Całoroczne utrzymanie czystości na terenie miasta Kalwaria Zebrzydowska oraz czystości na przystankach autobusowych na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska w roku 2016

[10.12.2015] Ogłoszenie o zamówieniu

[29.12.2015] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

[11.02.2016] Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, unieważnieniu czynności odrzucenia oferty odwołującego, oraz powtórzeniu czynności badania i oceny ofert

[19.02.2016] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

[22.04.2016] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Kalwaria Zebrzydowska: Całoroczne utrzymanie czystości na terenie miasta Kalwaria Zebrzydowska oraz czystości na przystankach autobusowych na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska w roku 2016.
Numer ogłoszenia: 182065 - 2015; data zamieszczenia: 10.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska , ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, tel. 033 8766218, faks 033 8766301.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Całoroczne utrzymanie czystości na terenie miasta Kalwaria Zebrzydowska oraz czystości na przystankach autobusowych na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska w roku 2016..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są usługi: Całoroczne utrzymanie czystości na terenie miasta Kalwaria Zebrzydowska oraz czystości na przystankach autobusowych na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska w roku 2016 polegające na: a) Oczyszczanie pozimowe - pierwsze w roku po okresie zimowym ręczne zamiatanie i czyszczenie dróg, chodników, parkingów, placów i terenów przyległych do 5 m od ich krawędzi, powodujące: usunięcie wszelkich zanieczyszczeń sypkich, odpadów (śmieci, opony, gruz itd.), liści, trawy, błota, ziemi, darni (z asfaltu, płytek, płyt, krawężników, obrzeży oraz ze spoin pomiędzy nimi); b) Oczyszczanie ręczne - zamiatanie i czyszczenie chodników, ulic, parkingów, placów i terenów przyległych do 5 m od ich krawędzi, powodujące: usunięcie wszelkich zanieczyszczeń sypkich, odpadów (śmieci, opony, gruz, itd.), liści, trawy, błota, ziemi, darni (z asfaltu, płytek, płyt, krawężników, obrzeży oraz ze spoin pomiędzy nimi) ze szczególnym uwzględnieniem centrum miasta. Czyszczenie chodników z chwastów, poprzez stosowanie środków chwastobójczych (zgodnie z załączonym wykazem); c) Bieżące oczyszczanie - zbieranie i punktowe oczyszczanie chodników, parkingów, placów, przystanków, trawników, klombów, donic, usunięcie również drobnych zanieczyszczeń sypkich, darni, liści i innych zanieczyszczeń, ustawienie przewróconych koszy - a następnie utrzymanie tego standardu - ze szczególnym uwzględnieniem centrum miasta; (zgodnie z załączonym wykazem) d) Prace interwencyjne na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska - prace porządkowe (2 ludzi do 1 godziny, samochód) polegające na usunięciu wszelkich zanieczyszczeń (o objętości do 1 m3), zabezpieczeniu terenu przed uroczystościami, wykonywanie innych drobnych prac związanych z czystością miasta, na polecenie kierownika Referatu Inwestycji Gospodarki Komunalnej lub osoby przez niego upoważnionej (tel. Referat IGK: 33/ 8766 004. Czas reakcji na zgłoszenie wykonania pracy interwencyjnej wynosi minimum .............. minut - wymagane maksymalnie 60 minut); e) Usunięcie nieczystości zebranych przez pracowników interwencyjnych z pasów drogowych w ilości ok. 10 m3 rocznie, na terenie miasta/gminy na polecenie kierownika Referatu Inwestycji Gospodarki Komunalnej lub osoby przez niego upoważnionej, f) Obsługa akcji - Dzień Ziemi i Sprzątanie Świata - zapewnienie każdemu sołectwu worków na śmieci o pojemności 100 l - 120 l, w ilości 10 - 15 sztuk, w zależności od wielkości sołectwa; usunięcie zebranych odpadów z terenu miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska z wyznaczonych punktów wskazanych przez kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej lub osoby przez niego upoważnionej; g) Obsługa imprez - oczyszczanie na wskazanym terenie, jednokrotnie przed i po, oraz w sposób bieżący w trakcie imprezy wraz z rozstawieniem i późniejszym opróżnieniem workowych koszy 100 l w ilości 20/ha i kontenerów 1100 l (kontenery udostępni Wykonawca - ilość każdorazowo będzie ustalana z Zamawiającym): dostarczenie toy-toy w miejsce wskazane przez zamawiającego i jego opróżnienie ( dwa razy w ciągu roku); h) Bieżące opróżnianie 110 szt. koszy ulicznych (+/- 10 sztuk) - nie dopuszczając do ich przepełnienia, jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu, wraz z uprzątnięciem terenu wokół nich (w promieniu 3 m); i) Utrzymywanie koszy ulicznych w należytym stanie. Przeprowadzanie konserwacji, w razie potrzeby umycie pod ciśnieniem środkiem czyszczącym. j) Załadunek i rozładunek materiałów komunalnych na przyczepę, np. kontenery 1100, ławki uliczne, kosze uliczne, meble, stojaki i inne; k) Usuwanie napisów z wiat, kontenerów, murów i podobnych powierzchni znajdujących się na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska, poprzez zmywanie rozpuszczalnikiem lub pomalowanie do stanu pierwotnego; l) Chemiczne usuwanie plam olejowych z chodników lub parkingów (kostka betonowa, asfalt). m) Oczyszczanie wiat przystankowych i pomników znajdujących się na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska z wszelkich plakatów i zanieczyszczeń, w razie konieczności - umycie pod ciśnieniem czyszczącym środkiem chemicznym; n) Oczyszczanie ławek parkowych z wszelkich zanieczyszczeń oraz malowanie i bieżąca naprawa w miarę potrzeb; o) Bieżące utrzymanie tablic i słupów ogłoszeniowych - w razie potrzeby wyczyszczenie powierzchni tablic, słupów ogłoszeniowych oraz drzew wraz z wyzbieraniem zerwanych ogłoszeń na terenie przyległym; p) Bieżące oczyszczanie przystanków, dokładne umycie ławek, ustawienie przewróconych koszy, ponadto oczyszczenie chodnika oraz ulicy na długości zatoki wraz z terenami przyległymi w promieniu 5 m; q) Oczyszczanie terenów, wygrabienie obiektów rekreacyjnych, placów zabaw z wszelkich odpadów (liści, śmieci, stłuczki szklanej, opon, gruzu itd.), z trawy, piasku, koszenie trawy, r) Wykonawca będzie miał obowiązek udostępniania placu rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej wyznaczy godziny otwierania i zamykania placu. s) Zabezpieczenie placu do składowania nadmiernej ilości śniegu z terenu miasta. t) Utrzymanie w mieście chodników w okresie zimowym zgodnie z obowiązującymi przepisami tj.: - odśnieżanie chodników i placów, - zwalczanie śliskości i gołoledzi na chodnikach i placach. (zgodnie z załączonym wykazem); - w przypadku nadmiernego zalegania śniegu, jego wywóz do wskazanego przez Wykonawcę miejsca składowania śniegu. u) Dekorowanie i flagowanie ulic i placów z okazji świąt państwowych i regionalnych, na polecenie kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej lub osoby przez niego upoważnionej, Flagi