Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów - na potrzeby Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

[13.03.2015] Ogłoszenie o zamówieniu

[16.03.2015] Pytania i odpowiedzi

[17.03.2015] Pytanie i odpowiedź

[18.03.2015] Pytania i odpowiedzi

[19.03.2015] Informacja dotycząca przetargu

[19.03.2015] Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

[20.03.2015] Pytania i odpowiedzi

[27.03.2015] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

[01.04.2015] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Kalwaria Zebrzydowska: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów - na potrzeby Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej
Numer ogłoszenia: 35393 - 2015; data zamieszczenia: 13.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska , ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, tel. 033 8766218, faks 033 8766301.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kalwaria-zebrzydowska.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów - na potrzeby Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów - na potrzeby Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 10 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wskazane w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ ilości poszczególnych usług pocztowych są ilościami szacunkowymi, określonymi na podstawie aktualnego stanu wiedzy Zamawiającego w zakresie zapotrzebowania na okres świadczenia usługi. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianych usług w zależności od bieżących potrzeb. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację usługi w wielkościach podanych w formularzu cenowym. Rozliczenia następować będą na podstawie faktycznej ilości zrealizowanych usług z uwzględnieniem cen jednostkowych wskazanych w formularzu cenowym. Pozostałe warunki dotyczące realizacji przedmiotowego zamówienia zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do 10% wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.11.00.00-0, 64.11.20.00-4, 64.11.30.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

(...)

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.03.2015 godzina 12:30, miejsce: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, Biuro Obsługi Mieszkańców, parter.

(...)

 

PLIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o zamówieniu (pełne brzmienie)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załączniki do SIWZ

 


 

znak postępowania: ZP.271.3.2015

Treść pytań i odpowiedzi dotyczących przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych pod nr 35393–2015 w dniu 13.03.2015 r. na: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów – na potrzeby Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej”

 

Pytanie 1:

W Załączniku nr 6 do SIWZ Formularza Cenowego została wyszczególniona w pozycji 11. „usługa zwrotnego poświadczenia odbioru przesyłek rejestrowanych w obrocie krajowym”. Czy usługa dotyczy przesyłek niebędących przesyłkami najszybszej kategorii?

 

Pytanie 2:

W Załączniku nr 6 do SIWZ Formularza Cenowego została wyszczególniona w pozycji 13. „usługa zwrot do nadawcy w obrocie krajowym”. Czy usługa dotyczy przesyłek niebędących przesyłkami najszybszej kategorii?

Odpowiedzi:

Ad. 1)

Tak, Zamawiający potwierdza, iż usługa wskazana w pozycji 11 formularza cenowego (zał. nr 6 do SIWZ) dotyczy przesyłek niebędących przesyłkami najszybszej kategorii.

Ad. 2)

Tak, Zamawiający potwierdza, iż usługa wskazana w pozycji 13 formularza cenowego (zał. nr 6 do SIWZ) dotyczy przesyłek niebędących przesyłkami najszybszej kategorii.

 

Kalwaria Zebrzydowska, 16.03.2015 r.

 


 

znak postępowania: ZP.271.3.2015

Treść pytań i odpowiedzi dotyczących przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych pod nr 35393–2015 w dniu 13.03.2015 r. na: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów – na potrzeby Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej”

Pytanie 1:

Czy Zamawiający potwierdza, że przesyłki zwykłe krajowe nierejestrowane będące przesyłkami najszybszej kategorii w obrocie krajowym oraz przesyłki polecone krajowe rejestrowane będące przesyłkami najszybszej kategorii w obrocie krajowym widniejące w załączniku nr 6 do SIWZ Formularza Cenowego w pozycji 3 oraz 7 będą w gabarycie A? Jeżeli Zamawiający dopuszcza zróżnicowanie na gabaryty, to zwracamy się z prośbą o modyfikację formularza z uwzględnieniem podziału na gabaryt A i gabaryt B w w/w pozycjach.

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje zróżnicowanie na gabaryty A i B, w związku z czym zamieszcza zmodyfikowany w w/w zakresie Formularz Cenowy (załącznik nr 6 do SIWZ).

 

Kalwaria Zebrzydowska, 17.03.2015 r.

 

PLIK DO POBRANIA
Zmodyfikowany formularz cenowy (załącznik nr 6 do SIWZ)

 


 

znak postępowania: ZP.271.3.2015

Treść pytań i odpowiedzi dotyczących przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych pod nr 35393–2015 w dniu 13.03.2015 r. na: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów – na potrzeby Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej”

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza Załączniku nr 7 do SIWZ w kolumnie nr 3 jako Miejsce wykonywania pracy (np. placówka pocztowa, obszar działania) wskazanie powiatu?

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuszcza Załączniku nr 7 do SIWZ w kolumnie nr 5 jako Miejscowość w której będzie zatrudniony Pracownik wskazanie powiatu?

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuszcza sporządzenie Załącznika nr 7 do SIWZ w formie elektronicznej na nośniku CD, zapisanym w powszechnie stosowanym formacie umożliwiającym jego odczytanie np.  PDF i załączenie do oferty?

 

Odpowiedzi:

Ad. 1)

Zamawiający dopuszcza w kolumnie 3 wykazu osób, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ, wskazanie powiatu.

Ad. 2)

Zamawiający dopuszcza w kolumnie 5 wykazu osób, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ, wskazanie powiatu.

Ad. 3)

Zamawiający dopuszcza sporządzenie załącznika nr 7 do SIWZ w formie elektronicznej na nośniku CD, zapisanym w powszechnie stosowanym formacie umożliwiającym jego odczytanie np. PDF.

 

Kalwaria Zebrzydowska, 18.03.2015 r.

 


 

znak postępowania: ZP.271.3.2015

Informacja dotycząca przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych pod nr 35393–2015 w dniu 13.03.2015 r. na: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów – na potrzeby Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013  poz. 907 z późn. zm.) modyfikuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia („SIWZ”):

1) W związku z opisem sposobu dokonywania oceny spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawcy, zawartym w pkt. 5.1.5 SIWZ, Zamawiający wykreśla zapis zawarty w pkt. 6.1.4. SIWZ, co jest zgodne z ogłoszeniem o zamówieniu w Biuletynie zamówień publicznych pod nr 35393–2015 w dniu 13.03.2015 r.

2) Zamawiający wykreśla zapis zawarty w pkt. 16.2 SIWZ ppkt. 1).

3) Zamawiający przedłuża termin składania ofert, z: „do 20.03.2015 r. do godz. 1230 na: „do 23.03.2015 r. do godz. 1230”. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu składania o godz. 1300. W konsekwencji zmianie ulega zapis Działu I pkt. 11 ppkt 11.1. SIWZ, z:

„Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, Biuro Obsługi Mieszkańców, parter, w terminie do 20.03.2015 r. do godziny 12.30

na:

„Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, Biuro Obsługi Mieszkańców, parter, w terminie do 23.03.2015 r. do godziny 12.30

oraz zapis Działu I pkt. 11 ppkt 11.2. SIWZ, z:

„Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu składania – 20.03.2015 r. o godz. 13.00
w siedzibie zamawiającego, II piętro, pokój nr 22”

na:

„Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu składania – 23.03.2015 r. o godz. 13.00
w siedzibie zamawiającego, II piętro, pokój nr 22”.

 

Powyższe ustalenia stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Kalwaria Zebrzydowska, 19.03.2015 r.

 


 

Numer ogłoszenia: 38979 - 2015; data zamieszczenia: 19.03.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 35393 - 2015 data 13.03.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, tel. 033 8766218, fax. 033 8766301.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3).
 • W ogłoszeniu jest: przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1) zmiana w zakresie podwykonawcy i zakresu realizowanych przez niego prac jest możliwa za uprzednią zgodą zamawiającego. Zmiana podmiotów trzecich na etapie realizacji zamówienia, na zasobach których wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu jest możliwa jeśli nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotychczasowy podwykonawca; 2) zmiana osób, które będą zatrudnione do realizacji przedmiotu zamówienia; 3) zmiana okresu świadczenia usługi (skrócenie); 4) zmiana adresów placówek pocztowych; 5) nazw, adresów oraz godzin dostarczania lub odbioru przesyłek, jeżeli będą one wynikać ze zmian organizacyjnych w strukturze Zamawiającego lub Wykonawcy; 6) zmiana cen jednostkowych świadczenia usług w przypadku zmiany cennika operatora usług pocztowych oraz operatora usług powszechnych, jeżeli zmiana tych cenników została dokonana zgodnie z ustawą Prawo Pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529); 7) zmiana ceny na skutek zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT, jeżeli w trakcie obowiązywania umowy nastąpi zmiana przepisów w zakresie podatków od towarów i usług; 8) zmiana ilości i rodzajów przesyłek w przypadku zmiany rzeczywistych potrzeb Zamawiającego do wysokości ceny oferty.
 • W ogłoszeniu powinno być: przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1) zmiana osób, które będą zatrudnione do realizacji przedmiotu zamówienia; 2) zmiana okresu świadczenia usługi (skrócenie); 3) zmiana adresów placówek pocztowych; 4) nazw, adresów oraz godzin dostarczania lub odbioru przesyłek, jeżeli będą one wynikać ze zmian organizacyjnych w strukturze Zamawiającego lub Wykonawcy; 5) zmiana cen jednostkowych świadczenia usług w przypadku zmiany cennika operatora usług pocztowych oraz operatora usług powszechnych, jeżeli zmiana tych cenników została dokonana zgodnie z ustawą Prawo Pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529); 6) zmiana ceny na skutek zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT, jeżeli w trakcie obowiązywania umowy nastąpi zmiana przepisów w zakresie podatków od towarów i usług; 7) zmiana ilości i rodzajów przesyłek w przypadku zmiany rzeczywistych potrzeb Zamawiającego do wysokości ceny oferty.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.03.2015 godzina 12:30, miejsce: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, Biuro Obsługi Mieszkańców, parter.
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.03.2015 godzina 12:30, miejsce: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, Biuro Obsługi Mieszkańców, parter.

 


znak postępowania: ZP.271.3.2015

Treść pytań i odpowiedzi dotyczących przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych pod nr 35393–2015 w dniu 13.03.2015 r. na: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów – na potrzeby Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej”

Pytania:

PYTANIE NR 1:

Zamawiający wskazuje w § 1 ust. 4 Projektu umowy, że „z uwagi na charakter działalności Urzędu, świadczone usługi muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami opisującymi procedury prowadzonych postępowań dot. terminów, sposobu doręczenia korespondencji oraz traktowania zwrotnego potwierdzenia odbioru jako dokumentu urzędowego, stosownie do art. 12, art.144, art.150, art.152 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749)”.

