Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska w sezonie 2015/2016 z podziałem na 3 zadania

[30.09.2015] Ogłoszenie o zamówieniu

[06.11.2015] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

[08.12.2015] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Sekcja I : Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej
Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 7
Miejscowość: Kalwaria
Zebrzydowska
Kod pocztowy: 34-130 Państwo: Polska (PL)
Tel.: +48 338766700/338766005
Osoba do kontaktów: Ksenia Podlaszewska, Bogumiła Sarapata, Tomasz Janiczak
E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Faks: +48 338766301
Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) http://www.kalwaria-zebrzydowska.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A
Sekcja II : Przedmiot zamówienia
II.1) Opis :
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :
Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska w sezonie 2015/2016 z podziałem na 3 zadania
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub
świadczenia usług :
Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej odpowiada konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu
Usługi
II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów (DSZ):
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej : (jeżeli dotyczy)
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu :
Przedmiotem zamówienia są usługi tj. Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska w sezonie 2015/2016 z podziałem na 3 części: zadanie nr 1 – Sołectwo Barwałd Górny, zadanie nr 2 – Sołectwo Barwałd Średni, zadanie nr 8 – Sołectwo Stanisław Dolny Kępki. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, na poszczególne zadania. Zamawiający będzie rozpatrywał każdą z części oddzielnie. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość zadań. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych. Szczegółowy zakres prac został określony w kosztorysach ofertowych stanowiących załączniki do SIWZ. W przypadku, gdy Zamawiający posługuje się w niniejszej SIWZ oraz w załącznikach do niej wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia w odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia, wskazaniu temu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Pod pojęciem produktu „równoważnego” Zamawiający rozumie produkt umożliwiający uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych materiałów lub rozwiązań.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :
Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 90620000
Dodatkowe przedmioty 90630000
II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) :
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) : tak nie
II.1.8) Części: (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy, ile jest części zamówienia)
To zamówienie podzielone jest na części: tak
(jeżeli tak) Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych:
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych : nie
II.2) Wielkość lub zakres zamówienia :
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres : (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy)
Suma długości dróg objętych usługą wynosi 46,15 km
(jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT : 264996.30 Waluta : PLN
II.2.2) Informacje o opcjach : (jeżeli dotyczy)
nie
II.2.3) Informacje o wznowieniach : (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: tak nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 04/11/2015 Godzina: 10:30

 

PLIKI DO POBRANIA
Ogłoszenie o zamówieniu (pełne brzmienie)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załączniki do SIWZ
Ogłoszenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE 2015-OJS189-343194-pl

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, 06.11.2015 r.

ZP.271.12.2015

 

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dla Zadania nr 1 – Sołectwo Barwałd Górny

dla Zadania nr 2 – Sołectwo Barwałd Średni

dla Zadania nr 8 – Sołectwo Stanisław Dolny Kępki

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, informuje, że zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy, Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert częściowych dla poszczególnych zadań, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska w sezonie 2015/2016 z podziałem na 3 zadania” opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2015/S 189-343194:

 

Zadanie nr 1 Sołectwo Barwałd Górny

oferta złożona przez:

STOPIAK Stopa Sławomir

Barwałd Średni 310

34-124 Klecza Górna

cena oferty brutto: 75 184,20 zł

słownie złotych: siedemdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt cztery 20/100

Zadanie nr 2 Sołectwo Barwałd Średni

oferta złożona przez:

STOPIAK Stopa Sławomir

Barwałd Średni 310

34-124 Klecza Górna

cena oferty brutto: 108 066,96 zł

słownie złotych: sto osiem tysięcy sześćdziesiąt sześć 96/100

Zadanie nr 8 Sołectwo Stanisław Dolny Kępki

oferta złożona przez:

STOPIAK Stopa Sławomir

Barwałd Średni 310

34-124 Klecza Górna

cena oferty brutto: 76 616,28 zł

słownie złotych: siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset szesnaście 28/100

Uzasadnienie wyboru ofert:

Wybrane oferty częściowe złożone na poszczególne zadania spełniają wymagania określone
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny wybrane oferty dla poszczególnych części otrzymały po 100,00 punktów i stanowią najkorzystniejsze oferty.

Zamawiający podaje punktację przyznaną ofertom częściowym podlegającym ocenie na poszczególne zadania, w kryterium oceny określonym w SIWZ:

Zadanie nr

Nr oferty

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom (pkt)

Łączna punktacja

1

1

STOPIAK Stopa Sławomir
Barwałd Średni 310
34-124 Klecza Górna

100,00

100,00

2

1

STOPIAK Stopa Sławomir
Barwałd Średni 310
34-124 Klecza Górna

100,00

100,00

8

1

STOPIAK Stopa Sławomir
Barwałd Średni 310
34-124 Klecza Górna

100,00

100,00

 

 


 

[08.12.2015]

PLIK DO POBRANIA: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia