu.

Ad. 18)
Zamawiający nie dysponuje tabelą robót ziemnych.

Ad. 19)
Wykonawca zobowiązany jest opracować harmonogram robót i przedstawić go do akceptacji zamawiającego w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy.

Ad. 20)
Zamawiający dysponuje pozwoleniem na budowę na przedmiotowe zadanie, zamieszcza się skan decyzji starosty wadowickiego.

Ad. 21)
Właściwy termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynosi do 14 dni, zgodnie z zapisami par. 10 ust. 6 projektu umowy.

Ad. 22)
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów par. 10 ust. 6 projektu umowy.

Ad. 23)
Zamawiający w pkt. 16.2 SIWZ przewiduje katalog możliwych zmian umowy, co nie stanowi zobowiązania do zmian umowy.

Ad. 24)
Zapisy zawarte w par. 15 ust. 2 pkt. h) lit. a) wzoru umowy pozostają bez zmian. Zamawiający nie wprowadza limitu wysokości kar umownych.

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedłuża termin składania ofert, z: „do 26.02.2015 r. do godz. 930 na: „do 27.02.2015 r. do godz. 930”.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu składania o godz. 1000.

W konsekwencji zmianie ulega zapis Działu I pkt. 11 ppkt 11.1. SIWZ, z:

„Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, Biuro Obsługi Mieszkańców, parter, w terminie do 26.02.2015 r. do godziny 9.30

na:

„Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, Biuro Obsługi Mieszkańców, parter, w terminie do 27.02.2015 r. do godziny 9.30

oraz zapis Działu I pkt. 11 ppkt 11.2. SIWZ, z:

„Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu składania – 26.02.2015 r. o godz. 10.00
w siedzibie zamawiającego, II piętro, pokój nr 22”

na:

„Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu składania – 27.02.2015 r. o godz. 10.00
w siedzibie zamawiającego, II piętro, pokój nr 22”.

 

 

Kalwaria Zebrzydowska, 23.02.2015 r.

 


 

Numer ogłoszenia: 24551 - 2015; data zamieszczenia: 24.02.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 17587 - 2015 data 10.02.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, tel. 033 8766218, fax. 033 8766301.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.02.2015 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, Biuro Obsługi Mieszkańców, parter.
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.02.2015 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, Biuro Obsługi Mieszkańców, parter.

 

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, 17.03.2015 r.

ZP.271.2.2015

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska informuje, że zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy, najkorzystniejszą ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych nr 17587–2015 w dniu 10.02.2015 r. na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Leńcze – Przytkowice w zakresie: przebudowy jezdni i poboczy, budowy chodnika, rozbudowy kanalizacji deszczowej, budowy i remontu urządzeń odwadniających oraz remont zjazdów w km 0+843,00 – 1+815,00 w miejscowości Leńcze” jest oferta złożona przez Wykonawcę:

EUROVIA POLSKA S.A.

Bielany Wrocławskie

ul. Szwedzka 5

55-040 Kobierzyce

cena wybranej oferty: 1 370 158,02 zł

słownie złotych: jeden milion trzysta siedemdziesiąt tysięcy sto pięćdziesiąt osiem 02/100

 

kryteria oceny:
- cena 90%
- gwarancja 10%

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 9000,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonym ofertom podlegającym ocenie w kryterium oceny określonym w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom

Łączna punktacja

kryterium cena

kryterium gwarancja i rękojmia

1.

Berger Bau Polska
Sp. z o. o.

ul. Szczecińska 11

54-517 Wrocław

6581,66

333,00

6914,66

2.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Eksportowe WIKOS

Jerzy Strzelec

Olszyny ul. Zatorska 62

32-551 Babice

7634,84

333,00

7967,84

3.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe DROGBUD

inż. Kazimierz Sobaniak

34-222 Zawoja 1970

5874,78

0

5874,78

4.

Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A.

ul. Szaflarska 102

34-400 Nowy Targ

8489,63

167,00

8656,63

5.

EUROVIA Polska S.A.

Bielany Wrocławskie

ul. Szwedzka 5

55-040 Kobierzyce

9000,00

0

9000,00

6.

SKANSKA S.A.

ul. Gen. J. Zajączka 9

01-518 Warszawa

7648,30

1000,00

8648,30

7.

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o. o.

Wysoka ul. Lipowa 5A

52-200 Wrocław

7269,69

667,00

7936,69

8.

Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowo Mostowe

DROG-BUD

Franciszek Fryc

ul. Zamkowa 3

34-116 Spytkowice

8365,96

333,00

8698,96

9.

PRDM Wadowice
Sp. z o. o.

ul. Kochanowskiego 1

34-100 Wadowice

8570,27

333,00

8903,27

10.

Wielobranżowe Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe JANDA

Janina Duda

Łostówka 271

34-730 Mszana Dolna

8000,42

0

8000,42

 


 

Kalwaria Zebrzydowska: Przebudowa drogi gminnej Leńcze - Przytkowice w zakresie: przebudowy jezdni i poboczy, budowy chodnika, rozbudowy kanalizacji deszczowej, budowy i remontu urządzeń odwadniających oraz remont zjazdów w km 0+843,00 - 1+815,00 w miejscowości Leńcze
Numer ogłoszenia: 45045 - 2015; data zamieszczenia: 31.03.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 17587 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, tel. 033 8766218, faks 033 8766301.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej Leńcze - Przytkowice w zakresie: przebudowy jezdni i poboczy, budowy chodnika, rozbudowy kanalizacji deszczowej, budowy i remontu urządzeń odwadniających oraz remont zjazdów w km 0+843,00 - 1+815,00 w miejscowości Leńcze.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: Przebudowa drogi gminnej Leńcze - Przytkowice w zakresie: przebudowy jezdni i poboczy, budowy chodnika, rozbudowy kanalizacji deszczowej, budowy i remontu urządzeń odwadniających oraz remont zjazdów w km 0+843,00 - 1+815,00 w miejscowości Leńcze. Zakres robót: 1) przebudowa jezdni drogi gminnej polegająca na poszerzeniu do szer. 4,5 - 5,0m oraz wymianie konstrukcji jezdni w km 0+834 - 1+815; 2) przebudowa poboczy drogi gminnej polegająca na ich utwardzeniu i ujednoliceniu szer. do 0,75m w km 0+834 - 1+815; 3) budowa chodnika szer. 1,5m w km 0+834 - 1+282 str. prawa (ze zwężeniem do szer. 1,25 w km 1+186 - 1+235 oraz schodami terenowymi szer. 2,0m w km 1+235 - 1+282); 4) rozbudowa kanalizacji deszczowej polegająca na: a) budowie odcinka kanalizacji deszczowej D1 - D9, w km 0+836 - 0+998, dł. 173,0 m o średnicy:- Ø300 na odc. D1 - D6 w km 0+836 - 0+935, dł. 105,0m; - Ø400 na odc. D6 - D9 w km 0+935 - 0+998, dł. 68,0m; b) budowie odcinka kanalizacji deszczowej D10 - D19, w km 1+123 - 1+341, dł. 218,0m o średnicy: - Ø400 na odc. D10 - D14 w km 1+123 - 1+250 dł. 127,0 m; - Ø300 na odc. D14 - D19 w km 1+250 - 1+341 dł. 91,0m; c) budowie odcinka kanalizacji deszczowej D20 - D28, w km 1+395 - 1+644, dł. 249,0 o średnicy Ø300; d) budowie odcinka kanalizacji deszczowej D29 - D32, w km 1+735 - 1+794, dł. 59,0m o średnicy Ø300; e) budowie studni rewizyjnych Ø1000, oraz studni ściekowych Ø500 wraz z przykanalikami Ø200, 5) budowa urządzeń odwadniających: a) ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych 38x50x21 w km 0+845 - 0+899, 0+924 - 0+932, 1+068 - 1+114, 1+155 - 1+175, 1+366 - 1+385, 1+460 - 1+647 str. lewa oraz w km 1+460 - 1+510, 1+518 - 1+606, 1+727 - 1+740, 1+794 - 1+815 str. prawa b) ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych 50x50x15 w km 1+267 - 1+289 str. lewa c) ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych 50x50x25 w km 1+728 - 1+784 str. lewa d) ścieku przykrawężnikowego szer. 0,2m w km 0+836 - 0+899, 0+956 - 1+263, 1+385 - 1+460 str. lewa oraz w km 0+836 - 1+385, 1+429 - 1+460, 1+644 - 1+794 str. prawa, e) ścieku podchodnikowego z korytek ściekowych 50x50x15 w km 1+070, f) studni ściekowych Ø500 z przykanalikami Ø200 w km 1+046 i 1+068; 6) remont urządzeń odwadniających - studni rewizyjnych Ø1000 w km 0+836 i 0+998 oraz studni ściekowej Ø500 z przykanalikiem Ø200 w km 0+836; 7) remont zjazdów indywidualnych i publicznych w ciągu drogi gminnej w km 0+834 - 1+815, bez zmiany ich charakterystycznych parametrów, przy użyciu materiałów innych niż w stanie pierwotnym 8) wykonanie oznakowania oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 9) wymiana opraw oświetlenia ulicznego. Szczegółowy zakres prac został określony w przedmiarze robót, dokumentacji technicznej oraz STWIORB, stanowiących załączniki do SIWZ. 2. Po stronie Wykonawcy jest wykonanie i pokrycie kosztów inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz dokonanie skutecznego zawiadomienia o zakończeniu budowy do Nadzoru Budowlanego, pozwalającego na użytkowanie obiektu. 3. W przypadku, gdy Zamawiający posługuje się w niniejszej SIWZ oraz w załącznikach do niej wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia w odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia, wskazaniu temu towarzyszą wyrazy lub równoważny. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy kierowali się tymi danymi jako wskaźnikami, co do minimalnych wymagań parametrów technicznych i jakościowych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.31.61.10-9, 45.31.62.13-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.03.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 11.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • EUROVIA POLSKA S.A., ul. Szwedzka 5, Kobierzyce, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2782709,95 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 1370158,02
  • Oferta z najniższą ceną: 1370158,02 / Oferta z najwyższą ceną: 2099043,92
  • Waluta: PLN.