Zgodnie z obecnie już utrwalonym poglądem orzecznictwa, jednym z warunków zachowania zasady uczciwej konkurencji w postępowaniu na usługi pocztowe jest uszczegółowienie zasad wykonywania tzw. przesyłek terminowych, o których mowa w art. 57 § 5 pkt 2 kpa oraz ew. art. 12 § 6 pkt 2 Ordynacji podatkowej lub też innych analogicznych przepisów odnoszących się do skutku zachowania terminu do wniesienia pisma poprzez nadanie przesyłki w sieci operatora wyznaczonego (tzw. przesyłki terminowe). W przypadku rzeczonego rozwiązania wykonawca – alternatywny operator pocztowy - jest podmiotem dokonującym czynności nadania przesyłki u operatora wyznaczonego, ale czyni to w imieniu i na rzecz zamawiającego. Opisane wyżej rozwiązanie jest jedynym obecnie dostępnym na rynku usług pocztowych rozwiązaniem zapewniającym udział innych operatorów pocztowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w których zamawiający wymaga, aby nadawane były przesyłki terminowe. Należy dodać, iż rozwiązanie to kilkukrotnie było oceniane przez Krajową Izbę Odwoławczą. Jak przykładowo zauważała Izba w wyroku z dnia 31 października 2014 roku sygn. KIO 2160/14: Po pierwsze – w odpowiedzi na pytanie nr 3 Zamawiający w wyjaśnieniach treści s.i.w.z. z 22 sierpnia 2014 r. dopuścił możliwość, aby wykonawca zamówienia odbierał przesyłki od Zamawiającego i przekazywał je do nadania w placówce operatora wyznaczonego. Po drugie – InPost skorzystał z tej możliwości i wskazał wprost w ofercie, ze w zakresie dotyczącym przesyłek wymagających zachowania terminu w dacie nadania, doręczanych w przypadkach przewidzianych w kpc, kpk, kpa i Ordynacji podatkowej, zamierza powierzyć wykonywanie zamówienia operatorowi wyznaczonemu. Po trzecie – ponieważ Poczta Polska jako operator wyznaczony ma obowiązek świadczenia powszechnych usług pocztowych, nie może odmówić przyjęcia takich przesyłek nadawanych fizycznie przez InPost w imieniu i na rzecz Zamawiającego. (…) Poczta Polska podnosiła, że rozwiązanie zaakceptowane przez Zamawiającego narusza art. 29 ust. 2 pzp, a zatem przepis odnoszący się do opisu przedmiotu zamówienia. Aktualnie zaś, pomimo dopuszczenia przez Zamawiającego doręczania wąskiej kategorii przesyłek przez wykonawcę zamówienia za pośrednictwem operatora wyznaczonego, forsuje taką interpretację s.i.w.z., jakby takiego rozwiązania nie dało się zastosować z uwagi na status Poczty Polskiej jako operatora wyznaczonego. Interpretacji takiej nie sposób zaakceptować, gdyż prowadziłoby to do wniosku, ze całe postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego jest fikcją, gdyż przedmiotowe zamówienie może zostać udzielone wyłącznie Poczcie Polskiej. Przede wszystkim w oczywisty sposób jest to sprzeczne z intencją Zamawiającego uzewnętrzniona w postaci dokonywanych w toku postepowania zmian i wyjaśnień treści s.i.w.z., które konsekwentnie zmierzały do rzeczywistego otwarcia prowadzonego postepowania na konkurencję, a co Poczta Polska bezskutecznie usiłowała zablokować. Do tożsamych wniosków Izba doszła w wyroku w sprawie o sygn. KIO 2601/14: Izba konsekwentnie stoi na stanowisku, iż dopuszczenie nawet w ramach wyjaśnień treści s.iw.z. wykonania części zamówienia dotyczącej przesyłek specjalnych jako tzw. usługi pośrednictwa umożliwia złożenie oferty przewidującej wykonanie zamówienia w taki sposób i nie powoduje jej niezgodności z treścią siwz. Zamawianym / dopuszczonym w ramach przedmiotu zamówienia jest świadczenie polegające na odebraniu przesyłek specjalnych od zamawiającego, ich zaniesienie do placówki Poczty Polskiej i ich nadanie jako przesyłek w imieniu zamawiającego jako przesyłki zamawiającego. (…) Przedmiotem zamówienia przestaje być w tym przypadku jedynie świadczenie usług pocztowych, ale wykonawcy część zamówienia mogą wykonać również w inny, dopuszczony przez zamawiającego, sposób, przy którym osiągnięte zostaną wszystkie cele zamówienia oraz zachowane zostaną zasady konkurencji i równego traktowania wykonawców wynikające z przepisów ustawy. (…) przedmiotowe odwołanie jest kolejną dokonywaną w ramach środków ochrony prawnej próbą Odwołującego [Poczty Polskiej] zmierzającą do niedopuszczenia do udzielenia zamówienia na usługi pocztowe wykonawcom innym, niż operator wyznaczony.

Zgodnie z jednolitym poglądem wyrażanym zarówno przez Pocztę Polską S.A. jak i orzecznictwo, czynność operatora alternatywnego obejmująca nadanie przesyłki u operatora wyznaczonego w imieniu i na rzecz zamawiającego nie jest usługą pocztową, a usługą pośrednictwa w nadawaniu przesyłek (przesyłka nie jest nadawana w sieci pocztowej operatora alternatywnego, vide: KIO 2601/14, KIO 2160/14, KIO 1362/13, Sąd Okręgowy w Gliwicach sygn. akt X Ga 287/13). Jak dodaje Izba (KIO 2601/14): w takim przypadku stronami usługi pocztowej w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, są Zamawiający i operator wyznaczony. Przy czym Poczta Polska nie jest żadnym podwykonawcą części przedmiotu zamówienia, który zakontraktują Zamawiający i InPost, a których łączył będzie w tym przypadku inny stosunek umowny dotyczący usług polegających na zanoszeniu przesyłek Zamawiającego na Pocztę, nadawaniu ich i opłacaniu. Jak podkreślała przy tym Izba w tym samym wyroku: Niestety za dopuszczeniem obsługi przesyłek specjalnych w taki sposób nie następowały żadne postanowienia lub modyfikacje SIWZ dostosowujące całość postanowień specyfikacji do tego typu rozszerzenia przedmiotu zamówienia i eliminujące wszelkie wątpliwości, co do jego wariantowego charakteru, sposobu jego wykonywania oraz rozliczania. Jak przy tym słusznie podnoszono w piśmie Prezesa UZP zawierającego informację o ustaleniach w trakcie kontroli postępowania prowadzonego przez Miasto Lublin1: uzależnienie możliwości świadczenia usług pocztowych przez operatora innego niż operator wyznaczony w zakresie tzw. przysyłek terminowych od zawarcia z operatorem wyznaczonym pisemnej umowy o współpracy w rozumieniu Prawa pocztowego ograniczyło konkurencję w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, bowiem zawarcie takiej umowy uzależnione jest tyko od woli operatora wyznaczonego. Zatem operator pocztowy który nie miał zawartej umowy o współpracę z operatorem wyznaczonym lub przyrzeczenia zawarcia takiej umowy, w istocie nie mógł złożyć niepodlegającej odrzucenia oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nie jest zatem zasadnym w szczególności żądanie zawarcia przez operatora alternatywnego umowy z Pocztą Polską S.A. na podstawie art. 35 Prawa pocztowego. Abstrahując od braku zasadności żądania zawarcia takiej umowy między operatorami pozostającymi w stosunku konkurencji, podkreślenia wymaga, że nawet zawarcie takiej umowy nie wywoła określonych ustawą skutków. Dla wywołania skutków w postaci zachowania terminu czy wniesienia pisma do sądu, przesyłka musi być nadana w placówce operatora wyznaczonego. Tymczasem z art. 35 Prawa pocztowego wynika, że umowa o współpracę pomiędzy operatorami pocztowymi dotyczy dalszego przekazania przesyłki do doręczenia (przesyłka jest nadawana w sieci operatora alternatywnego a następnie przekazywana do sieci operatora wyznaczonego). Nie jest możliwe dwukrotne nadanie tej same przesyłki, w ramach tej umowy nie powstaje zatem nadanie przesyłki i nie może być spełniony skutek zachowania terminu/wniesienia pisma do sądu.

Reasumując, Poczta Polska S.A. nie jest w takim przypadku podwykonawcą operatora alternatywnego, a sama usługa pośrednictwa nie jest usługą pocztową. Zarazem zamawiający nie może wymagać od wykonawcy posiadania umowy zawartej z operatorem wyznaczonym (art. 35 Prawa pocztowego). Wynagrodzeniem operatora alternatywnego jest w przypadku świadczenia usługi pośrednictwa jest suma kosztów nadania przesyłki w placówce operatora wyznaczonego oraz własny narzut. Skoro zarazem mamy do czynienia z usługą „niepocztową” której koszt stanowi częściowo wynagrodzenie uiszczane operatorowi wyznaczonemu, kluczowego znaczenia dla w zakresie jednoznaczności opisu przedmiotu zamówienia w takim przypadku nabiera rzetelne określenie ilości takich przesyłek (należy przypomnieć iż są te jedynie przesyłki wymagające urzędowego potwierdzenia terminu nadania, np. apelacja - zwyczajowo jest to nie więcej niż 5% przesyłek nadawanych u zamawiających), a także określenie zasad dokonywania rozliczeń. Przyjęcie, iż operator alternatywny ma obowiązek pośrednictwa w wykonywaniu nieograniczonej lub też znacząco zawyżonej liczby przesyłek terminowych zamyka postępowanie na konkurencyjność (cena operatora alternatywnego musi uwzględniać bowiem cenę cennikową – bez upustu – operatora wyznaczonego oraz własny narzut).

Biorąc pod uwagę powyższe, w każdym przypadku gdy przedmiot zamówienia obejmuje nadawanie tzw. przesyłek terminowych obok innych usług pocztowych, koniecznym jest opisanie podstawowych zasad sposobu usługi pośrednika.

W celu zachowania konkurencyjności, poza określeniem szacowanej ilości takich przesyłek (przykładowo: „nie więcej niż 5% całości wolumenu”) koniecznym jest także opisanie zasad uiszczania wynagrodzenia z tego tytułu poprzez alternatywnie:

 • zamieszczenie samodzielnej pozycji w formularzu ofertowym lub też
 • poprzez określenie, iż wynagrodzenie za przesyłki nadawane za pośrednictwem operatora wyznaczonego (usługa pośrednictwa) pobierane jest nie na podstawie cen formularzowych, a na podstawie cenników operatora alternatywnego załączanych do oferty.

Brak wyodrębnienia takiej pozycji w praktyce przesądza o konieczności obciążenia zamawiającego kosztami wykonania usługi „niepocztowej” na podstawie cennika załączanego przez operatora alternatywnego do oferty.

Biorąc pod uwagę powyższe zwracamy się z wnioskiem o wyjaśnienie:

 • czy zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty przez innych wykonawców niż Poczta Polska S.A.?
 • jeśli tak, to na jakich zasadach dokonywane będą rozliczania usługi pośrednictwa przy wykonywaniu tzw. przesyłek terminowych. Czy wynagrodzenie operatora alternatywnego uiszczane będzie na podstawie cennika załączonego do oferty, czy też zamawiający dokona modyfikacji s.iw.z. poprzez wyodrębnienie takiej pozycji w formularzu ofertowym?

 

PYTANIE NR 2:

Zamawiający dokonując opisu warunków udziału w postępowaniu, wymaga od Wykonawcy w zakresie wiedzy i doświadczenia wykazania, że w okresie ostatnich 3 lat wykonywał powszechne usługi pocztowe.

Wykonawca zwraca uwagę, że jedynym podmiotem świadczącym powszechne usługi pocztowe zgodnie z art. 45 i 46 ustawy Prawo pocztowe jest operator wyznaczony, którym zgodnie z art. 178 stawy jest do roku 2015 Poczta Polska S.A., i to tylko w ramach obowiązku nałożonego na niego przez ustawę. Inni Wykonawcy, jak również operator wyznaczony występujący jako jeden z podmiotów na konkurencyjnym rynku usług pocztowych świadczą usługi „wchodzące w zakres usług powszechnych”, czyli, zgodnie z art. 3 pkt. 30) Prawa pocztowego, usługi pocztowe obejmujące przesyłki listowe i paczki pocztowe, o wadze i wymiarach określonych dla usług powszechnych, oraz przesyłki dla ociemniałych, nieświadczone przez operatora wyznaczonego w ramach obowiązku świadczenia usług powszechnych. W ocenie Wykonawcy nie ma podstaw, by nawiązywać w zapisach SIWZ czy Załączników do powszechnych usług pocztowych, nie ulega bowiem wątpliwości, że Wykonawca może świadczyć usługi opisane w SIWZ i załącznikach, a sugerowanie, że wykonawcą może być jedynie operator wyznaczony, może być odczytane jako celowe ograniczenie konkurencyjności postępowania.

W związku z powyższym taka konstrukcja zapisów SIWZ sprawia, że tylko jeden podmiot jest w stanie spełnić wymogi SIWZ i złożyć ofertę w niniejszym postępowaniu. Jak już wskazywał Wykonawca we wniosku, prowadzi to do naruszenia podstawowych zasad Prawa zamówień publicznych, tj. zasady równego traktowania wykonawców i zasad uczciwej konkurencji. Takie ukształtowanie zapisów jest zaskakujące, gdyż ograniczenie konkurencyjności postępowania nie leży przede wszystkim w interesie Zamawiającego. Poza oczywistymi konsekwencjami w postaci możliwości złożenia odwołania od treści SIWZ czy wszczęcia kontroli doraźnej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, takie ukształtowanie zapisów spowoduje, że faworyzowany operator wyznaczony, świadomy braku jakiejkolwiek konkurencji w niniejszym postępowaniu, złoży ofertę zdecydowanie mniej korzystną cenowo dla Zamawiającego.

Mając zatem na uwadze, że wyłącznie operator wyznaczony jest w stanie wykazać wykonanie tego rodzaju usług, Wykonawca zwraca się o usunięcie z SIWZ wszelkich nawiązań do powszechnych usług pocztowych.

 

PYTANIE NR 3:

Zamawiający wymaga do wykonawców uzupełnienia w formularzu ofertowym proponowanych cen jednostkowych za poszczególne usługi wyrażonych jedynie w wartości brutto, nie wyodrębniając osobnych kolumn na uzupełnienie cen za poszczególne przesyłki wyrażonych w wartości netto oraz naliczonego podatku VAT. Wykonawca zwraca uwagę, iż taka sytuacja nie jest korzystna z perspektywy interesów Zamawiającego.

Brak rozbicia cen za poszczególne usługi objęte przedmiotem zamówienia na cenę netto, naliczony podatek od towarów i usług (VAT) oraz wynikową cenę brutto pozbawia Zamawiającego możliwości porównania proponowanych cen ofertowych do cen, które powinny obowiązywać w przypadku np. obniżenia stawki podatku VAT. Wskazać bowiem należy, iż obecna (23%-owa) stawka podatku VAT jest efektem ciężkiej sytuacji ekonomicznej kraju i relacji długu publicznego do produktu krajowego brutto (PKB), co wymusiło podjęcie czynności zaradczych i m.in. podwyższenie obowiązującej standardowej stawki VAT. Niewykluczone jest jednak, że zmiana powyższych okoliczności (np. korzystniejsza relacja długu publicznego do PKB) spowoduje również obniżenie stawek podatku od towarów i usług. Wówczas w interesie Zamawiającego będzie zapewnienie sobie większej przejrzystości w skalkulowaniu cen zaproponowanych przez wykonawcę z uwzględnieniem bieżącej (niższej) stawki VAT, a tym samym uiszczanie niższego wynagrodzenia na rzecz wykonawcy.

Dodatkowo, taka zmiana ułatwi kalkulację samym wykonawcom, jak również wprowadzi większą klarowność i transparentność co do obliczania ceny, co pozwoli uniknąć błędów i omyłek rachunkowych. W ocenie Wykonawcy będzie to również element pełniejszej realizacji elementarnej dla Prawa zamówień publicznych zasady jawności postępowania (wyrażonej w art. 8 ustawy PZP).

W związku z powyższym, Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o uwzględnienie wniosku w zakresie wprowadzenia w formularzu ofertowym osobnych kolumn/rubryk, celem możliwości wpisania cen za poszczególne usługi objęte przedmiotem zamówienia wyrażonych również w wartości netto oraz wskazania naliczonej stawki podatku VAT.

 

PYTANIE NR 4:

Zamawiający przewiduje możliwość obciążenia Wykonawcy karą umowną w 20% wynagrodzenia umownego brutto w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

W ocenie Wykonawcy zastrzeżona kara umowna jest przede wszystkim za wysoka z perspektywy zakresu, specyfiki przedmiotu zamówienia oraz wartości umowy. W orzeczeniu KIO/UZP1839/09 z dnia 19 lutego 2012 r. KIO badała ustalenia w zakresie kar umownych i uwzględniła odwołanie, nakazując zamawiającemu dokonanie w tym zakresie modyfikacji treści SIWZ. W ocenie Izby, o karze rażąco wygórowanej można mówić w sytuacji, gdy jej wysokość przekracza granice motywacji wykonawcy do realizacji zamówienia i stanowi przyczynek dla zamawiającego do wzbogacenia się.

Zdaniem Wykonawcy, konstrukcja zapisu wprowadza nierównorzędną relację w zakresie kar umownych pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, gdzie temu ostatniemu nie przyznano tak daleko idących gwarancji (w szczególności adekwatnych kar umownych). Nie jest tu więc zachowana jakakolwiek elementarna zasada równości stron. Jak wskazało KIO w wyroku z dnia 17 grudnia 2012 r., sygn. KIO 2631/12; KIO 2655/12 „umowa winna zmierzać do zabezpieczenia interesów obu stron, a kara umowna nie może prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia po stronie zamawiającego, ponieważ jej celem jest dyscyplinowanie stron do prawidłowego i terminowego wywiązywania się z przyjętych na siebie obowiązków umownych. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie żądania od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach, jakie zostały określone w SIWZ. Zamawiający może, o ile nie wykracza poza unormowanie art. 3531k.c., dowolnie sformułować postanowienia umowne także w zakresie kar umownych, zależnie od sytuacji faktycznej i swoich potrzeb. Jednak, zgodnie z ogólnymi zasadami prawa cywilnego, do których w przypadku regulacji dotyczących umowy odwołuje się p.z.p., nie można prawa podmiotowego nadużywać”.

Należy również podkreślić, że w PZP nie została uregulowana kwestia kar umownych, stąd też w tym wypadku stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (KC) w tym zakresie, zgodnie z odesłaniem znajdującym się w art. 139 ust. 1 ustawy PZP. Zastosowanie znajdzie więc w tym przypadku kodeksowa regulacja zasady swobody umów (art. 3531 KC), która nie ma charakteru absolutnego, a jej granice wyznaczają m.in. właściwość stosunku prawnego czy zasady współżycia społecznego. W tej mierze wielokrotnie wypowiadała się też Krajowa Izba Odwoławcza. W uzasadnieniu wyroku z 18 października 2010 r. (sygn. KIO/UZP/2175/10) KIO podkreśliła, iż to zamawiający jest autorem sformułowań zawartych we wzorze umowy, natomiast wykonawca nie ma dużego wpływu na jej kształt. Nie oznacza to jednak, że postanowienia takiej umowy mogą być korzystne tylko dla jednej strony lub nakładać tylko na jedną stronę odpowiednio same obowiązki lub przyznawać jej same przywileje.

Ponadto, jak podniesiono w wyroku z dnia 23 sierpnia 2010 r. (sygn. KIO/UZP1698/10) „Słuszne są twierdzenia odwołującego, że celem wprowadzenia kar umownych jest dyscyplinowanie stron do prawidłowego i terminowego wywiązywania się z przyjętych w umowie obowiązków. Dotyczy to w równej mierze wszystkich uczestników stosunku umownego. Żadne z przepisów prawa, czy to cywilnego czy to zamówień publicznych, nie zakazują, iż pewne obowiązki czy zobowiązania nie mogą być nałożone również na zamawiającego, zwłaszcza jeżeli to od tej strony stosunku umownego zależy w dużej mierze terminowość realizowanego kontraktu. Odwołujący nie neguje wprowadzenia kar umownych we wzorze umowy jako takich, czy też ich wysokości, lecz podkreśla, iż należy dążyć do zachowania równowagi stron stosunku umownego, która w ocenie Izby nie stoi w sprzeczności z właściwością (naturą) stosunku prawnego, ustawą lub zasadami współżycia społecznego. W ocenie składu orzekającego nie są to roszczenia nadmierne, dlatego też skład orzekający Izby uwzględnia zarzut w żądanym przez odwołującego zakresie i nakazuje modyfikację specyfikacji w sposób określony przez odwołującego się w odwołaniu”.

W związku z powyższym, ocena Wykonawcy co do rażąco wygórowanej wysokości kar umownych zastrzeżonych przez Zamawiającego jest słuszna i zasadna. Trafny jest również argument o drastycznie nierównorzędnej pozycji stron umowy, które cytowane zapisy Projektu umowy wprowadzają.

Czy wobec powyższego, Zamawiający dopuszcza możliwość rewizji swojego stanowiska w zakresie kar umownych i stosownego ograniczenia ich wysokości , zakresu stosowania itp., tak by wprowadzić zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą i pozbawienia kar umownych charakteru rażąco wygórowanych? Wykonawca proponuje ustalenie kary umownej na poziomie 10% wynagrodzenia, zgodnie z przyjętą praktyką na rynku usług pocztowych.

 

PYTANIE NR 5:

Zamawiający jako kryterium oceny ofert wskazuje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę personelu Wykonawcy. Stanowi ono aż 10% wszystkich możliwych do zdobycia w postępowaniu przetargowym punktów.

Wykonawca wskazuje, że wprowadzenie takiego kryterium narusza elementarne zasady wskazane w ustawie PZP, a w szczególności przepis art. 7 ust. 1 PZP postulujący zapewnienie równego traktowania wykonawców biorących udział w postępowaniu, a także przepisu art. 29 ust. 2 PZP – statuującego

konieczność opisania przedmiotu zamówienia w sposób nieutrudniający uczciwej konkurencji.

Oczywistym jest bowiem, że wskazany wymóg faworyzuje operatora wyznaczonego – Pocztę Polską S.A. – który zatrudnia na umowę o pracę prawie 80 tys. osób, co jest naturalną konsekwencją faktu sprawowania przez wymieniony podmiot monopolu na rynku usług pocztowych oraz jego historii jako przedsiębiorstwa państwowego (a więc kwestia zatrudniania na umowę o pracę była i jest obligatoryjna). Operator wyznaczony działający na rynku od wielu lat – zwłaszcza w okresie zmonopolizowania branży usług pocztowych – zdążył ugruntować swoją pozycję zarówno rynkową i finansową, jak i w przedmiocie zasobów ludzkich i narzędzi realizacji usług. Stąd też dysponuje zapleczem kadrowym wielokrotnie przewyższającym warunki innych operatorów pocztowych. Tymczasem mniejsi i „młodsi” wykonawcy, którzy niejednokrotnie zapewniają usługę na wyższym poziomie jakości i terminowości (co nie wiąże się przecież w żaden sposób z rodzajem umowy, na podstawie której zatrudniani są pracownicy), ale nie dysponują tak znaczną kadrą zatrudnioną na podstawie umowy o pracę.

Ponadto wskazać należy, że znowelizowany art. 29 ust. 4 wprowadza możliwość nakładania wymogu zatrudniania personelu na podstawie umowę o pracę, jednakże wyłącznie pod warunkiem, że wymóg taki znajduje uzasadnienie w przedmiocie lub charakterze czynności związanych z realizacją zamówienia:

4. Zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia wymagania związane z realizacją zamówienia, dotyczące:

1) zatrudnienia osób:

4) zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi, jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem lub charakterem tych czynności.

Wymóg zatrudniania osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia – zgodnie z uzasadnieniem nowelizacji – „powinien być dopuszczalny jedynie wówczas, gdy jest to uzasadnione „charakterem zamówienia”, a więc organizacja realizacji zamówienia pociąga za sobą określone miejsce, czas i kierownictwo wykonawcy (podwykonawcy) nad zaangażowanym personelem”. Taki przypadek nie zachodzi w przedmiotowym zamówieniu, w którym to charakter wykonywanych czynności nie jest

powiązany z organizacją realizacji zamówienia w określonym miejscu i czasie i pod kierownictwem Wykonawcy.

Ponadto, charakter wielu umów cywilnych, w odróżnieniu od umowy o pracę, zapewnia dodatkową motywację pracownika do wypełniania swoich obowiązków z jak największą dokładnością, gdyż od tego zależy m.in. wysokość jego wynagrodzenia (którą można uzależnić od osiągnięcia określonych rezultatów), czy rozmiar odpowiedzialności za ewentualne szkody będące wynikiem nienależytego wykonywania obowiązków. Zatrudnianie personelu na podstawie umów innych niż umowa o pracę w dużo większym stopniu zapewni Zamawiającemu realizację przedmiotu zamówienia na najwyższym poziomie.

W świetle powyższych ustaleń Wykonawca zwraca się o usunięcie zakwestionowanego kryterium oceny ofert.

 

PYTANIE NR 6:

Zamawiający dokonując opisu warunków udziału w postępowaniu odstąpił od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej („Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp”). Zamawiający wskazuje na konieczność posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w pkt 2 rozdziału 14 SIWZ, który to rozdział reguluje formalności, które powinny zostać dopełnione już po wyborze oferty, nie odnosi się zatem do warunków udziału w postępowaniu, lecz dotyczy dalszego etapu udzielania zamówienia.

Mimo to, Zamawiający w pkt 6.1.4 SIWZ (rozdział 6 – wykaż oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków w postępowaniu) żąda przedłożenia opłaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. W przypadku gdy z treści polisy nie wynika fakt opłacenia składek, Wykonawca do oferty powinien załączyć dowód zapłaty składki ubezpieczeniowej.

Wykonawca wskazuje, że żądanie powyższych dokumentów w sytuacji, gdy Zamawiający odstąpił od dokonania szczegółowego opisu warunku udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej jest nieuzasadnione i nie znajduje podstaw w przepisach obowiązującego prawa.

Przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231) uprawniają Zamawiającego do żądania przedłożenia wyłącznie takich dokumentów, które pozwalają Wykonawcy wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa wart. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Z przepisów tych wynika zależność pomiędzy dokumentami, które Wykonawca na żądanie Zamawiającego obowiązany jest przedłożyć, a przedstawionymi przez Zamawiającego wymogami rozumianymi jako warunki udziału w postępowaniu. Dopiero przedstawienie Wykonawcy szczegółowych wymagań w ramach opisu warunków udziału w postępowaniu (przykładowo wymogu posiadania polisy) otwiera drogę do żądania dokumentów potwierdzających spełnianie wskazanych wymogów.

Rezygnacja Zamawiającego z dokonania opisu warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej wyłącza zatem możliwość domagania się dokumentów na potwierdzenie spełniania warunku w tym zakresie.

Stanowisko Wykonawcy znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej, która w wyroku z dnia 6 kwietnia 2011 r. (sygn. akt KIO 605/11) wskazała, że „obecnie obowiązujące przepisy nakazują zatem zamawiającym uprzednie precyzyjne opisanie stawianego warunku, a dopiero na potwierdzenie tak opisanego warunku dopuszczalne jest żądanie określonych dokumentów”.

Mając na uwadze powyższe, Wykonawca zwraca się o wykreślenie zapisu nakładającego wymóg przedłożenia wraz z ofertą opłaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.

 

PYTANIE NR 7:

Zamawiający uzależnia zmianę w zakresie podwykonawcy i zakresu realizowanych przez niego prac od swojej uprzedniej zgody.

Powyższe zastrzeżenie jest niezgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

W ramach zamówień publicznych, co do zasady udział podwykonawców, a także dalszych podwykonawców w realizacji zamówienia jest dopuszczalny bez ograniczeń. W przepisach art. 36a i 36b PZP ustawodawca wskazuje podstawowe warunki udziału podwykonawców w realizacji przedmiotu zamówienia. Z brzmienia tych przepisów wynika, iż poza kwalifikowanymi przypadkami realizacji przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców (tj. powołania się na ich potencjał przy wykazywaniu warunków udziału w postępowaniu) wykonawca ma pełną swobodę powierzenia całości lub części przedmiotu zamówienia do realizacji podwykonawcy.

Oznacza to, iż Zamawiający nie jest uprawniony do kontrolowania czy innego ingerowania w stosunki wykonawcy z podwykonawcami, i to bez względu na etap postępowania przetargowego czy współpracy stron (czy to na etapie składania ofert, przed podpisaniem umowy, czy po jej podpisaniu i rozpoczęciu świadczenia usługi). W związku z powyższym, wykonawca może zawrzeć swobodnie umowę z wybranym przez siebie podwykonawcą, posłużyć się dalszym podwykonawcą, jak również zmienić podwykonawcę w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, jak również dowolnie sformułować zapisy umowne i to bez względu na stanowisko Zamawiającego w tym zakresie. Stąd też wskazane zapisy są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami PZP.

Wydaje się w związku z powyższym, iż Zamawiający błędnie opiera cytowane zapisy SIWZ m.in. na przepisie art. 143b PZP (jak również innych dot. zamówień na roboty budowlane), który uprawnia Zamawiających do uzależnienia wyboru/zmiany podwykonawcy przez wykonawcę, czy też zawarcia umowy przez wykonawcę z pierwotnym podwykonawcą, jak również konieczności wprowadzenia określonych zapisów umownych, od ich zgody w przypadku zamówienia publicznego na roboty budowlane. Wskazać należy, iż przedmiotowe postępowanie dotyczące świadczenia usług pocztowych nie może być w żaden sposób zakwalifikowane jako zamówienie publiczne, którego przedmiotem są roboty budowlane. To oznacza, że zapisy te nie mają tu zastosowania – co więcej, nie mogą być stosowane (wszak ustawodawca wskazałby, że przepisy te mają zastosowanie również w innych rodzajach zamówień, a nie zrobił tego – prawdopodobnie dlatego, że rozwiązania te są trudne do zastosowania w praktyce w umowach o świadczenie usług).

Znamienny jest fakt, iż wskazani przez wykonawcę podwykonawcy (zarówno pierwotni, jak również przystępujący do realizacji przedmiotu zamówienia już na etapie świadczenia usług po podpisaniu umowy) nie muszą w ogóle brać udziału w realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca może przecież samodzielnie wykonywać przedmiot zamówienia, a podwykonawcami posługiwać się jedynie wyjątkowo, celem usprawnienia procesu realizacji zamówienia (i możliwe jest, że mimo deklaracji posłużenia się podwykonawcami – nie zajdzie konieczność skorzystania z nich). Pogląd taki podzieliła KIO w cytowanym wyżej wyroku: „Podanie lub brak informacji o zakresie podwykonawstwa, poza walorem informacyjnym, nie rodzi żadnego skutku zobowiązaniowego co do sposobu wykonania zamówienia określonego w ofercie.”

W związku z powyższym, Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o usunięcie zapisów naruszających przepisy obowiązującego prawa oraz zasady równego traktowania i zapewnienia uczciwej konkurencji (art. 7 ust. 1 PZP, art. 29 ust. 2 PZP), tj. o rezygnację z wymogu uprzedniej zgody Zamawiającego na zmianę podwykonawcy.

 

PYTANIE NR 8:

Zamawiający regulując zasady wypłaty wynagrodzenia wskazuje, że termin płatności należności z tytułu faktury VAT wynosi 21 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego.

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę tego terminu na 14 dni od daty dostarczenia faktury VAT. Ułatwi to Wykonawcy dokonywanie rozliczeń, pozostawiając Zamawiającemu odpowiedni czas na dokonanie płatności.

 

PYTANIE NR 9:

Zamawiający opisał w bardzo niewielkim zakresie zasady użytkowania maszyny do frankowania w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie wyjaśnił bardzo istotnych kwestii związanych z użyciem urządzeń frankujących, a mianowicie:

- Czy istnieje możliwość alternatywnego świadczenia usług pocztowych będących przedmiotem zamówienia bez konieczności użycia maszyny do frankowania w ogóle?

- Czy Zamawiający będzie pokrywał koszty używania maszyny do frankowania, na które składają się, w szczególności koszty przeprogramowania maszyny do frankowania oraz czynności serwisowych?

Ponoszenie tych kosztów przez Zamawiającego jest uzasadnione, gdyż maszyna stanowi własność Zamawiającego i to Zamawiający decyduje o samym fakcie korzystania z niej przy świadczeniu usług, na co Wykonawca nie ma wpływu.

- Jaki termin na uruchomienie frankownicy przewiduje Zamawiający? Wskazać należy, że mając na uwadze doświadczenie Wykonawcy w tym zakresie termin ten realnie nie może być krótszy niż 14 dni.

Wykonawca innymi słowy (oprócz pytań szczegółowych wskazanych powyżej) zwraca się o wskazanie wszelkich niezbędnych informacji dot. świadczenia usługi (zarówno w aspekcie technicznym, jak i rozkładu wzajemnych praw i obowiązków) usługi przy użyciu maszyny do frankowania. Prosimy więc o przedstawienie wyczerpującej odpowiedzi w tym przedmiocie.

 

Odpowiedzi:

Ad. 1)

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieorganicznego, w związku z powyższym zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie tym, w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy. Zamawiający oświadcza, że oczekuje świadczenia usług zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności art. 35 Prawa Pocztowego. Wynagrodzenie wykonawcy będzie uiszczane zgodnie z przedstawionym formularzem cenowym, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

Ad. 2)

Zamawiający nie podziela stanowiska Wykonawcy, jakoby usługi powszechne mogły być wykonywane tylko przez operatora wyznaczonego, na którym ciąży obowiązek wykonywania tych usług, co jednocześnie nie oznacza, że usługi te nie mogą być wykonywane przez innych operatorów.   Zamawiający podtrzymuje zapisy pkt. 5.1.2. SIWZ dotyczące spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia.

Ad. 3)

Zamawiający podtrzymuje jako wiążący wzór formularza cenowego załączonego do SIWZ.

Ad. 4)

Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Ad. 5)

Zamawiający w opisie kryterium oceny ofert wskazał uzasadnienie zastosowania pozacenowego kryterium: „Liczba osób, które będą zatrudnione do realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie umowy o pracę w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy”, w szczególności z uwagi na bezpieczeństwo danych osobowych.

Ad. 6)

Zamawiający w dniu 19.03 br zmodyfikował zapis SIWZ w przedmiotowym zakresie.

Ad. 7)

Zamawiający w dniu 19.03 br zmodyfikował zapis SIWZ w przedmiotowym zakresie.

Ad. 8)

Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Ad. 9)

Tak, zgodnie z projektem umowy wynagrodzenie za usługi pocztowe będzie opłacane przy użyciu maszyny do frankowania lub w formie opłaty skredytowanej. Zamawiający pokryje koszty użytkowania maszyny do frankowania. Maszyna do frankowania jest aktualnie eksploatowana, Zamawiający przy podpisaniu umowy przedstawi rozkład wzajemnych praw i obowiązków.

Kalwaria Zebrzydowska, 20.03.2015 r.

 


Kalwaria Zebrzydowska, 27.03.2015 r.

ZP.271.3.2015

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska informuje, że zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy, najkorzystniejszą ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych nr 35393–2015 w dniu 13.03.2015 r. na: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów – na potrzeby Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej” jest oferta złożona przez Wykonawcę:

POCZTA POLSKA S. A.

ul. Stawki 2

00-940 Warszawa

cena wybranej oferty: 31 684,80 zł

słownie złotych: trzydzieści jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt cztery 80/100

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 9000,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

 

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonej ofercie w każdym kryterium oceny określonym w SIWZ i łączną punktację:

Lp.

Nazwa i adres

 

Punktacja przyznana ofertom

w poszczególnym kryterium

Łączna punktacja

cena

Liczba osób, które będą zatrudnione do realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie umowy o pracę w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy

Liczba placówek pocztowych na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska, w których będzie istniała możliwość odbioru przesyłek awizowanych

1.

POCZTA POLSKA S. A.

ul. Stawki 2

00-940 Warszawa

8000,00

1000,00

1000,00

9000,00

 


Kalwaria Zebrzydowska: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów - na potrzeby Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej
Numer ogłoszenia: 45705 - 2015; data zamieszczenia: 01.04.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 35393 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, tel. 033 8766218, faks 033 8766301.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów - na potrzeby Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów - na potrzeby Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 10 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wskazane w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ ilości poszczególnych usług pocztowych są ilościami szacunkowymi, określonymi na podstawie aktualnego stanu wiedzy Zamawiającego w zakresie zapotrzebowania na okres świadczenia usługi. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianych usług w zależności od bieżących potrzeb. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację usługi w wielkościach podanych w formularzu cenowym. Rozliczenia następować będą na podstawie faktycznej ilości zrealizowanych usług z uwzględnieniem cen jednostkowych wskazanych w formularzu cenowym. Pozostałe warunki dotyczące realizacji przedmiotowego zamówienia zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.11.00.00-0, 64.11.20.00-4, 64.11.30.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.03.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • POCZTA POLSKA S.A., ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 48740,94 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 31684,80
 • Oferta z najniższą ceną: 31684,80 / Oferta z najwyższą ceną: 31684,80
 • Waluta: PLN.