Budowa chodników dla pieszych w ciągu drogi powiatowej na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska z podziałem na 2 zadania

[27.05.2015] Ogłoszenie o zamówieniu

[01.07.2015] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

[09.07.2015] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Kalwaria Zebrzydowska: Budowa chodników dla pieszych w ciągu drogi powiatowej na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska z podziałem na 2 zadania
Numer ogłoszenia: 76581 - 2015; data zamieszczenia: 27.05.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska , ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, tel. 033 8766218, faks 033 8766301.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kalwaria-zebrzydowska.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa chodników dla pieszych w ciągu drogi powiatowej na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska z podziałem na 2 zadania.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: I. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: budowa chodników dla pieszych w ciągu drogi powiatowej na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska z podziałem na 2 zadania: Zadanie nr 1. Budowa chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr K1782 Kalwaria - Brzeźnica w km 3+825 - 3+895 (hm 4+80,00 - 5+50,00) w miejscowości Stanisław Dolny; Zadanie nr 2. Budowa chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr K 1782 Kalwaria - Brzeźnica, w km 0+406 do km 0+351 w miejscowości Zebrzydowice Bieńkowice. II. Zamówienie obejmuje: roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, kanalizacja deszczowa, chodnik, zjazd, poszerzenie jezdni. Szczegółowy zakres prac został określony w przedmiarze robót, dokumentacji technicznej oraz STWIORB, stanowiących załączniki do SIWZ. III. W przypadku, gdy Zamawiający posługuje się w niniejszej SIWZ oraz w załącznikach do niej wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia w odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia, wskazaniu temu towarzyszą wyrazy lub równoważny. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy kierowali się tymi danymi jako wskaźnikami, co do minimalnych wymagań parametrów technicznych i jakościowych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
  • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, zgodnego z przedmiotem zamówienia podstawowego; nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2015.

(...)

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.06.2015 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, Biuro Obsługi Mieszkańców, parter.

(...)

 

PLIKI DO POBRANIA
Ogłoszenie o zamówieniu (pełne brzmienie)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załączniki 1-7 do SIWZ
Załącznik 8 do SIWZ - projekt umowy
Przedmiary robót
Dokumentacja techniczna

 

 


 

 

Kalwaria Zebrzydowska, 01.07.2015 r.

ZP.271.6.2015

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska informuje, że zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy, najkorzystniejszą ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych nr 76581-2015 w dniu 27.05.2015 r. na zamówienie pn. Budowa chodników dla pieszych w ciągu drogi powiatowej na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska z podziałem na 2 zadania” w miejscowości Stanisław Dolny i Zebrzydowice Bieńkowice jest oferta złożona przez Wykonawcę:

 

Zakład Wykonawczy KOMMEL

mgr inż. Bronisław Merak

34-124 Barwałd Średni 230

 

cena wybranej oferty: 73 094,26 zł

słownie złotych: siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćdziesiąt cztery 26/100

okres gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy

 

kryteria oceny:

- cena 95%

- gwarancja i rękojmia 5%

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 100 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

 

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonym ofertom podlegającym ocenie w kryterium oceny określonym w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom

Łączna punktacja

kryterium cena

kryterium gwarancja i rękojmia

1.

TRANSFIG Wiesław Figa

Przeginia Duchowna 300

32-061 Rybna

72,81

5,00

77,81

2.

Zakład Remontowo-Budowlany Tadeusz Brudny

Łękawica 118

34-124 Klecza Górna

92,42

5,00

97,42

3.

Zakład Wykonawczy KOMMEL
mgr inż. Bronisław Merak

34-124 Barwałd Średni 230

95,00

5,00

100,00

4.

BRUK-SPEC Przedsiębiorstwo Budowlane Mateusz Gancarczyk

Śleszowice 70

34-210 Zembrzyce

93,11

5,00

98,11

 


 

Kalwaria Zebrzydowska: Budowa chodników dla pieszych w ciągu drogi powiatowej na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska z podziałem na 2 zadania
Numer ogłoszenia: 102007 - 2015; data zamieszczenia: 09.07.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 76581 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, tel. 033 8766218, faks 033 8766301.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa chodników dla pieszych w ciągu drogi powiatowej na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska z podziałem na 2 zadania.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: I. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: budowa chodników dla pieszych w ciągu drogi powiatowej na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska z podziałem na 2 zadania: Zadanie nr 1. Budowa chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr K1782 Kalwaria - Brzeźnica w km 3+825 - 3+895 (hm 4+80,00 - 5+50,00) w miejscowości Stanisław Dolny; Zadanie nr 2. Budowa chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr K 1782 Kalwaria - Brzeźnica, w km 0+406 do km 0+351 w miejscowości Zebrzydowice Bieńkowice. II. Zamówienie obejmuje: roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, kanalizacja deszczowa, chodnik, zjazd, poszerzenie jezdni. Szczegółowy zakres prac został określony w przedmiarze robót, dokumentacji technicznej oraz STWIORB, stanowiących załączniki do SIWZ. III. W przypadku, gdy Zamawiający posługuje się w niniejszej SIWZ oraz w załącznikach do niej wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia w odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia, wskazaniu temu towarzyszą wyrazy lub równoważny. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy kierowali się tymi danymi jako wskaźnikami, co do minimalnych wymagań parametrów technicznych i jakościowych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.07.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Zakład Wykonawczy KOMMEL mgr inż. Bronisław Merak, Barwałd Średni 230, 34-124 Barwałd Średni, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 100943,77 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 73094,26
  • Oferta z najniższą ceną: 63175,53 / Oferta z najwyższą ceną: 95369,58

Waluta: PLN.