Rozbudowa szkoły - Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 8 w Stanisławiu Dolnym z zapleczem, biblioteką i świetlicą wraz z instalacjami w miejscowości Stanisław Dolny

[03.08.2015] Ogłoszenie o zamówieniu

[07.08.2015] Pytania, odpowiedzi i inne informacje

[14.08.2015] Pytania, odpowiedzi i inne informacje

[17.08.2015] Pytania, odpowiedzi i inne informacje

[04.09.2015] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

[07.09.2015] Sprostowanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

[15.09.2015] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Kalwaria Zebrzydowska: Rozbudowa szkoły - Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 8 w Stanisławiu Dolnym z zapleczem, biblioteką i świetlicą wraz z instalacjami w miejscowości Stanisław Dolny
Numer ogłoszenia: 115271 - 2015; data zamieszczenia: 03.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska , ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, tel. 033 8766218, faks 033 8766301.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kalwaria-zebrzydowska.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa szkoły - Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 8 w Stanisławiu Dolnym z zapleczem, biblioteką i świetlicą wraz z instalacjami w miejscowości Stanisław Dolny.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dotyczące rozbudowy szkoły polegającej na: Budowie sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 8 w Stanisławiu Dolnym z zapleczem, biblioteką i świetlicą wraz z instalacjami. Na przedmiot zamówienia składa się następujący zakres: - budowa sali gimnastycznej z zapleczem, biblioteką i świetlicą z instalacjami, - budowa wewnętrznej instalacji gazu oraz zewnętrznej infrastruktury technicznej tj.: drenaż opaskowy, instalacje zewnętrzne kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przyłącz wodociągowy i gazowy, - budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych, chodników, - budowa oczyszczalni ścieków, - budowa zjazdu, - pełna obsługa geodezyjna inwestycji na działkach nr 2146/3, 3787, 2145/1, 2146/4, 2148/4, 3622/1, 4060/1, 2147 w miejscowości Stanisław Dolny. 2. Zamawiający dopuszcza zwiększenie puli środków finansowych na zadanie w roku 2015 do kwoty 2 000 000 złotych i w konsekwencji dopuszcza zmiany umowy w zakresie finansowania inwestycji w latach 2015-2017. 3. Szczegółowy zakres prac został określony w przedmiarach robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz dokumentacji projektowej stanowiących załączniki do SIWZ. 4. Po stronie Wykonawcy jest wykonanie i pokrycie kosztów inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz uzyskanie decyzji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zezwalającej na użytkowanie obiektu. 5. W przypadku, gdy Zamawiający posługuje się w niniejszej SIWZ oraz w załącznikach do niej wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia w odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia, wskazaniu temu towarzyszą wyrazy lub równoważny. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy kierowali się tymi danymi jako wskaźnikami, co do minimalnych wymagań parametrów technicznych i jakościowych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.12.00-0, 45.23.00.00-8, 45.23.21.50-8, 45.30.00.00-0, 45.33.10.00-6, 45.33.11.00-7, 45.33.20.00-3, 45.33.30.00-0, 45.45.00.00-6, 45.23.24.23-3, 44.13.00.00-0, 45.23.24.21-9, 45.23.24.23-3, 45.23.13.00-8, 45.25.56.00-5, 45.23.24.10-9, 45.31.00.00-3, 45.31.23.10-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

(...)

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.08.2015 godzina 11:30, miejsce: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, sekretariat, parter.

(...)

 

PLIKI DO POBRANIA:

Ogłoszenie o zamówieniu (pełne brzmienie)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia ZP.271.10.2015

Załączniki nr 1-7 do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ - projekt umowy

Dokumentacja projektowa

Dodatkowy opis i rysunek dotyczący podbicia fundamentów

Dodatkowy projekt zagospodarowania - układ komunikacyjny

 


 

znak postępowania: ZP.271.10.2015


Pytania, odpowiedzi i inne informacje dotyczące przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych pod nr 115271-2015 w dniu 03.08.2015 r. na zadanie pn.: „Rozbudowa szkoły - Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 8 w Stanisławiu Dolnym z zapleczem, biblioteką i świetlicą wraz z instalacjami w miejscowości Stanisław Dolny”

