Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 8 w Stanisławiu Dolnym z zapleczem, biblioteką i świetlicą wraz z instalacjami w miejscowości Stanisław Dolny

[14.07.2015] Ogłoszenie o zamówieniu

[24.07.2015] Pytania i odpowiedzi

[24.07.2015] Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

[30.07.2015] Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Kalwaria Zebrzydowska: Rozbudowa szkoły - Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 8 w Stanisławiu Dolnym z zapleczem, biblioteką i świetlicą wraz z instalacjami w miejscowości Stanisław Dolny
Numer ogłoszenia: 104037 - 2015; data zamieszczenia: 14.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska , ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, tel. 033 8766218, faks 033 8766301.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kalwaria-zebrzydowska.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa szkoły - Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 8 w Stanisławiu Dolnym z zapleczem, biblioteką i świetlicą wraz z instalacjami w miejscowości Stanisław Dolny.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dotyczące rozbudowy szkoły polegającej na: Budowie sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 8 w Stanisławiu Dolnym z zapleczem, biblioteką i świetlicą wraz z instalacjami. Na przedmiot zamówienia składa się następujący zakres: - budowa sali gimnastycznej z zapleczem, biblioteką i świetlicą z instalacjami, - budowa wewnętrznej instalacji gazu oraz zewnętrznej infrastruktury technicznej tj.: drenaż opaskowy, instalacje zewnętrzne kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przyłącz wodociągowy i gazowy, - budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych, chodników, - budowa oczyszczalni ścieków, - budowa zjazdu, - pełna obsługa geodezyjna inwestycji na działkach nr 2146/3, 3787, 2145/1, 2146/4, 2148/4, 3622/1, 4060/1, 2147 w miejscowości Stanisław Dolny. 2. Szczegółowy zakres prac został określony w przedmiarach robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz dokumentacji projektowej stanowiących załączniki do SIWZ. 3. Po stronie Wykonawcy jest wykonanie i pokrycie kosztów inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz uzyskanie decyzji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zezwalającej na użytkowanie obiektu. 4. W przypadku, gdy Zamawiający posługuje się w niniejszej SIWZ oraz w załącznikach do niej wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia w odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia, wskazaniu temu towarzyszą wyrazy lub równoważny. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy kierowali się tymi danymi jako wskaźnikami, co do minimalnych wymagań parametrów technicznych i jakościowych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

II.1.5)

[] przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.12.00-0, 45.23.00.00-8, 45.23.21.50-8, 45.30.00.00-0, 45.33.10.00-6, 45.33.11.00-7, 45.33.20.00-3, 45.33.30.00-0, 45.45.00.00-6, 45.23.24.23-3, 44.13.00.00-0, 45.23.24.21-9, 45.23.24.23-3, 45.23.13.00-8, 45.25.56.00-5, 45.23.24.10-9, 45.31.00.00-3, 45.31.23.10-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

(...)

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.07.2015 godzina 10:30, miejsce: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, Biuro Obsługi Mieszkańców, parter.

(...)

 

PLIKI DO POBRANIA
Ogłoszenie o zamówieniu (pełne brzmienie)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załączniki nr 1-7 do SIWZ
Załącznik nr 8 do SIWZ - projekt umowy
Dokumentacja projektowa

 

 


 

 

znak postępowania: ZP.271.7.2015

Pytania, odpowiedzi i inne informacje dotyczące przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych pod nr 104037-2015 w dniu 14.07.2015 r. na zadanie pn.: „Rozbudowa szkoły - Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 8 w Stanisławiu Dolnym z zapleczem, biblioteką i świetlicą wraz z instalacjami w miejscowości Stanisław Dolny”

Pytanie 1:

Wg przedmiaru poz. 225-233 występują elementy wyposażenia hali sportowej, mając na uwadze że wg. SIWZ przedmiary mają jedynie charakter pomocniczy, prosimy o potwierdzenie czy w/w zakres należy uwzględnić?

Odpowiedź:

Wyposażenie sali gimnastycznej należy wycenić zgodnie z przedmiarem robót poz. 2.8.1-2.8.9.

Pytanie 2:

Jeżeli wyposażenie hali sportowej wchodzi w skład zamówienia, prosimy o opublikowanie podstaw do wyceny zawierających parametry i ilości elementów wyposażenia.

Odpowiedź:

Wyposażenie sali gimnastycznej należy wycenić zgodnie z przedmiarem robót poz. 2.8.1-2.8.9.

Pytanie 3:

Na rysunkach rzutów poszczególnych pięter obiektu zaznaczone jest wyposażenie pomieszczeń np. szatni, biblioteki, czytelni itp. w meble. Prosimy o wyjaśnienie czy powyższe wyposażenie wchodzi w skład zamówienia?

Odpowiedź:

Wyszczególnione w pytaniu wyposażenie nie wchodzi w zakres zamówienia.

Pytanie 4:

Jeżeli powyższe wyposażenie wchodzi w przedmiot zamówienia prosimy o opublikowanie podstaw do wyceny zawierających parametry i ilości elementów wyposażenia. Ponadto prosimy o uzupełnienie przedmiarów o w/w zakres.

Odpowiedź:

Nie dotyczy.

Pytanie 5:

Prosimy o wyjaśnienie: wg opisu techn. branży sanitarnej pkt. 4 „OPRACOWANIE PROJEKTOWE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ. Odprowadzenie ścieków sanitarnych z całego obiektu w ilości Qśrd= 1,0 m3/d odbywać się będzie poprzez projektowaną zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej do projektowanego bezodpływowego zbiornika na ścieki”. Natomiast wg SIWZ pkt. 3 opis przedmiotu zamówienia w zakres robót wchodzi oczyszczalnia ścieków. Prosimy o wyjaśnienie, który element należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź:

Należy wycenić odprowadzenie ścieków do oczyszczalni ścieków.

Pytanie 6:

Brak podstaw do wyceny ilości i zakresu robót drogowych prosimy o opublikowanie dokumentacji (rysunków) pozwalającej na dokonanie rzetelnej wyceny.

Odpowiedź:

Zamieszcza się dodatkowy projekt zagospodarowania terenu.

Pytanie 7:

W ramach inwestycji należy wykonać budowę zjazdu, natomiast wg opublikowanej dokumentacji brak jest uzgodnień dotyczących przedmiotowego zjazdu z organami administracji publicznej. Prosimy o uzupełnienie SIWZ?

Odpowiedź:

Projekt budowy zjazdu jest uzgodniony z zarządcą drogi tj. Starostwem Powiatowym Wydział Dróg Powiatowych w Wadowicach oraz posiada pozwolenie na budowę wydane przez Starostę Wadowickiego.

Pytanie 8:

Brak dokumentacji odnośnie podbicia istniejących fundamentów prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o w/w zakres. Celem umożliwienia prawidłowej wyceny i doboru technologii robót.

Odpowiedź:

Zamieszcza się dodatkowy opis i rysunek dotyczący podbicia fundamentów.

Pytanie 9:

Czy w zakres zamówienia wchodzą drzewa i krzewy, które podlegają wycince?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 10:

Wnosimy o potwierdzenie Zamawiający poniesie ewentualne koszty administracyjne związane z karczowaniem drzew i krzewów?

Odpowiedź:

Nie dotyczy.

Pytanie 11:

Czy Zamawiający posiada rysunek techniczny przeszklonej ścianki stałej na sali gimnastycznej EI60? – prosimy o udostępnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada rysunku technicznego przeszklonej ścianki stałej na sali gimnastycznej. Opis ścianki: ścianka przeszklona, konstrukcja aluminiowa, profil zimny – należy wycenić zgodnie z przedmiarem robót, analogicznie jak stolarka aluminiowa okienno-drzwiowa.

Pytanie 12:

Z uwagi na fakt że w/w ścianka jest w klasie EI60 to czy będące jej częścią drzwi Ds.1-2 szt., nie powinny mieć tej samej klasy?

Odpowiedź:

Drzwi nie stanowią obudowy drogi ewakuacyjnej stąd nie mają wymogów EI.

Pytanie 13:

Z jakiego materiału ma być wykonane wypełnienie otworów na parterze między pomieszczeniem „0.4 biblioteka”, a pomieszczeniem „0.2 komunikacja” – oznaczone EI60

Odpowiedź:

Materiał: szkło hartowane, laminowane bezpieczne, drzwi – patrz odpowiedź  nr 12.

Pytanie 14:

Jakie drzwi wejściowe należy ująć w wycenie: aluminiowe (przedmiar, zestawienie) czy drewniane (opis)?

Odpowiedź:

Należy wycenić drzwi aluminiowe zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 15:

Jakie parapety wewnętrzne należy ująć w wycenie: PCV (przedmiar) czy drewno klejone (opis)

Odpowiedź:

Należy wycenić parapety PCV zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 16:

Jakie pokrycie należy ująć w wycenie – blachodachówkę (przedmiar) czy na rąbek stojący (projekt)?

Odpowiedź:

Pokrycie – rąbek stojący.

Pytanie 17:

Czy wykonanie ogrodzenia wchodzi w zakres  zamówienia?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 18:

Czy dostawa mebli do pomieszczenia biblioteki, krzeseł do pomieszczenia czytelni, ławek i wieszaków do szatni, foteli do POM 1.1 na piętrze jest objęte przedmiotem zamówienia? Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

Odpowiedź:

Wycenie podlega wyposażenie ujęte w przedmiarze. Wyposażenie sali gimnastycznej należy wycenić zgodnie z przedmiarem robót poz. 2.8.1-2.8.9.

Pytanie 19:

Proszę o podanie dokładnych ilości: przyrządów gimnastycznych (ławeczki gimnastyczne, kozioł gimnastyczny, równoważnia gimnastyczna, materac gimnastyczny) oraz piłek do gier (piłka nożna, koszykówka, siatkówka, piłka ręczna), które należy ująć w wycenie.

Odpowiedź:

Wyposażenie sali gimnastycznej należy wycenić zgodnie z przedmiarem robót poz. 2.8.1-2.8.9.

Pytanie 20:

Czy obiekt należy wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy – gaśnice? Proszę o podanie ilości i typów gaśnic, które należy uwzględnić w wycenie.

Odpowiedź:

Dobór i wyposażenie gaśnic należy wycenić indywidualnie zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego wykonaną przez Wykonawcę.

Pytanie 21:

W projekcie jest wpisana nawierzchnia drewniana parkietowa – deszczułki parkietowe dębowe. Mając na względzie długoletnie doświadczenie naszej firmy w montażu profesjonalnych nawierzchni sportowych, prosimy Inwestora o rozpatrzenie możliwości zmiany wierzchniej warstwy na wykorzystywaną w kilkuset halach sportowych w Polsce: profesjonalną i prestiżową nawierzchnię sportową wykonaną z paneli warstwowych z wierzchnią warstwą z drewna liściastego.

W stosunku do pierwotnie przyjętego rozwiązania polegającego na wykonaniu klepki drewnianej zalety nawierzchni z paneli warstwowych są wielorakie:

 1. Panele warstwowe pokryte są fabrycznie, podczas procesu produkcji, kilkoma warstwami specjalnego lakieru utwardzanego promieniami UV, dzięki czemu znacznie wydłużony zostaje okres użytkowania nawierzchni do momentu pierwszego cyklinowania.
 2. Profesjonalne nawierzchnie wykonane z paneli warstwowych, dzięki specjalnej technologii produkcji mają zwiększoną odporność na zmiany wilgoci. Rozszerzalność poprzeczna litej klepki przy wilgotności ok. 70 % jest skrajnie wysoka, co będzie powodowało „wstawanie” podłogi. Sytuacja odwrotna będzie mieć miejsce jeśli na sali będzie za mała wilgotność, poniżej 40 %. W takiej sytuacji będą się kurczyły, przez co będą widoczne szczeliny pomiędzy poszczególnymi klepkami. Trójwarstwowa krzyżowa konstrukcja paneli (warstwy drewna klejone są na krzyż, w przeciwnych kierunkach ruchu słoi) w 70 % redukuje naturalne ruchy drewna (rozszerzanie i kurczenie) powstające pod wpływem zmiany wilgotności i temperatury powietrza. Dzięki temu w znacznym stopniu eliminowana jest tendencja do zmiany wymiarów paneli, co w efekcie daje posadzkę praktycznie szczelną i stabilną.
 3. Profesjonalne nawierzchnie z paneli warstwowych posiadają certyfikat CE zgodności z normą PN EN 14 904, czyli obowiązującą normą dla podłóg sportowych montowanych w salach gimnastycznych.
 4. Profesjonalne nawierzchnie z paneli warstwowych posiadają atest higieniczny  wydany przez PZH – Państwowy Zakład Higieny oraz certyfikat PZKosz;
 5. Profesjonalne nawierzchnie z paneli warstwowych posiadają połączenie za pomocą wyfrezowanych wczepów (pióro-wpust).

Mając na względzie powyższe uwagi i zastrzeżenia co do określonej nawierzchni z klepki, ze względu na istniejące nowoczesne rozwiązania podłóg sportowych, wnosimy o merytoryczne rozpatrzenie wprowadzenia zmian nawierzchni i dopuszczenie systemu podłogi z wierzchnią warstwą z profesjonalnych paneli warstwowych Barkiet Sport gr. 15 mm, pokrytych fabrycznie 7 warstwami specjalnego lakieru utwardzanego promieniami UV, posiadającego pełną zgodność ze wszystkimi trzynastoma kryteriami obowiązującej normy PN EN 14904.  Cechy deski sport: trudnopalność CII-S, wytrzymałość, absorpcja energii, odbicie piłki.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany nawierzchni sportowej.

 

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013  poz. 907 z późn. zm.) uzupełnia zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

Zamawiający dopuszcza zwiększenie puli środków finansowych na zadanie w roku 2015 do kwoty 2 000 000 złotych i w konsekwencji dopuszcza zmiany umowy w zakresie finansowania inwestycji w latach 2015-2017, określonego w projekcie umowy w §19 ust. 12. W związku z powyższym w SIWZ w pkt. 16.2 dopisuje się ppkt. 8) o brzmieniu: „Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w zakresie finansowania inwestycji w latach 2015-2017”.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert, z: „do 28.07.2015 r. do godz. 10.30” na: „do 29.07.2015 r. do godz. 11.30”.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu składania o godz. 1200. W konsekwencji zmianie ulega zapis Działu I pkt. 11 ppkt 11.1. SIWZ, z:

„Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, Biuro Obsługi Mieszkańców, parter, w terminie do 28.07.2015 r. do godziny 10.30

na:

„Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, Biuro Obsługi Mieszkańców, parter, w terminie do 29.07.2015 r. do godziny 11.30

oraz zapis Działu I pkt. 11 ppkt 11.2. SIWZ, z:

„Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu składania – 28.07.2015 r. o godz. 11.00
w siedzibie zamawiającego, II piętro, pokój nr 22”

na:

„Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu składania – 29.07.2015 r. o godz. 12.00
w siedzibie zamawiającego, II piętro, pokój nr 22”.

Powyższe ustalenia stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Kalwaria Zebrzydowska, 24.07.2015 r.

 

 


 

 

Numer ogłoszenia: 110365 - 2015; data zamieszczenia: 24.07.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 104037 - 2015 data 14.07.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, tel. 033 8766218, fax. 033 8766301.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3).
 • W ogłoszeniu jest: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy na uzasadniony wniosek Wykonawcy i pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania ofert i nie jest przez niego zawiniona oraz gdy jest spowodowana, w szczególności: a) wystąpieniem wyjątkowo nie sprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających Wykonawcy realizację przedmiotu umowy, klęsk żywiołowych, b) następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, takich jak: opóźnienia, utrudnienia prac lub przeszkodami dającymi się przypisać Zamawiającemu. 2) Wykonawca może: a) powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej części do powierzenia Podwykonawcom, b) wskazać inny zakres Podwykonawstwa niż w ofercie, c) wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w ofercie, d) zrezygnować z Podwykonawstwa. 3) W przypadku, gdy zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 4) Zmiany zakresu robót (zmniejszenia zakresu robót). 5) Zmiana stawki podatku VAT (Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT). 6) Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami: a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, b) zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy; 7) Zmiana osób wymienionych w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, pod warunkiem posiadania przez następców tych osób doświadczenia i uprawnień, co najmniej równoważnych doświadczeniu i uprawnieniom wskazanych w warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określonych w SIWZ. Zmiana osób może być dokonana w przypadkach: śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, niewywiązywania się z powierzonych obowiązków lub gdy zmiana stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od wykonawcy np. rezygnacji. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie.
 • W ogłoszeniu powinno być: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy na uzasadniony wniosek Wykonawcy i pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania ofert i nie jest przez niego zawiniona oraz gdy jest spowodowana, w szczególności: a) wystąpieniem wyjątkowo nie sprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających Wykonawcy realizację przedmiotu umowy, klęsk żywiołowych, b) następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, takich jak: opóźnienia, utrudnienia prac lub przeszkodami dającymi się przypisać Zamawiającemu. 2) Wykonawca może: a) powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej części do powierzenia Podwykonawcom, b) wskazać inny zakres Podwykonawstwa niż w ofercie, c) wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w ofercie, d) zrezygnować z Podwykonawstwa. 3) W przypadku, gdy zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 4) Zmiany zakresu robót (zmniejszenia zakresu robót). 5) Zmiana stawki podatku VAT (Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT). 6) Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami: a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, b) zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy; 7) Zmiana osób wymienionych w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, pod warunkiem posiadania przez następców tych osób doświadczenia i uprawnień, co najmniej równoważnych doświadczeniu i uprawnieniom wskazanych w warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określonych w SIWZ. Zmiana osób może być dokonana w przypadkach: śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, niewywiązywania się z powierzonych obowiązków lub gdy zmiana stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od wykonawcy np. rezygnacji. 8) Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w zakresie finansowania inwestycji w latach 2015-2017. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.07.2015 godzina 10:30, miejsce: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, Biuro Obsługi Mieszkańców, parter.
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.07.2015 godzina 11:30, miejsce: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, Biuro Obsługi Mieszkańców, parter.


Kalwaria Zebrzydowska, 30.07.2015 r.

ZP.271.7.2015

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

na wykonanie zadania pn.

„Rozbudowa szkoły - Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 8

w Stanisławiu Dolnym z zapleczem, biblioteką i świetlicą wraz z instalacjami w miejscowości Stanisław Dolny”

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

postanawia unieważnić postępowanie

 

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych pod nr 104037-2015 w dniu 14.07.2015 r., na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa szkoły - Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 8 w Stanisławiu Dolnym z zapleczem, biblioteką iświetlicą wraz z instalacjami w miejscowości Stanisław Dolny”.

Uzasadnienie faktyczne:

W dniu 29.07.2015 r. o godz. 12:00 dokonano otwarcia ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu. Do wyznaczonego terminu składania ofert wpłynęło osiem ofert. Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, co w myśl art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi przesłankę do unieważnienia postępowania.

 

Uzasadnienie prawne:

Na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.