Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkolnych na przedszkolne zespołu szkolno- przedszkolnego w istniejącym budynku szkoły nr 56 w Zarzycach Wielkich

[17.02.2016] Ogłoszenie o zamówieniu

[29.02.2016] Pytania i odpowiedzi

[30.03.2016] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

[24.08.2016] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Kalwaria Zebrzydowska: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkolnych na przedszkolne zespołu szkolno- przedszkolnego w istniejącym budynku szkoły nr 56 w Zarzycach Wielkich
Numer ogłoszenia: 15941 - 2016; data zamieszczenia: 17.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska , ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, tel. 033 8766218, faks 033 8766301.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kalwaria-zebrzydowska.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkolnych na przedszkolne zespołu szkolno- przedszkolnego w istniejącym budynku szkoły nr 56 w Zarzycach Wielkich.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania części pomieszczeń szkolnych na przedszkolne Zespołu-Szkolno-Przedszkolnego w istniejącym budynku szkoły w miejscowości Zarzyce Wielkie Nr 56 na działkach inwestycyjnych nr 115/6, 120/2, 121/1, 122/11, 120/1, 796. Na przedmiot zamówienia składa się następujący zakres robót we wnętrzu budynku : roboty rozbiórkowe istniejących ścianek działowych., wykonanie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych oraz murowanych z cegły pełnej, demontaż i montaż nowej stolarki drzwiowej z przebudową okna na drzwi balkonowe, wykonanie nowych otworów drzwiowych i okiennych, wykonanie otworu w wewnętrznej ścianie nośnej, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych oraz dojścia do nowych drzwi zewnętrznych, demontaż istniejącej i montaż nowej instalacji wewnętrznych sanitarnych / wod-kan.,c.o.,/ wraz z przyborami sanitarnymi, wymiana kratek wentylacji grawitacyjnej, podejść rurami Spiro z obudową z płyt gipsowo kartonowych na stelażu metalowym, montaż wentylatorków elektrycznych w kanałach grawitacyjnych sanitariatu w pomieszczeniach bez okien i zmywalni naczyń stołowych, demontaż istniejącej montaż nowej instalacji wewnętrznych elektrycznych wraz z osprzętem elektrycznym, demontaż istniejących płytek ceramicznych PCV, ułożenie nowych płytek ceramicznych na posadzkach i ścianach w pomieszczeniach sanitarnych zaplecza kuchennego, demontaż istniejących posadzek sal dla dzieci z ułożeniem parkietu lub paneli podłogowych o wysokiej odporności ścieralności, oraz wykładziny dywanowej, malowanie ścian i sufitów.Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów własnych. Szczegółowo roboty składające się na przedmiot zamówienia określone zostały w przedmiarze robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i w projekcie budowlanym załączonych do SIWZ. W przypadku, gdy Zamawiający posługuje się w niniejszej SIWZ oraz w załącznikach do niej wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia w odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia, wskazaniu temu towarzyszą wyrazy /lub równoważny/. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy kierowali się tymi danymi jako wskaźnikami, co do minimalnych wymagań parametrów technicznych i jakościowych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego..

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.11.32-8, 45.42.11.31-1, 45.26.52.20-6, 45.41.00.00-4, 45.32.10.00-3, 45.43.10.00-7, 45.44.21.00-8, 45.43.12.00-4, 45.42.11.60-3, 45.33.23.00-6, 45.33.22.00-5, 45.33.11.00-7, 45.31.12.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.06.2016.

(...)

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.03.2016 godzina 10:30, miejsce: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, Biuro Obsługi Mieszkańców, parter.

(...)

 

PLIKI DO POBRANIA:

Ogłoszenie o zamówieniu (pełne brzmienie)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załączniki nr 1-7 do SIWZ
Załącznik nr 8 do SIWZ - projekt umowy
Przedmiary robót
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
Projekt budowlany

 

 


 

 

Znak postępowania: ZP.271.1.2016

Treść pytań i odpowiedzi dotyczących przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych pod nr 15941-2016 w dniu 17.02.2016 r. na: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkolnych na przedszkolne zespołu szkolno- przedszkolnego w istniejącym budynku szkoły nr 56 w Zarzycach Wielkich”

 

1. Proszę o podanie typ i rodzaj kurtyny powietrznej, elektrycznej?- najmniejsza dopuszczona do stosowania w obiektach przedszkolnych, dowolnego typu.

 

2. Proszę o podanie typ i rodzaj wykładziny?- wykładzina z tworzyw sztucznych zgrzewana dopuszczona do stosowania w obiektach przedszkolnych, łatwa w utrzymaniu w czystości, antyposlizgowa - dowolnego typu

3. Czy krotność „4” z poz. 113 nie powinna być w poz. 114 – przedmiar roboty budowlane – tak

 

4. Czy w zakres przetargu wchodzą jakieś wyposażenia np. urządzenia elektryczne, meble? – nie

 

5. Proszę o podanie zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej. Czy drzwi ppoż. mają być pełne, przeszklone, posiadać samozamykacz? – drzwi ppoż do piwnicy pełne, pomiędzy szkoła a przedszkolem przeszkolone górą – bez samozamykaczy

stolarka okienna

 • okna 1-no ramowe 5-cio komorowe z PCV rozwieralno-uchylne, szyba zespolona niskoemisyjna – kolor biały :

wymiary : 1,80 x 1,45 m - szt. 1

0,68 x 1,45 m - szt. 1

 • okienko podawcze z profili aluminiowych przeszklonych szybą bezpieczną, podnoszonych do góry z blokada zatrzymania o wym. 0,90 x 0,90 m - szt. 1
 • drzwi balkonowe z profili PCV szklonych szybą zespoloną, z klamką – kolor biały

wymiary: 1,30 x 2,35 m - prawe /sala przedszk./ - szt. 1

drzwi zewnętrzne

 • drzwi zewnętrzne drewniane, pełne, fabrycznie wykończone – kolor brąz

wymiary: 0,90 x 2,10 m – lewe / kl.schodowa/ - szt.1

 • drzwi zewnętrzne z profili PCV, dołem pełnych z przeszkleniem górą szybą bezpieczną – kolor brąz

wymiary: 0,90 x 2,10 m – lewe / wydawalnia/ - szt. 1

drzwi wewnętrzne przeciwpożarowe

 • drzwi drewniane ppoż. o odporności ogniowej EI30 bez samozamykacza, pełne

wymiary : 0,80 x 2,00 m – lewe / do piwnicy / kolor jak drzwi Porta - szt. 1

 • drzwi drewniane ppoż. o odporności ogniowej EI 60 bez samozamykacza, górą przeszklone, kolor jak drzwi Porta

wymiary : 0,80 x 2,00 m – prawe / pomiędzy szkołą a przedszkolem / - szt. 1

drzwi wewnętrzne

 • drzwi 1-no skrzydłowe pełne, fabrycznie wykończone PORTA lub równoważne

wymiary: 0,90 x 2,00 m - prawe - szt. 7

lewe - szt. 2

 • drzwi 1-no skrzydłowe pełne, fabrycznie wykończone, łazienkowe z dolnym nawiewem PORTA lub równoważne – lewe

wymiary: 0,90 x 2,00 m - szt.1

 • drzwi 1-no skrzydłowe z profili PCV dołem pełnych, górą przeszklonych szybą bezpieczną – lewe - kolor brąz

wymiary : 1,20 x 2,00 m -szt.1

 

6.Czy zlewozmywaki mają być z szafką czy bez?- bez szafek

 


 

 

Kalwaria Zebrzydowska, 30.03.2016 r.

ZP.271.1.2016

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, informuje, że zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy, najkorzystniejszą ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych nr 15941 - 2016; w dniu: 17.02.2016r na zadanie pn.: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkolnych na przedszkolne zespołu szkolno-przedszkolnego w istniejącym budynku szkoły nr 56 w Zarzycach Wielkich” jest oferta złożona przez Wykonawcę:

 

Zakład Remontowo-Budowlany
Malarstwo- Tapeciarstwo
Mieczysław Barzycki
34-205 Stryszawa 71 E

cena wybranej oferty 176 561,38 zł brutto

słownie złotych: sto siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden  38/100 zł

 

kryteria oceny – cena 100 %

Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny – cena 100% – oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

 

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonym ofertom podlegającym ocenie w kryterium oceny określonym w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom

Łączna punktacja

1.

P.B.U. „Pranica”
Adam Pranica
34-404 Klikuszowa 72

88,28

88,28

2.

Zakład Instalacyjny C.O. Gaz-Wod –Kan.
Usługi Budowlane
Michał Świerkosz
ul. Wolności 201
34-220 Maków Podhalański

96,71

96,71

3.

Zakład Remontowo- Budowlany
Malarstwo i Tapeciarstwo
Mieczysław Barzycki
34-205 Stryszawa 71 E

100,00

100,00

 


 

Kalwaria Zebrzydowska: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkolnych na przedszkolne zespołu szkolno- przedszkolnego w istniejącym budynku szkoły nr 56 w Zarzycach Wielkich
Numer ogłoszenia: 187557 - 2016; data zamieszczenia: 24.08.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 15941 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, tel. 033 8766218, faks 033 8766301.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkolnych na przedszkolne zespołu szkolno- przedszkolnego w istniejącym budynku szkoły nr 56 w Zarzycach Wielkich.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania części pomieszczeń szkolnych na przedszkolne Zespołu- Szkolno-Przedszkolnego w istniejącym budynku szkoły w miejscowości Zarzyce Wielkie Nr 56 na działkach inwestycyjnych nr 115/6, 120/2, 121/1, 122/11, 120/1, 796. Na przedmiot zamówienia składa się następujący zakres robót we wnętrzu budynku : roboty rozbiórkowe istniejących ścianek działowych., wykonanie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych oraz murowanych z cegły pełnej, demontaż i montaż nowej stolarki drzwiowej z przebudową okna na drzwi balkonowe, wykonanie nowych otworów drzwiowych i okiennych, wykonanie otworu w wewnętrznej ścianie nośnej, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych oraz dojścia do nowych drzwi zewnętrznych, demontaż istniejącej i montaż nowej instalacji wewnętrznych sanitarnych, wod-kan.,c.o., wraz z przyborami sanitarnymi, wymiana kratek wentylacji grawitacyjnej, podejść rurami Spiro z obudową z płyt gipsowo kartonowych na stelażu metalowym, montaż wentylatorków elektrycznych w kanałach grawitacyjnych sanitariatu w pomieszczeniach bez okien i zmywalni naczyń stołowych, demontaż istniejącej montaż nowej instalacji wewnętrznych elektrycznych wraz z osprzętem elektrycznym, demontaż istniejących płytek ceramicznych PCV, ułożenie nowych płytek ceramicznych na posadzkach i ścianach w pomieszczeniach sanitarnych zaplecza kuchennego, demontaż składające się na przedmiot zamówienia określone zostały w przedmiarze robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i w projekcie budowlanym załączonych do SIWZ. W przypadku, gdy Zamawiający posługuje się w niniejszej SIWZ oraz w załącznikach do niej wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia w odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia, wskazaniu temu towarzyszą wyrazy lub równoważny. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy kierowali się tymi danymi jako wskaźnikami, co do minimalnych wymagań parametrów technicznych i jakościowych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.11.32-8, 45.42.11.31-1, 45.26.52.20-6, 45.41.00.00-4, 45.32.10.00-3, 45.43.10.00-7, 45.44.21.00-8, 45.43.12.00-4, 45.42.11.60-3, 45.33.23.00-6, 45.33.22.00-5, 45.33.11.00-7, 45.31.12.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.04.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 5.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Remontowo-Budowlany, Malarstwo-Tapeciarstwo, Stryszawa 71 E, 34-205 Stryszawa, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 198375,57 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 176561,38

 • Oferta z najniższą ceną: 176561,38 / Oferta z najwyższą ceną: 199995,75

 • Waluta: PLN .