 

Treść pytań:

 

1. Czy w związku z obowiązującą normą EN 14904 Zamawiający będzie wymagał, aby podłoga sportowa posiadała raporty z badań na jej zgodność? Poniżej przedstawiamy parametry normy EN 14904 dla podłóg sportowych powierzchniowo-elastycznych typu 4:

 

I. Absorpcja energii ? 55% < 75%

II. Odkształcenia standardowe ?2,3 mm < 5,0mm

III. Odbicie piłki min. 90%

IV. Współczynnik poślizgu ?80?110

V. Obciążenie toczne ?1500N

VI. Odporność na zużycie <80mg

VII. Odporność na uderzenie ? 0.5mm

VIII. Odporność na wgłębienie ? 0.5mm

IX. Połysk zwierciadlany ?45%

X. Odbicie światła zgodne

XI. Reakcja na ogień Cfl – S1

XII. Emisja formaldehydu E1

XIII. Zawartość pentachlorofenolu brak

XIV. Równość nawierzchni zgodne

Parametry I-XII są badane przez uprawnione jednostki, a parametry XIII-XIV są deklarowane przez producenta jeśli nie używany jest w procesie produkcji pentachlorofenol, a podłoga jest zainstalowana zgodnie z jego instrukcją montażu.

2. Czy biorąc pod uwagę, że każdy z producentów podłóg sportowych ma swój własny system produkcji konstrukcji legarowych Zamawiający uzna za równoważną podłogę sportową na pojedynczym systemie legarowania o wysokości zgodnej z projektowaną wysokością tj. ok 75-85mm przy czym legary będą miały inny przekrój? Cały system pochodzi od jednego producenta. Legary prefabrykowane ze sklejki brzozowej o dużo większej wytrzymałości niż opisano w SIWZ.

3. Czy z uwagi na fakt, że do produkcji paneli sportowych z reguły stosowane są jasne gatunki drewna, co pomaga w lepszej widoczności linii boisk oraz pozwala ograniczyć zużycie światła sztucznego, Zamawiający dopuści podłogę sportową z litych paneli drewnianych gr. min. 22mm z drewna klonu, buku lub jesionu? Równocześnie informujemy, że drewno bukowe jest twardsze od dębu, a drewno klonowe i jesionowe ma twardość taką samą jak dąb. Jeśli Zamawiając dopuści panele sportowe o stałej długości i szerokości, będzie miał pewność, że uzyska podłogę jednakową w każdym punkcie o lepszych parametrach wytrzymałościowych. Prosimy zatem o dopuszczenie paneli sportowych o wymiarach: szerokość od 125mm, długość od 2200mm.

4. Czy z uwagi na fakt, że system fabrycznego obustronnego lakierowania paneli sportowych jest korzystniejszym rozwiązaniem z uwagi na gwarancję zastosowania lakieru o przeznaczeniu sportowym o stałej grubości powłoki lakierniczej, a lakierowanie od spodu jest dodatkowym stabilizatorem dolnej powierzchni paneli sportowych, Zamawiający będzie wymagał, aby panele podłogi sportowej były fabrycznie obustronnie lakierowane na gotowo?

5. Czy Zamawiający będzie wymagał aby podłoga sportowa miała możliwość renowacji do min. 9mm grubości panela sportowego bez szkody dla stabilności podłogi? Możliwość wielokrotnej renowacji znacznie wydłuży żywotność podłogi sportowej.

6. Ze względu na ilość m2 podłogi możliwe jest wystąpienie nierówności podłoża, czy w związku z tym Zamawiający wymaga aby podłoga posiadała systemową regulację wysokości w postaci klinów zatrzaskowych dostarczonych jako system podłogi producenta ?

7. Czy w związku z regulacjami unijnymi Zamawiający będzie wymagał Deklaracji właściwości użytkowych dla podłogi sportowej?

8. Czy oferowany system podłogi z panelem bukowym gr 22mm powinien posiadać następujące Certyfikaty, potwierdzające jego wysoką jakość ?:

 

- FIBA (Międzynarodowa Federacja Koszykówki)

- BWF (Międzynarodowa Federacja Badmintona)

- IHF ( Międzynarodowa Federacja Piłki Ręcznej)

- PZKosz (Polski Związek Koszykówki)

- PZPS (Polski Związek Piłki Siatkowej)

- Atest Higieniczny PZH na cały system podłogi.

9. Czy instalator podłogi powinien posiadać autoryzację producenta oferowanego systemu ?

 

10. Czy z obawy przed zaoferowaniem przez Wykonawcę podłogi o niskim standardzie, Zamawiający będzie wymagał załączenia do oferty karty technicznej oferowanego systemu podłogi wraz z oświadczeniem użyczenia wiedzy i doświadczenia autoryzowanego instalatora popartego min 2 referencjami na kwotę min 350 000,00 zł brutto każda?

Odpowiedzi:

Ad. 1 - Ad. 9

Posadzkę na sali gimnastycznej należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym, STWIOR, obowiązującymi przepisami i normami.

Ad. 10

Zamawiający nie wymaga przedłożenia do oferty opisanego w pytaniu dokumentu.


Powyższe ustalenia stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kalwaria Zebrzydowska, 07.08.2015 r.

 


 

znak postępowania: ZP.271.10.2015

Pytania, odpowiedzi i inne informacje dotyczące przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych pod nr 115271-2015 w dniu 03.08.2015 r. na zadanie pn.: „Rozbudowa szkoły - Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 8 w Stanisławiu Dolnym z zapleczem, biblioteką i świetlicą wraz z instalacjami w miejscowości Stanisław Dolny”

 

Pytanie 1:

W związku z tym, iż specyfikacja projektowa określa wykonanie sufitu podwieszanego z płyt gipsowo-kartonowych grubości 1,25 cm na ruszcie metalowym, natomiast przedmiar uszczegóławia sufit podwieszany jako typu Ecophon Super G Plus prosimy o odpowiedź którą wersję przyjąć w ofercie.

Odpowiedź:

Należy przyjąć Ecophon Super G.

Pytanie 2:

W projekcie jest wpisana nawierzchnia drewniana parkietowa – deszczułki parkietowe dębowe.
Mając na względzie długoletnie doświadczenie naszej firmy w montażu profesjonalnych nawierzchni sportowych, prosimy Inwestora o rozpatrzenie możliwości zmiany wierzchniej warstwy na wykorzystywaną w kilkuset halach sportowych w Polsce: profesjonalną i prestiżową nawierzchnię sportową wykonaną z paneli warstwowych z wierzchnią warstwą z drewna liściastego.


W stosunku do pierwotnie przyjętego rozwiązania polegającego na wykonaniu klepki drewnianej zalety nawierzchni z paneli warstwowych są wielorakie:


1. Panele warstwowe pokryte są fabrycznie, podczas procesu produkcji, kilkoma warstwami specjalnego lakieru utwardzanego promieniami UV, dzięki czemu znacznie wydłużony zostaje okres użytkowania nawierzchni do momentu pierwszego cyklinowania.

2. Profesjonalne nawierzchnie wykonane z paneli warstwowych, dzięki specjalnej technologii produkcji mają zwiększoną odporność na zmiany wilgoci. Rozszerzalność poprzeczna litej klepki przy wilgotności ok. 70 % jest skrajnie wysoka, co będzie powodowało „ wstawanie” podłogi.

Sytuacja odwrotna będzie mieć miejsce jeśli na sali będzie za mała wilgotność, poniżej 40%. W takiej sytuacji będą się kurczyły, przez co będą widoczne szczeliny pomiędzy poszczególnymi klepkami.
Trójwarstwowa krzyżowa konstrukcja paneli (warstwy drewna klejone są na krzyż, w przeciwnych kierunkach ruchu słoi) w 70 % redukuje naturalne ruchy drewna (rozszerzanie i kurczenie) powstające pod wpływem zmiany wilgotności i temperatury powietrza. Dzięki temu w znacznym stopniu eliminowana jest tendencja do zmiany wymiarów paneli, co w efekcie daje posadzkę praktycznie szczelną i stabilną.