na maszty i przydrożne słupy do dekoracji miasta z okazji świąt zabezpiecza Wykonawca; Wykonawca ma obowiązek dbać o estetykę flag wieszanych na masztach i przydrożnych słupach. v) Utrzymanie i pełna obsługa szalet miejskich w Rynku - od godz. 7°° do 20°°. Zamawiający zastrzega możliwość wydłużenia funkcjonowania szalet, w) Wykonawca zostanie obciążony przez zamawiającego kosztami energii elektrycznej oraz wody w szaletach miejskich oraz w studzience wodomierzowej w Rynku, po otrzymaniu faktur rozliczeniowych wystawionych przez dostawców mediów. x) Utrzymanie i konserwacja fontanny w Rynku; y) Podcinanie drzew i krzewów oraz wysprzątanie terenu po podcince. Zamawiający przewiduje do pielęgnacji ok. 50 drzew. Podcinanie drzew w uzgodnieniu z Zamawiającym, cięcie około 100 mb żywopłotu minimum dwa razy do roku, a jeżeli zajdzie potrzeba trzy razy oraz pielęgnacja krzewów znajdujących się na miejskich zieleńcach z wyłączeniem: ul. 3 Maja, ul. Rynek oraz okolic Urzędu Miasta; z) Koszenie trawy na wolnych placach w mieście i na przystankach autobusowych (w promieniu 5 m) z wysprzątaniem, zgodnie z wykazem, aa) Koszenie poboczy ulic i dróg gminnych do granic miasta zgodnie z załączonym wykazem co najmniej 2 x w roku (z wyłączeniem: ul. 3 Maja, ul. Rynek oraz okolic Urzędu Miasta); bb) Montaż dekoracji świątecznej na Święta Bożego Narodzenia będącej w posiadaniu Zamawiającego wraz z jej demontażem po okresie świątecznym. Do obowiązków Wykonawcy będzie jej uzupełnienie i naprawa w miarę potrzeb. Wykonawca zabezpieczy (zakupi i dostarczy na wskazane przez Zamawiającego miejsce) trzy żywe choinki świąteczne o wysokości 2 szt. - około 10 m, 1 szt. - ok. 5 m, cc) Dekoracja przed pomnikiem Jana Pawła II w Kalwarii Zebrzydowskiej (w okresach: 01.01.2016 r. - 14.03.2016 r. oraz 01.12.2016 r. - 31.12.2016 r.). dd) Utrzymanie czystości na cmentarzu wojennym w miejscowości Bugaj polegające na systematycznym koszeniu trawy i sprzątaniu cmentarza. ee) Uzupełnienie lub wymiana piasku na placach zabaw zlokalizowanych przy: ul. Jana Pawła II, os. Jana Pawła II oraz przy ul. Jagiellońskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej, zabezpieczenie urządzeń przed sezonem zimowym. ff) Utrzymanie czystości w obrębie pomnika w Przytkowicach polegające m.in. na systematycznym koszeniu trawy. gg) Całodobowe przyjmowanie i ewidencjonowanie zgłoszeń o lokalizacji odpadów zwierzęcych. Przedłożenie ewidencji Zamawiającemu przed okresem zakończenia zamówienia, hh) Niezwłocznie od zgłoszenia o lokalizacji odpadów zwierzęcych, należy dokonać ich usunięcia; ii) Usunięcie odpadów zwierzęcych bezpośrednio po zgłoszeniu i przekazanie ich do utylizacji, ponosząc wszystkie z tym związane wydatki. 2. Wykaz terenów komunalnych objętych zamówieniem określają załączniki nr 1 i 2 do niniejszej umowy. 3. Wykonawca wykona również wszelkie inne usługi, niewymienione w powyższych załącznikach, celem bieżącego utrzymania terenów komunalnych objętych niniejszym zamówieniem w należytym porządku. Ponadto w załącznikach nr 1 i 2 do umowy określona została minimalna liczba usług danego rodzaju niezbędnych do wykonania. W przypadku zwiększenia liczby usług danego rodzaju niezbędnych do wykonania celem bieżącego utrzymania terenów komunalnych w należytym porządku, Wykonawca wykona je w ramach wynagrodzenia umownego wynikającego z niniejszej umowy, to znaczy bez dodatkowej opłaty do wysokości 1% wartości zamówienia brutto określonej w § 4..

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
  • Zamawiający przewiduje udzielenie Wykonawcy zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiących nie więcej niż 10 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, zgodnego z przedmiotem zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.00.00.00-7, 90.61.10.00-3, 90.61.20.00-0, 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

(...)

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.12.2015 godzina 09:00, miejsce: 17.12.2015 godzina 9:00, miejsce: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, Biuro Obsługi Mieszkańców, parter.

(...)

 

PLIKI DO POBRANIA
Ogłoszenie o zamówieniu (pełne brzmienie)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załączniki do SIWZ

 

 


 

 

Kalwaria Zebrzydowska, 28.12.2015 r.

ZP.271.16.2015

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska informuje, że zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy, najkorzystniejszą ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych nr 182065–2015 w dniu 10.12.2015 r. na: „Całoroczne utrzymanie czystości na terenie miasta Kalwaria Zebrzydowska oraz czystości na przystankach autobusowych na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska w roku 2016” jest oferta złożona przez Wykonawcę:

 

Przedsiębiorstwo Komunalne

KALTEKS Sp. z o. o. w Kalwarii Zebrzydowskiej

ul. Sowińskiego 16

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

cena wybranej oferty: 240 000,00 zł

słownie złotych: dwieście osiemdziesiąt tysięcy 00/100

kryteria oceny:

- cena 95 %

- czas reakcji na zgłoszenie wykonania pracy interwencyjnej 5%

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 9 505 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonym ofertom podlegającym ocenie w kryterium oceny określonym w SIWZ:

 

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom

Łączna punktacja

kryterium cena

kryterium

czas reakcji na zgłoszenie wykonania pracy interwencyjnej

1.

Przedsiębiorstwo Komunalne Kalteks Sp. z o. o.

w Kalwarii Zebrzydowskiej

ul. Sowińskiego 16

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

9 500,00

5

9 505,00

 

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, dn.11.02.2016r.

 

ZP.271.16.2015/16

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, unieważnieniu czynności odrzucenia oferty odwołującego, oraz powtórzeniu czynności badania i oceny ofert.

Dotyczy: „Całoroczne utrzymanie czystości na terenie miasta Kalwaria Zebrzydowska oraz czystości na przystankach autobusowych na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska w roku 2016”

Wypełniając dyspozycję zawartą  w   wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 15 stycznia 2016 r. (sygn. akt KIO 3/16) informuję o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy:Przedsiębiorstwo Komunalne KALTEKS Sp. z o. o. w Kalwarii Zebrzydowskiej,  ul. Sowińskiego 16, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska , unieważnieniu czynności odrzucenia oferty Odwołującego: POL-KOM-TECH Sp. z o.o., Wołowice 468, 32-070 Czernichów oraz powtórzeniu czynności badania i oceny ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Całoroczne utrzymanie czystości na terenie miasta Kalwaria Zebrzydowska oraz czystości na przystankach autobusowych  na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska w roku 2016”.

 

Uzasadnienie

Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła odwołanie Wykonawcy POL-KOM-TECH SP. z o.o., Wołowice 468, 32-070 Czernichów i nakazała Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz nakazała ponowne badanie i ocenę ofert wraz z uwzględnieniem oferty Odwołującego. W związku z powyższym Zamawiający powtórzy czynność badania i oceny ofert oraz dokona ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty, o czym , zgodnie z art.92 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, niezwłocznie zawiadomi Wykonawców.

 

 


 

 

Kalwaria Zebrzydowska, 19.02.2016 r.

ZP.271.16.2015/16

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska informuje, że zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy, najkorzystniejszą ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych nr 182065–2015 w dniu 10.12.2015 r. na: „Całoroczne utrzymanie czystości na terenie miasta Kalwaria Zebrzydowska oraz czystości na przystankach autobusowych na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska w roku 2016” jest oferta złożona przez Wykonawcę:

POL-KOM-TECH Sp. z o.o.

32-070 Czernichów

Wołowice 468

 

cena wybranej oferty: 235 977,77

słownie złotych: dwieście trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem złotych 77/100

kryteria oceny:

- cena 95 %

- czas reakcji na zgłoszenie wykonania pracy interwencyjnej 5%

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 9 505 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonym ofertom podlegającym ocenie w kryterium oceny określonym w SIWZ:

 

 

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom

Łączna punktacja

kryterium cena

kryterium

czas reakcji na zgłoszenie wykonania pracy interwencyjnej

1.

POL-KOM-TECH Sp. z o.o.

32-070 Czernichów

Wołowice 468

9500,00

5

9505,00

2.

Przedsiębiorstwo Komunalne Kalteks Sp. z o. o.

w Kalwarii Zebrzydowskiej

ul. Sowińskiego 16

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

9340,79

5

9345,79

 

 


 

 

Kalwaria Zebrzydowska: Całoroczne utrzymanie czystości na terenie miasta Kalwaria Zebrzydowska oraz czystości na przystankach autobusowych na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska w roku 2015
Numer ogłoszenia: 45665 - 2016; data zamieszczenia: 22.04.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 182065 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, tel. 033 8766218, faks 033 8766301.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Całoroczne utrzymanie czystości na terenie miasta Kalwaria Zebrzydowska oraz czystości na przystankach autobusowych na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska w roku 2015.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: a)Oczyszczanie pozimowe - pierwsze w roku po okresie zimowym ręczne zamiatanie i czyszczenie dróg, chodników, parkingów, placów i terenów przyległych do 5 m od ich krawędzi, powodujące: usunięcie wszelkich zanieczyszczeń sypkich, odpadów (śmieci, opony, gruz itd.), liści, trawy, błota, ziemi, darni (z asfaltu, płytek, płyt, krawężników, obrzeży oraz ze spoin pomiędzy nimi); b)Oczyszczanie, ręczne zamiatanie i czyszczenie chodników, ulic, parkingów, placów i terenów przyległych do 5 m od ich krawędzi, powodujące: usunięcie wszelkich zanieczyszczeń sypkich, odpadów (śmieci, opony, gruz, itd.), liści, trawy, błota, ziemi, darni (z asfaltu, płytek, płyt, krawężników, obrzeży oraz ze spoin pomiędzy nimi) ze szczególnym uwzględnieniem centrum miasta. Czyszczenie chodników z chwastów, poprzez stosowanie środków chwastobójczych (zgodnie z załączonym wykazem);c)Bieżące oczyszczanie - zbieranie i punktowe oczyszczanie chodników, parkingów, placów, przystanków, trawników, klombów, donic, usunięcie również drobnych zanieczyszczeń sypkich, darni, liści i innych zanieczyszczeń, ustawienie przewróconych koszy,a następnie utrzymanie tego standardu - ze szczególnym uwzględnieniem centrum miasta; (zgodnie z załączonym wykazem) d)Prace interwencyjne na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska - prace porządkowe (2 ludzi do 1 godziny, samochód) polegające na usunięciu wszelkich zanieczyszczeń (o objętości do 1 m3), zabezpieczeniu terenu przed uroczystościami, wykonywanie innych drobnych prac związanych z czystością miasta, na polecenie kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej lub osoby przez niego upoważnionej (tel. Referat GK: 33/ 8766 004. Czas reakcji na zgłoszenie wykonania pracy interwencyjnej wynosi minimum .............. minut);e)Usunięcie nieczystości zebranych przez pracowników interwencyjnych z pasów drogowych w ilości ok. 10 m3 rocznie, na terenie miasta/gminy na polecenie kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej lub osoby przez niego upoważnionej, f)Obsługa akcji - Dzień Ziemi i Sprzątanie Świata - zapewnienie każdemu sołectwu worków na śmieci o pojemności 100 l - 120 l, w ilości 10 - 15 sztuk, w zależności od wielkości sołectwa; usunięcie zebranych odpadów z terenu miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska z wyznaczonych punktów wskazanych przez kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej lub osoby przez niego upoważnionej; g)Obsługa imprez oczyszczanie na wskazanym terenie, jednokrotnie przed i po, oraz w sposób bieżący w trakcie imprezy wraz z rozstawieniem i późniejszym opróżnieniem workowych koszy 100 l w ilości 20/ha i kontenerów 1100 l (kontenery udostępni Wykonawca ,a ilość każdorazowo będzie ustalana z Zamawiającym); h)Bieżące opróżnianie 110 szt. koszy ulicznych (+/- 10 sztuk) - nie dopuszczając do ich przepełnienia, jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu, wraz z uprzątnięciem terenu wokół nich (w promieniu 3 m); i)Utrzymywanie koszy ulicznych w należytym stanie. Przeprowadzanie konserwacji, w razie potrzeby umycie pod ciśnieniem środkiem czyszczącym.j)Załadunek i rozładunek materiałów komunalnych na przyczepę, np. kontenery 1100, ławki uliczne, kosze uliczne, meble, stojaki i inne; k)Usuwanie napisów z wiat, kontenerów, murów i podobnych powierzchni znajdujących się na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska, poprzez zmywanie rozpuszczalnikiem lub pomalowanie do stanu pierwotnego; l)Chemiczne usuwanie plam olejowych z chodników lub parkingów (kostka betonowa, asfalt).m)Oczyszczanie wiat przystankowych i pomników znajdujących się na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska z wszelkich plakatów i zanieczyszczeń, w razie konieczności - umycie pod ciśnieniem czyszczącym środkiem chemicznym;n)Oczyszczanie ławek parkowych z wszelkich zanieczyszczeń oraz malowanie i bieżąca naprawa w miarę potrzeb; o)Bieżące utrzymanie tablic i słupów ogłoszeniowych - w razie potrzeby wyczyszczenie powierzchni tablic, słupów ogłoszeniowych oraz drzew wraz z wyzbieraniem zerwanych ogłoszeń na terenie przyległym;p)Bieżące oczyszczanie przystanków, dokładne umycie ławek, ustawienie przewróconych koszy, ponadto oczyszczenie chodnika oraz ulicy na długości zatoki wraz z terenami przyległymi w promieniu 5 m; q)Oczyszczanie terenów, wygrabienie obiektów rekreacyjnych, placów zabaw z wszelkich odpadów (liści, śmieci, stłuczki szklanej, opon, gruzu itd.), z trawy, piasku, koszenie trawy, r)Wykonawca będzie miał obowiązek udostępniania placu rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Referat Gospodarki Komunalnej wyznaczy godziny otwierania i zamykania placu. s)Zabezpieczenie placu do składowania nadmiernej ilości śniegu z terenu miasta.t)Utrzymanie w mieście chodników w okresie zimowym zgodnie z obowiązującymi przepisami tj.:odśnieżanie chodników i placów,zwalczanie śliskości i gołoledzi na chodnikach i placach. (zgodnie z załączonym wykazem), w przypadku nadmiernego zalegania śniegu, jego wywóz do wskazanego przez Wykonawcę miejsca składowania śniegu.u)Dekorowanie i flagowanie ulic i placów z okazji świąt państwowych i regionalnych. Flagi na maszty i przydrożne słupy do dekoracji miasta z okazji świąt zabezpiecza Wykonawca; Wykonawca ma obowiązek dbać o estetykę flag wieszanych na masztach i przydrożnych słupach.v)Utrzymanie i pełna obsługa szalet miejskich w Rynku, od godz. 7°° do 20°°. Zamawiający zastrzega możliwość wydłużenia funkcjonowania szalet, w)Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia stosownych umów na dostawę energii elektrycznej oraz dostawę wody do szalet miejskich oraz studzienki wodomierzowej w Rynku. x)Utrzymanie i konserwacja fontanny w Rynku; y)Podcinanie drzew i krzewów oraz wysprzątanie terenu po podcince. Zamawiający przewiduje do pielęgnacji ok. 50 drzew. Podcinanie drzew w uzgodnieniu z Zamawiającym, cięcie około 100 mb żywopłotu minimum dwa razy do roku, a jeżeli zajdzie potrzeba trzy razy oraz pielęgnacja krzewów znajdujących się na miejskich zieleńcach z wyłączeniem: ul. 3 Maja, ul. Rynek oraz okolic Urzędu Miasta;z)Koszenie trawy na wolnych placach w mieście i na przystankach autobusowych (w promieniu 5 m) z wysprzątaniem, zgodnie z wykazem,aa)Koszenie poboczy ulic i dróg gminnych do granic miasta zgodnie z załączonym wykazem co najmniej 2 x w roku (z wyłączeniem: ul. 3 Maja, ul. Rynek oraz okolic Urzędu Miasta);bb)Montaż dekoracji świątecznej na Święta Bożego Narodzenia będącej w posiadaniu Zamawiającego wraz z jej demontażem po okresie świątecznym. Do obowiązków Wykonawcy będzie jej uzupełnienie i naprawa w miarę potrzeb. Wykonawca zabezpieczy (zakupi i dostarczy na wskazane przez Zamawiającego miejsce) trzy żywe choinki świąteczne o wysokości 2 szt. około 10 m, 1 szt.ok. 5 m, cc)Dekoracja przed pomnikiem Jana Pawła II w Kalwarii Zebrzydowskiej (w okresach: 01.01.2016 r. do 14.03.2016 r. oraz 01.12.2016 r. - 31.12.2016 r.). dd)Utrzymanie czystości na cmentarzu wojennym w miejscowości Bugaj polegające na systematycznym koszeniu trawy i sprzątaniu cmentarza.ee)Uzupełnienie lub wymiana piasku na placach zabaw zlokalizowanych przy: ul. Jana Pawła II, os. Jana Pawła II oraz przy ul. Jagiellońskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej.ff)Utrzymanie czystości w obrębie pomnika w Przytkowicach polegające m.in. na systematycznym koszeniu trawy.gg)Całodobowe przyjmowanie i ewidencjonowanie zgłoszeń o lokalizacji odpadów zwierzęcych. Przedłożenie ewidencji Zamawiającemu przed okresem zakończenia zamówienia, hh) Niezwłocznie od zgłoszenia o lokalizacji odpadów zwierzęcych, należy dokonać ich usunięcia;ii)Usunięcie odpadów zwierzęcych bezpośrednio po zgłoszeniu i przekazanie ich do utylizacji, ponosząc wszystkie z tym związane wydatki. 2.Wykaz terenów komunalnych objętych zamówieniem określają załączniki nr 1 i 2 do niniejszej umowy.3.Wykonawca wykona również wszelkie inne usługi, niewymienione w powyższych załącznikach, celem bieżącego utrzymania terenów komunalnych objętych niniejszym zamówieniem w należytym porządku. Ponadto w załącznikach nr 1 i 2 do umowy określona została minimalna liczba usług danego rodzaju niezbędnych do wykonania. W przypadku zwiększenia liczby usług danego rodzaju niezbędnych do wykonania celem bieżącego utrzymania terenów komunalnych w należytym porządku, Wykonawca wykona je w ramach wynagrodzenia umownego wynikającego z niniejszej umowy, to znaczy bez dodatkowej opłaty do wysokości 1% wartości zamówienia brutto określonej w § 4..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.00.00.00-7, 90.61.10.00-3, 90.61.20.00-0, 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.03.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • POL-KOM-TECH Sp.z o.o., Wołowice 468, 32-070 Czernichów, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 305555,58 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 235977,77

  • Oferta z najniższą ceną: 235977,77 / Oferta z najwyższą ceną: 240000,00

  • Waluta: PLN .