Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska

[25.02.2015] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kalwaria Zebrzydowska, 25.02.2015 r.

ZP.271.1.2015

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska informuje, że zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy, najkorzystniejszą ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych nr 3701–2015 w dniu 12.01.2015 r. na: „Budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska” jest oferta złożona przez Wykonawcę:

ECODOM Sp. z o. o.

ul. Dunin Wąsowicza 7/3

30-112 Kraków

cena wybranej oferty: 723 992,00 zł

słownie złotych: siedemset dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa 00/100

 

kryteria oceny:

- cena 60%

- gwarancja 20%

- energochłonność 20%

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 80,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

 

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonym ofertom podlegającym ocenie w kryterium oceny określonym w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom

Łączna punktacja

kryterium cena

kryterium gwarancja

kryterium energochłonność

1.

ECODOM Sp. z o. o. ul. Dunin Wąsowicza 7/3
30-112 Kraków

60,00

20,00

0

80,00

2.

Metal Management Sp. z o. o.

ul. Brzozowa 11

43-340 Kozy

36,44

16,67

20,00

73,11