3. Profesjonalne nawierzchnie z paneli warstwowych posiadają certyfikat CE zgodności z normą PN EN 14 904, czyli obowiązującą normą dla podłóg sportowych montowanych w salach gimnastycznych.

4. Profesjonalne nawierzchnie z paneli warstwowych posiadają atest higieniczny wydany przez PZH – Państwowy Zakład Higieny oraz certyfikat PZKosz;

5. Profesjonalne nawierzchnie z paneli warstwowych posiadają połączenie za pomocą wyfrezowanych wczepów (pióro-wpust).


Mając na względzie powyższe uwagi i zastrzeżenia co do określonej nawierzchni z klepki , ze względu na istniejące nowoczesne rozwiązania podłóg sportowych, wnosimy o merytoryczne rozpatrzenie wprowadzenia zmian nawierzchni i dopuszczenie systemu podłogi z wierzchnią warstwą z profesjonalnych paneli warstwowych Barkiet Sport gr. 15mm, pokrytych fabrycznie 7 warstwami specjalnego lakieru utwardzanego promieniami UV, posiadającego pełną zgodność ze wszystkimi trzynastoma kryteriami obowiązującej normy PN EN 14 904.

 

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnił dokumentację projektową, prosimy o przyjęcie rozwiązań zgodnych z jej zapisami i zapisami STWIOR.

 

Powyższe ustalenia stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Kalwaria Zebrzydowska, 14.08.2015 r.

 


 

znak postępowania: ZP.271.10.2015

Pytania, odpowiedzi i inne informacje dotyczące przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych pod nr 115271-2015 w dniu 03.08.2015 r. na zadanie pn.: „Rozbudowa szkoły - Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 8 w Stanisławiu Dolnym z zapleczem, biblioteką i świetlicą wraz z instalacjami w miejscowości Stanisław Dolny”

 

 

Pytania:

1Ze względu na fakt, iż podłogi sportowe montowane w halach sportowych powinny być wykonane zgodnie z obowiązującą w tym zakresie normą PN EN 14904:2006 – prosimy o potwierdzenie, że wykonawca winien przedłożyć deklarację właściwości użytkowych potwierdzających zgodność zamontowanej w hali podłogi sportowej, dotyczącą całego systemu podłogi sportowej: konstrukcja legarowa + nawierzchnia drewniana jako komplet z wyżej przywołaną normą, we wszystkich jej 13 parametrach.

2Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie w sali gimnastycznej certyfikowanej, systemowej podłogi np. ARIM SPORT 2.S. zgodnej z normą PN 14904:2009 z nawierzchnią z klepki parkietowej dębowej grubości 22 mm?

Przy tego typu obiektach i niemałej powierzchni  istotne parametry podłogi jak np. absorpcja energii uderzenia, ugięcie powierzchniowe, współczynnik odbicia piłki muszą odpowiadać wymogom wyczynowego poziomu rozgrywek, zawartych w normach dotyczących podłóg sportowych tj. EN-PN 14904 i DIN 18032 cz.2, które to normy - jednocześnie - bardzo rygorystycznie traktują bezpieczeństwo ćwiczącej na niej młodzieży, szczególnie w okresie rozwojowym stawów i kręgosłupa – parametr „odkształcenie pionowe”, jak i możliwość upadków i związanych z nimi urazach – parametr „tarcie (śliskość) i „amortyzacja uderzenia”. Należy przy tym pamiętać, że wg posiadanych przez nas informacji i wytycznych Komisji Europejskiej ds. Sportu wszystkie nawierzchnie sportowe, zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne przeznaczone do gier zespołowych dla młodzieży szkolnej, gimnazjalnej i licealnej (tj. dla dzieci i młodzieży w okresie rozwoju ich kręgosłupa i całego układu mięśniowo-stawowego) do 2020 roku będą musiały spełniać przywołane wyżej normy europejskie.

Współczynniki  - wskaźniki przekładające się bezpośrednio na tzw. „anty-urazowość” podłogi, w przypadku proponowanego przez nas systemu - 58% energii uderzenia wywracającego się ucznia zostaje zabsorbowane przez podłogę, tyleż samo mniej obciążeń wzdłużnych przyjmie kręgosłup biegającego zawodnika.

 

W przypadku zgody na zastosowanie naszego systemu, po wykonaniu podłogi otrzymacie Państwo Świadectwo potwierdzające  zgodność podłogi z normą PN 14904:2009.

 

 

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnił dokumentację projektową, prosimy o przyjęcie rozwiązań zgodnych z jej zapisami i zapisami STWIOR.

 

Powyższe ustalenia stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Kalwaria Zebrzydowska, 17.08.2015 r. 

 

Kalwaria Zebrzydowska, 04.09.2015 r.

ZP.271.10.2015

 

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska informuje, że zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy, najkorzystniejszą ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych nr 115271-2015 w dniu 03.08.2015 r. na zadanie pn.: „Rozbudowa szkoły - Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 8 w Stanisławiu Dolnym z zapleczem, biblioteką i świetlicą wraz z instalacjami w miejscowości Stanisław Dolny” jest oferta złożona przez Wykonawcę:

Usługi Budowlane GRESMAR

Stanisław Chodacki

32-051 Wielkie Drogi 224

 

cena wybranej oferty: 3 484 340,58 zł

słownie złotych: trzy miliony czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści 58/100

okres gwarancji i rękojmi: 72 miesiące

 

kryteria oceny:

- cena 95%

- gwarancja i rękojmia 5%

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 96,67 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zwiększy kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonym ofertom podlegającym ocenie w kryterium oceny określonym w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom

Łączna punktacja

kryterium cena

kryterium gwarancja i rękojmia

1.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego KARTEL S.A.

ul. Przemysłowa 8

28-300 Jędrzejów

73,90

0,42

74,32

2.

PP-H BUDMEX Sp. z o.o.

ul. Magazynowa 2

33-300 Nowy Sącz

82,67

0

82,67

3.

BTH Instalacje Sp. z o. o.

ul. Konstantego Brandla 1

30-732 Kraków

83,96

0

83,96

4.

WODPOL Sp. z o. o.

ul. Ks. Pr. St. Słonki 24

34-300 Żywiec

77,86

1,67

79,53

5.

Konsorcjum firm

lider: Zakład Instalacyjny c.o. gaz. wod. kan. Usługi Budowlane

Michał Świerkosz

ul. Wolności 201

34-220 Maków Podhalański

partner: Firma Budowlana

Robert Lichosyt ul. Przemysłowa 10

34-200 Sucha Beskidzka

89,71

1,67

91,38

6.

Usługi Budowlane GRESMAR

Stanisław Chodacki

32-051 Wielkie Drogi 224

95,00

1,67

96,67

7.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MONTERIN Korlacki Władysław

ul. Uniwersytecka 4

40-007 Katowice

85,56

5,00

90,56

8.

Zakład Ogólnobudowlany

Jan Waz

Koniuszowa 136

33-326 Mogilno

83,15

5,00

88,15

 

 


 

 

Kalwaria Zebrzydowska, 07.09.2015 r.

ZP.271.10.2015

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych nr 115271-2015 w dniu 03.08.2015 r. na zadanie pn.: „Rozbudowa szkoły - Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 8 w Stanisławiu Dolnym z zapleczem, biblioteką i świetlicą wraz z instalacjami w miejscowości Stanisław Dolny”

 

Sprostowanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty znak ZP.271.10.2015 z dnia 04.09.2015 r.:

Zamawiający podaje prawidłową punktację przyznaną złożonym ofertom podlegającym ocenie w kryterium oceny określonym w SIWZ:

 

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom

Łączna punktacja

kryterium cena

kryterium gwarancja i rękojmia

1.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego KARTEL S.A.

ul. Przemysłowa 8

28-300 Jędrzejów

73,90

0,42

74,32

2.

PP-H BUDMEX Sp. z o.o.

ul. Magazynowa 2

33-300 Nowy Sącz

82,67

0

82,67

3.

Firma Budowlano-Handlowa
PICO-BELLO Tomasz Żurowski

ul. Okrężna 18

33-100 Tarnów

77,15

0

77,15

4.

BTH Instalacje Sp. z o. o.

ul. Konstantego Brandla 1

30-732 Kraków

83,96

0

83,96

5.

WODPOL Sp. z o. o.

ul. Ks. Pr. St. Słonki 24

34-300 Żywiec

77,86

1,67

79,53

6.

Konsorcjum firm

lider: Zakład Instalacyjny c.o. gaz. wod. kan. Usługi Budowlane

Michał Świerkosz

ul. Wolności 201

34-220 Maków Podhalański

partner: Firma Budowlana

Robert Lichosyt ul. Przemysłowa 10

34-200 Sucha Beskidzka

89,71

1,67

91,38

7.

Usługi Budowlane GRESMAR

Stanisław Chodacki

32-051 Wielkie Drogi 224

95,00

1,67

96,67

8.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MONTERIN Korlacki Władysław

ul. Uniwersytecka 4

40-007 Katowice

85,56

5,00

90,56

9.

Zakład Ogólnobudowlany

Jan Waz

Koniuszowa 136

33-326 Mogilno

83,15

5,00

88,15

 


 

Kalwaria Zebrzydowska: Rozbudowa szkoły - Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 8 w Stanisławiu Dolnym z zapleczem, biblioteką i świetlicą wraz z instalacjami w miejscowości Stanisław Dolny
Numer ogłoszenia: 135941 - 2015; data zamieszczenia: 15.09.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 115271 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, tel. 033 8766218, faks 033 8766301.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa szkoły - Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 8 w Stanisławiu Dolnym z zapleczem, biblioteką i świetlicą wraz z instalacjami w miejscowości Stanisław Dolny.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dotyczące rozbudowy szkoły polegającej na: Budowie sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 8 w Stanisławiu Dolnym z zapleczem, biblioteką i świetlicą wraz z instalacjami. Na przedmiot zamówienia składa się następujący zakres: - budowa sali gimnastycznej z zapleczem, biblioteką i świetlicą z instalacjami, - budowa wewnętrznej instalacji gazu oraz zewnętrznej infrastruktury technicznej tj.: drenaż opaskowy, instalacje zewnętrzne kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przyłącz wodociągowy i gazowy, - budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych, chodników, - budowa oczyszczalni ścieków, - budowa zjazdu, - pełna obsługa geodezyjna inwestycji na działkach nr 2146/3, 3787, 2145/1, 2146/4, 2148/4, 3622/1, 4060/1, 2147 w miejscowości Stanisław Dolny. 2. Zamawiający dopuszcza zwiększenie puli środków finansowych na zadanie w roku 2015 do kwoty 2 000 000 złotych i w konsekwencji dopuszcza zmiany umowy w zakresie finansowania inwestycji w latach 2015-2017. 3. Szczegółowy zakres prac został określony w przedmiarach robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz dokumentacji projektowej stanowiących załączniki do SIWZ. 4. Po stronie Wykonawcy jest wykonanie i pokrycie kosztów inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz uzyskanie decyzji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zezwalającej na użytkowanie obiektu. 5. W przypadku, gdy Zamawiający posługuje się w niniejszej SIWZ oraz w załącznikach do niej wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia w odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia, wskazaniu temu towarzyszą wyrazy lub równoważny. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy kierowali się tymi danymi jako wskaźnikami, co do minimalnych wymagań parametrów technicznych i jakościowych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.12.00-0, 45.23.00.00-8, 45.23.21.50-8, 45.30.00.00-0, 45.33.10.00-6, 45.33.11.00-7, 45.33.20.00-3, 45.33.30.00-0, 45.45.00.00-6, 45.23.24.23-3, 44.13.00.00-0, 45.23.24.21-9, 45.23.24.23-3, 45.23.13.00-8, 45.25.56.00-5, 45.23.24.10-9, 45.31.00.00-3, 45.31.23.10-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.09.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Usługi Budowlane GRESMAR Stanisław Chodacki, Wielkie Drogi 224, 32-051 Wielkie Drogi, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3398086,48 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 3484340,58
  • Oferta z najniższą ceną: 3484340,58 / Oferta z najwyższą ceną: 4478912,02
  • Waluta: PLN .