Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska w sezonie 2015/2016 z podziałem na 14 zadań

[30.07.2015] Ogłoszenie o zamówieniu

[24.09.2015] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla Zadań nr 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i unieważnieniu postępowania w zakresie Zadań nr 1, 2 i 8

[04.11.2015] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Sekcja I : Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej
Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest znany) _____
Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 7
Miejscowość: Kalwaria Zebrzydowska
Kod pocztowy: 34-130 Państwo: Polska (PL)
Punkt kontaktowy: _____ Tel.: +48 338766700/338766005
Osoba do kontaktów: Ksenia Podlaszewska, Bogumiła Sarapata
E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Faks: +48 338766301
Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) http://www.kalwaria-zebrzydowska.pl
Adres profilu nabywcy: (URL) _____
Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____
Więcej informacji można uzyskać pod adresem
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A
Sekcja II : Przedmiot zamówienia
II.1) Opis:
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie gminy
Kalwaria Zebrzydowska w sezonie 2015/2016 z podziałem na 14 zadań
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:
Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej odpowiada konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu: Usługi
Kod NUTS: PL
II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ):
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
(...)
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Przedmiotem zamówienia są usługi tj. Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i
zwalczanie gołoledzi) na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska w sezonie 2015/2016 z podziałem na 14 zadań.
Zamówienie realizowane będzie z podziałem na następujące zadania:
Zadanie nr 1 – Sołectwo Barwałd Górny,
Zadanie nr 2 – Sołectwo Barwałd Średni,
Zadanie nr 3 – Sołectwo Brody,
Zadanie nr 4 – Sołectwo Bugaj,
Zadanie nr 5 – Sołectwo Leńcze,
Zadanie nr 6 – Sołectwo Podolany,
Zadanie nr 7 – Sołectwo Przytkowice,
Zadanie nr 8 – Sołectwo Stanisław Dolny Kępki,
Zadanie nr 9 – Sołectwo Stanisław Dolny Dolany,
Zadanie nr 10 – Sołectwo Zarzyce Małe,
Zadanie nr 11 – Sołectwo Zarzyce Wielkie,
Zadanie nr 12 – Sołectwo Zebrzydowice,
Zadanie nr 13 – Sołectwo Zebrzydowice Bieńkowice,
Zadanie nr 14 – Miasto Kalwaria Zebrzydowska.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, na poszczególne zadania. Zamawiający będzie rozpatrywał każdą z części oddzielnie. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość zadań. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych. Szczegółowy zakres prac został określony w kosztorysach ofertowych, SST oraz standardach ZUD stanowiących załączniki do SIWZ.
W przypadku, gdy Zamawiający posługuje się w niniejszej SIWZ oraz w załącznikach do niej wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia w odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia, wskazaniu temu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Pod pojęciem produktu „równoważnego” Zamawiający rozumie produkt umożliwiający uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych materiałów lub rozwiązań
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji:
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach: _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: 01/11/2015 (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: 31/03/2016 (dd/mm/rrrr)

(...)

 

PLIK DO POBRANIA
Ogłoszenie o zamówieniu (pełne brzmienie)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki do SIWZ 1, od 3AB do 6

Załącznik nr 7 do SIWZ - SST

Załącznik nr 8 do SIWZ - Standardy ZUD

Załącznik nr 9 do SIWZ - projekt umowy

Załączniki od 2.1 do 2.14

Ogłoszenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE 04.08.2015 r.

Kalwaria Zebrzydowska, 24.09.2015 r.

ZP.271.9.2015

 

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dla Zadań nr 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14

i UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

w części nr 1 dla Zadania nr 1 – Sołectwo Barwałd Górny

w części nr 2 dla Zadania nr 2 – Sołectwo Barwałd Średni

w części nr 8 dla Zadania nr 8 – Sołectwo Stanisław Dolny Kępki

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, informuje, że zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy, Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert częściowych dla poszczególnych zadań, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska w sezonie 2015/2016 z podziałem na 14 zadań” opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2015/S 148-273943:

Zadanie nr 3 Sołectwo Brody

oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo Komunalne „Kalteks” Sp. z o. o. w Kalwarii Zebrzydowskiej

ul. Sowińskiego 16

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

cena oferty brutto: 89 782,24 zł

słownie złotych: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa 24/100

Zadanie nr 4 Sołectwo Bugaj

oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo Komunalne „Kalteks” Sp. z o. o. w Kalwarii Zebrzydowskiej

ul. Sowińskiego 16

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

cena oferty brutto: 45 496,08 zł

słownie złotych: czterdzieści pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć 08/100

Zadanie nr 5 Sołectwo Leńcze

oferta złożona przez:

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna PIAST w Kopytówce

Kopytówka 35

34-114 Brzeźnica

cena oferty brutto: 165 813,75 zł

słownie złotych: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzynaście 75/100

Zadanie nr 6 Sołectwo Podolany

oferta złożona przez:

Kółko Rolnicze Leńcze

34-142 Leńcze

cena oferty brutto: 33 922,39 zł

słownie złotych: trzydzieści trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia dwa 39/100

Zadanie nr 7 Sołectwo Przytkowice

oferta złożona przez:

Zakład Produkcyjno-Handlowy

Zofia Chrostek

34-141 Przytkowice 496

cena oferty brutto: 108 324,00 zł

słownie złotych: sto osiem tysięcy trzysta dwadzieścia cztery 00/100

Zadanie nr 9 Sołectwo Stanisław Dolny Dolany

oferta złożona przez:

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „ZORZA”

Stanisław Dolny 443

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

cena oferty brutto: 26 833,14 zł

słownie złotych: dwadzieścia sześć tysięcy osiemset trzydzieści trzy 14/100

Zadanie nr 10 Sołectwo Zarzyce Małe

oferta złożona przez:

Kółko Rolnicze Leńcze

34-142 Leńcze

cena oferty brutto: 27 657,50 zł

słownie złotych: dwadzieścia siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem 50/100

Zadanie nr 11 Sołectwo Zarzyce Wielkie

oferta złożona przez:

Kółko Rolnicze Leńcze

34-142 Leńcze

cena oferty brutto: 71 160,61 zł

słownie złotych: siedemdziesiąt jeden tysięcy sto sześćdziesiąt 61/100

Zadanie nr 12 Sołectwo Zebrzydowice

oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo Komunalne „Kalteks” Sp. z o. o. w Kalwarii Zebrzydowskiej

ul. Sowińskiego 16

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

cena oferty brutto: 84 685,50 zł

słownie złotych: osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć 50/100

Zadanie nr 13 Sołectwo Zebrzydowice-Bieńkowice

oferta złożona przez:

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „ZORZA”

Stanisław Dolny 443

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

cena oferty brutto: 18 635,40 zł

słownie złotych: osiemnaście tysięcy sześćset trzydzieści pięć 40/100

Zadanie nr 14 Miasto Kalwaria Zebrzydowska

oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo Komunalne „Kalteks” Sp. z o. o. w Kalwarii Zebrzydowskiej

ul. Sowińskiego 16

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

cena oferty brutto: 203 616,99 zł

słownie złotych: dwieście trzy tysiące sześćset szesnaście 99/100

Uzasadnienie wyboru ofert:

Wybrane oferty częściowe złożone na poszczególne zadania spełniają wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zgodnie z kryteriami oceny wybrane oferty dla poszczególnych części, otrzymały po 100,00 punktów i stanowią najkorzystniejsze oferty.

Zamawiający podaje punktację przyznaną ofertom częściowym podlegającym ocenie na poszczególne zadania, w kryterium oceny określonym w SIWZ:

Zadanie nr

Nr oferty

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom (pkt)

Łączna punktacja

3

4

Przedsiębiorstwo Komunalne „Kalteks” Sp. z o. o. w Kalwarii Zebrzydowskiej

ul. Sowińskiego 16

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

100,00

100,00

4

4

Przedsiębiorstwo Komunalne „Kalteks” Sp. z o. o. w Kalwarii Zebrzydowskiej

ul. Sowińskiego 16

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

100,00

100,00

5

1

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna PIAST w Kopytówce

Kopytówka 35

34-114 Brzeźnica

100,00

100,00

5

Kółko Rolnicze Leńcze

34-142 Leńcze

87,76

87,76

6

5

Kółko Rolnicze Leńcze

34-142 Leńcze

100,00

100,00

7

1

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna PIAST w Kopytówce

Kopytówka 35

34-114 Brzeźnica

90,09

90,09

6

Zakład Usługowo-Handlowy Zofia Chrostek

34-141 Przytkowice 496

100,00

100,00

9

2

AGRO-KOM Michał Kania

34-113 Paszkówka 211

80,61

80,61

3

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „ZORZA” Stanisław Dolny 443 34-130 Kalwaria Zebrzydowska

100,00

100,00

10

5

Kółko Rolnicze Leńcze

34-142 Leńcze

100,00

100,00

11

5

Kółko Rolnicze Leńcze

34-142 Leńcze

100,00

100,00

12

4

Przedsiębiorstwo Komunalne „Kalteks” Sp. z o. o. w Kalwarii Zebrzydowskiej

ul. Sowińskiego 16

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

100,00

100,00

13

3

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „ZORZA” Stanisław Dolny 443

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

100,00

100,00

14

4

Przedsiębiorstwo Komunalne „Kalteks” Sp. z o. o. w Kalwarii Zebrzydowskiej

ul. Sowińskiego 16

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

100,00

100,00

 

Zamawiający unieważnia postępowanie w części zamówienia nr 1, 2 i 8 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) z uwagi na fakt, iż dla tych części nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Uzasadnienie faktyczne:

W dniu 14.09.2015 r. o godz. 11:00 dokonano otwarcia ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu. Do wyznaczonego terminu składania ofert na zadanie nr 1 sołectwo Barwałd Górny, zadanie nr 2 sołectwo Barwałd Średni i zadanie nr 8 sołectwo Stanisław Dolny Kępki wpłynęła jedna oferta, która została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z art. 24 ust. 4 powołanej ustawy.

Uzasadnienie prawne:

Na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

 


 

04.11.2015

PLIK DO POBRANIA: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia