Informacja

Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, tzw. PSZOK znajdujący się przy ul. Sowińskiego 16 w Kalwarii Zebrzydowskiej - baza P.K. "Kalteks" Sp. z o.o., czynny jest:
od wtorku do piątku, w godzinach od 6:30 do 14:30,
w każdy poniedziałek w godzinach 6:30 do 16:00
oraz w każdą pierwszą sobotę miesiąca od godziny 7:00 do 13:00.


Kontakt tel. 669978712


PSZOK - Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - to miejsce, gdzie mieszkańcy Gminy Kalwaria zebrzydowska przez cały rok w ramach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, będą mogli oddać selektywnie zbierane odpady komunalne tj.:
• odpady ulegające biodegradacji,
• papier i tektura,
• tworzywa sztuczne,
• metale,
• szkło,
• opakowania wielomateriałowe,
• zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny,
• wielkogabarytowe,
• zużyte baterie i akumulatory,
• zużyte opony,
• przeterminowane leki,
• chemikalia powstające w gospodarstwach domowych i opakowania po chemikaliach,
• odpady budowlane i rozbiórkowe przyjmowane będą w ilości 1m3

rocznie jednorazowo raz w miesiącu od danego właściciela nieruchomości zamieszkałej,
• inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych.

Wymienione wyżej odpady mieszkańcy mogą oddawać bezpłatnie. Transport odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.