Przebudowa dróg gminnych i ulic na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska z podziałem na 3 zadania

[04.08.2015] Ogłoszenie o zamówieniu

[07.09.2015] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

[18.09.2015] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Kalwaria Zebrzydowska: Przebudowa dróg gminnych i ulic na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska z podziałem na 3 zadania: Zadanie nr 1: Przebudowa drogi gminnej Leńcze - Przytkowice w km 0+012 - 0+372 w m. Leńcze; Zadanie nr 2: Remont nawierzchni dróg gminnych; Zadanie nr 3: Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej, przebudowa drogi gminnej ul. Czerna w km 0+399-0+439 w m. Kalwaria Zebrzydowska
Numer ogłoszenia: 116291 - 2015; data zamieszczenia: 04.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska , ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, tel. 033 8766218, faks 033 8766301.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kalwaria-zebrzydowska.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg gminnych i ulic na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska z podziałem na 3 zadania: Zadanie nr 1: Przebudowa drogi gminnej Leńcze - Przytkowice w km 0+012 - 0+372 w m. Leńcze; Zadanie nr 2: Remont nawierzchni dróg gminnych; Zadanie nr 3: Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej, przebudowa drogi gminnej ul. Czerna w km 0+399-0+439 w m. Kalwaria Zebrzydowska.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: Przebudowa dróg gminnych i ulic na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska z podziałem na 3 zadania: Zadanie nr 1: Przebudowa drogi gminnej Leńcze - Przytkowice w km 0+012 - 0+372 w m. Leńcze; Zadanie nr 2: Remont nawierzchni dróg gminnych; Zadanie nr 3: Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej, przebudowa drogi gminnej ul. Czerna w km 0+399-0+439 w m. Kalwaria Zebrzydowska. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, na poszczególne zadania. Zamawiający będzie rozpatrywał każdą z części oddzielnie. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość zadań. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów własnych. Szczegółowo roboty składające się na przedmiot zamówienia określone zostały w przedmiarach robót (kosztorysach ślepych), specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, dla Zadania nr 1 i 3 również w projekcie budowlanym załączonych do SIWZ. 2. W przypadku, gdy Zamawiający posługuje się w niniejszej SIWZ oraz w załącznikach do niej wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia w odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia, wskazaniu temu towarzyszą wyrazy lub równoważny. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy kierowali się tymi danymi jako wskaźnikami, co do minimalnych wymagań parametrów technicznych i jakościowych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, zgodnego z przedmiotem zamówienia podstawowego; nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

(...)

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.08.2015 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, sekretariat, parter.

(...)

PLIKI DO POBRANIA:

Ogłoszenie o zamówieniu (pełne brzmienie)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki nr 1-7 do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ - projekt umowy

Przedmiary robót i STWIORB - Zadanie nr 2

Projekt budowlany, przedmiar robót i STWIORB - Zadanie nr 1

Projekt budowlany, przedmiar robót i STWIORB - Zadanie nr 3

 

 


 

 

Kalwaria Zebrzydowska, 07.09.2015 r.

ZP.271.11.2015

 

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych nr 116291-2015 w dniu 04.08.2015 r. na zamówienie pn.: „Przebudowa dróg gminnych i ulic na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska z podziałem na 3 zadania: Zadanie nr 1: Przebudowa drogi gminnej Leńcze – Przytkowice w km 0+012 – 0+372 w m. Leńcze; Zadanie nr 2: Remont nawierzchni dróg gminnych; Zadanie nr 3: Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej, przebudowa drogi gminnej ul. Czerna w km 0+399-0+439 w m. Kalwaria Zebrzydowska”

 

 1. Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy – dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert częściowych dla Zadań od 1 do 3:

 

Zadanie nr 1:

Przebudowa drogi gminnej Leńcze – Przytkowice w km 0+012 – 0+372 w m. Leńcze

 

Najkorzystniejsza oferta złożona przez:

 

PRDM Wadowice Sp. z o. o.

ul. Kochanowskiego 1

34-100 Wadowice

cena wybranej oferty: 407 942,65 zł

słownie złotych: czterysta siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa 65/100

okres gwarancji i rękojmi: 84 miesiące

 

kryteria oceny:

- cena 95%

- gwarancja i rękojmia 5%

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

 

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonym ofertom podlegającym ocenie w kryterium oceny określonym w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom

Łączna punktacja

kryterium cena

kryterium gwarancja i rękojmia

1.

EUROVIA POLSKA S.A.

Bielany Wrocławskie

ul. Szwedzka 5

55-040 Kobierzyce

77,58

0

77,58

2.

Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowo Mostowe DROG-BUD Franciszek Fryc

ul. Zamkowa 3

34-116 Spytkowice

92,65

5,00

97,65

3.

PRDM Wadowice Sp. z o. o.

ul. Kochanowskiego 1

34-100 Wadowice

95,00

5,00

100,00

4.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe

DROGBUD inż. Kazimierz Sobaniak

34-222 Zawoja 1970

75,23

5,00

80,23

 

 

Zadanie nr 2:

Remont nawierzchni dróg gminnych

 

Najkorzystniejsza oferta złożona przez:

 

PRDM Wadowice Sp. z o. o.

ul. Kochanowskiego 1

34-100 Wadowice

cena wybranej oferty: 163 024,08 zł

słownie złotych: sto sześćdziesiąt trzy tysiące dwadzieścia cztery 08/100

okres gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy

 

kryteria oceny:

- cena 95%

- gwarancja i rękojmia 5%

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

 

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonym ofertom podlegającym ocenie w kryterium oceny określonym w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom

Łączna punktacja

kryterium cena

kryterium gwarancja i rękojmia

1.

EUROVIA POLSKA S.A.

Bielany Wrocławskie

ul. Szwedzka 5

55-040 Kobierzyce

81,85

5,00

86,85

2.

Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowo Mostowe DROG-BUD Franciszek Fryc

ul. Zamkowa 3

34-116 Spytkowice

81,99

5,00

86,99

3.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe

BITUMIK Sp. z o. o.

ul. Polna

32-500 Chrzanów

76,06

5,00

81,06

4.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe TRANSDRÓG KACZMARCZYK Spółka Jawna

34-222 Zawoja 1962

74,46

5,00

79,46

5.

PRDM Wadowice Sp. z o. o.

ul. Kochanowskiego 1

34-100 Wadowice

95,00

5,00

100,00

6.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe

DROGBUD inż. Kazimierz Sobaniak

34-222 Zawoja 1970

74,93

5,00

79,93

7.

Firma Usługowo-Handlowa KOMBUD Franciszek Kowalczyk

34-242 Łętownia 378

70,68

5,00

75,68

 

Zadanie nr 3:

Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej, przebudowa drogi gminnej ul. Czerna w km 0+399-0+439 w m. Kalwaria Zebrzydowska

 

Najkorzystniejsza oferta złożona przez:

 

BRUK-SPEC Przedsiębiorstwo Budowlane

Mateusz Gancarczyk

Śleszowice 70

34-210 Zembrzyce

cena wybranej oferty: 32 982,70 zł

słownie złotych: trzydzieści dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwa 70/100

okres gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy

 

kryteria oceny:

- cena 95%

- gwarancja i rękojmia 5%

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

 

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonym ofertom podlegającym ocenie w kryterium oceny określonym w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom

Łączna punktacja

kryterium cena

kryterium gwarancja i rękojmia

1.

BRUK-SPEC Przedsiębiorstwo Budowlane Mateusz Gancarczyk

Śleszowice 70

34-210 Zembrzyce

95,00

5,00

100,00

2.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe

DROGBUD inż. Kazimierz Sobaniak

34-222 Zawoja 1970

70,81

5,00

75,81

3.

Firma Usługowo-Handlowa KOMBUD Franciszek Kowalczyk

34-242 Łętownia 378

89,34

5,00

94,34

 


 

Kalwaria Zebrzydowska: Przebudowa dróg gminnych i ulic na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska z podziałem na 3 zadania: Zadanie nr 1: Przebudowa drogi gminnej Leńcze - Przytkowice w km 0+012 - 0+372 w m. Leńcze; Zadanie nr 2: Remont nawierzchni dróg gminnych; Zadanie nr 3: Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej, przebudowa drogi gminnej ul. Czerna w km 0+399-0+439 w m. Kalwaria Zebrzydowska
Numer ogłoszenia: 138011 - 2015; data zamieszczenia: 18.09.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 116291 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, tel. 033 8766218, faks 033 8766301.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg gminnych i ulic na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska z podziałem na 3 zadania: Zadanie nr 1: Przebudowa drogi gminnej Leńcze - Przytkowice w km 0+012 - 0+372 w m. Leńcze; Zadanie nr 2: Remont nawierzchni dróg gminnych; Zadanie nr 3: Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej, przebudowa drogi gminnej ul. Czerna w km 0+399-0+439 w m. Kalwaria Zebrzydowska.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: Przebudowa dróg gminnych i ulic na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska z podziałem na 3 zadania: Zadanie nr 1: Przebudowa drogi gminnej Leńcze - Przytkowice w km 0+012 - 0+372 w m. Leńcze; Zadanie nr 2: Remont nawierzchni dróg gminnych; Zadanie nr 3: Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej, przebudowa drogi gminnej ul. Czerna w km 0+399-0+439 w m. Kalwaria Zebrzydowska. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, na poszczególne zadania. Zamawiający będzie rozpatrywał każdą z części oddzielnie. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość zadań. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów własnych. Szczegółowo roboty składające się na przedmiot zamówienia określone zostały w przedmiarach robót (kosztorysach ślepych), specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, dla Zadania nr 1 i 3 również w projekcie budowlanym załączonych do SIWZ. 2. W przypadku, gdy Zamawiający posługuje się w niniejszej SIWZ oraz w załącznikach do niej wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia w odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia, wskazaniu temu towarzyszą wyrazy lub równoważny. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy kierowali się tymi danymi jako wskaźnikami, co do minimalnych wymagań parametrów technicznych i jakościowych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1

Nazwa: Przebudowa drogi gminnej Leńcze - Przytkowice w km 0+012 - 0+372 w m. Leńcze

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.09.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PRDM Wadowice Sp. z o. o., ul. Kochanowskiego 1, 34-100 Wadowice, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 706222,73 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 407942,65
 • Oferta z najniższą ceną: 407942,65 / Oferta z najwyższą ceną: 589129,07
 • Waluta: PLN .

 

Część NR: 2

Nazwa: Remont nawierzchni dróg gminnych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.09.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PRDM Wadowice Sp. z o. o., ul. Kochanowskiego 1, 34-100 Wadowice, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 269479,08 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 163024,08
 • Oferta z najniższą ceną: 163024,08 / Oferta z najwyższą ceną: 219121,27
 • Waluta: PLN .

 

Część NR: 3

Nazwa: Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej, przebudowa drogi gminnej ul. Czerna w km 0+399-0+439 w m. Kalwaria Zebrzydowska

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.09.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BRUK-SPEC Przedsiębiorstwo Budowlane Mateusz Gancarczyk, Śleszowice 70, 34-210 Zembrzyce, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 55266,67 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 32982,70
 • Oferta z najniższą ceną: 32982,70 / Oferta z najwyższą ceną: 44251,71
 • Waluta: PLN .