Inspektor ds. rolnictwa w Referacie Rolnictwa, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego

[12.05.2015] Ogłoszenie o naborze

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

ogłasza nabór

na stanowisko: inspektora ds. rolnictwa w Referacie Rolnictwa, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego

 

Adres jednostki: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

34-130 Kalwaria Zebrzydowska ul. Mickiewicza 7

 

1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie

2) wykształcenie wyższe drugiego stopnia (magisterskie) o specjalności: gospodarowanie nieruchomościami albo studia wyższe drugiego stopnia (magisterskie) i podyplomowe w zakresie gospodarowania nieruchomościami.

3) min. trzyletni staż pracy

4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

5) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

2. Wymagania dodatkowe:

- znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem administracji samorządowej,znajomość ustaw: Kodeks Postępowania Administracyjnego, o samorządzie gminnym, o gospodarce nieruchomościami, prawo geodezyjne i kartograficzne,o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorząduterytorialnego, o ochronie zwierząt, o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

- rzetelność, samodzielność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność,

 

3. Zakres realizowanych zadań na tym stanowisku będzie następujący:

1) Regulowanie stanów prawnych nieruchomości na rzecz Gminy Kalwaria Zebrzydowska w tym m.in. prowadzenie postępowań w trybie art.73 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.

2) Prowadzenie spraw dotyczących nabywania nieruchomości na własność gminy i zbywania nieruchomości przez gminę.

3) Prowadzenie postępowań związanych z oddawaniem nieruchomości gminy w trwały zarząd , użytkowanie wieczyste, użytkowanie i użyczenie, a także przekształcania użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

4) Prowadzenie spraw z zakresu szkód wyrządzonych w gospodarstwach rolnych przez klęski żywiołowe.

5) Prowadzeniem spraw z zakresu numeracji nieruchomości i obsługa aplikacji EMUiA.

6) Opracowaniem planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości.

7) Zagadnienia z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami w tym. m.in. przygotowywanie projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt – na obszarze Gminy Kalwaria Zebrzydowska”.

8) Sporządzanie informacji i sprawozdań wynikających z prowadzonego zakresu spraw.

9) Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej w zakresie prowadzonych spraw.


4. Warunki pracy na stanowisku;

1) miejsce pracy- praca w budynku Urzędu lub poza nim. Stanowisko usytuowane na II piętrze (brak windy)

2) stanowisko pracy- związane z pracą przy komputerze i przemieszczaniem się w terenie,

3) wymiar czasu pracy- 1 etat, przeciętnie 40 godzin tygodniowo.

 

5. W miesiącu marcu br. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6% .

 

6. Warunki zatrudnienia.

Przewiduje się możliwość zawarcia umowy o pracę na czas określony od dnia 1 czerwca 2015r.

 

7. Należy złożyć następujące dokumenty:

1) list motywacyjny oraz CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,

2) kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

3) kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) lub zaświadczenie potwierdzające wymagany staż pracy w przypadku trwającego stosunku pracy,

4) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,

5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

6) oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych,

7) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu.

 

8. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów

Dokumenty aplikacyjne w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. rolnictwa” należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Mickiewicza 7 – parter, pokój nr 1 w terminie do dnia 22 maja 2015 roku w godzinach pracy Urzędu. Oferty złożone po wskazanym terminie, niekompletne lub za pomocą poczty elektronicznej nie będą rozpatrywane.

 

Informacje dodatkowe
Złożone dokumenty zostaną poddane analizie w wyniku, której zostanie sporządzona lista kandydatów spełniających określone w ogłoszeniu wymogi.
Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, a o jej terminie kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie.

Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona w BIP i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.

Wyłoniony w drodze naboru kandydat przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest dostarczyć do wglądu oryginały złożonych dokumentów oraz informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Nie przedłożenie w/w dokumentów spowoduje odstąpienie od zawarcia umowy.

 

Kalwaria Zebrzydowska 12 maja 2015 r.