Referent ds. świadczeń rodzinnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej

[03.03.0216] Ogłoszenie o naborze

[15.03.2016] Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

[21.03.2016] Ogłoszenie o wyniku naboru

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej ogłasza nabór

NA ZASTĘPSTWO

na stanowisko

Referent ds. świadczeń rodzinnych  - 1 etat

1. Wymagania niezbędne:

 • Obywatelstwo polskie
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • Wykształcenie wyższe –preferowane administracyjne,
 • Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie; w szczególności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • znajomość przepisów ustawy ustawy o świadczeniach rodzinnych, KPA,
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office

2. Wymagania dodatkowe :

 • Samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność,
 • Umiejętność pracy w zespole.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Przyjmowanie wniosków w zakresie ustawy o świadczeniach rodzinnych,
 • Kompletowanie dokumentacji oraz prowadzenie postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń,
 • Przygotowywanie decyzji przyznających świadczenia,
 • Przygotowywanie list wypłat przyznanych świadczeń,
 • Obsługa programów komputerowych świadczeń
 • Sporządzanie sprawozdań ze świadczeń

4. Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny,
 • Curriculum vitae
 • Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku referenta do spraw świadczeń rodzinnych
 • Oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z naborem (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych)
 • Oświadczenie o niekaralności
 • Kwestionariusz dla osób ubiegających się o zatrudnienie

5. Warunki zatrudnienia:

 • Umowa o pracę na czas określony na zastępstwo.

6. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej,  w godzinach pracy Ośrodka tj. od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30 lub przesłać pocztą na adres:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska - w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Referent do spraw świadczeń rodzinnych  ” w terminie do 14 marca 2016r. do godziny 9.00 (decyduje data wpływu oferty do MGOPS w Kalwarii Zebrzydowskiej).


Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej i stronie internetowej MGOPS w Kalwarii Zebrzydowskiej, na stronach BIP Urzędu Miasta Kalwaria Zebrzydowska oraz na tablicy ogłoszeń.

W miesiącu lutym 2016r. r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejsko-Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Na dokumentach prosimy o podpisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawa z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2015r. poz. 2135)".

7. Do naboru mogą przystąpić jedynie kandydaci, którzy spełnili wymogi formalne, o których mowa w pkt 1


8.  Dodatkowe informacje:

Aplikacje, które wpłyną do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej  po terminie nie będą rozpatrywane, kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną zawiadomieni telefonicznie o terminie postępowania sprawdzającego, otrzymanych ofert nie zwracamy.

 

Kierownik MGOPS
Dorota Pocztowska

 

Kalwaria Zebrzydowska, 03.03.2016r.

 

 


 

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kalwarii Zebrzydowskiej

Referent ds. świadczeń rodzinnych - zastępstwo

nazwa stanowiska pracy


Informuję, że w wyniku wstępnej analizy na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci, spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 1. Słonina Magdalena - Podchybie
 2. Partyka Agnieszka - Łękawica
 3. Opyrchał Joanna - Kalwaria Zebrzydowska
 4. Światłoń Monika - Sułkowice
 5. Zawilska Sylwia - Kalwaria Zebrzydowska
 6. Wilk Gabriel - Barwałd Średni
 7. Brózda Mariola - Zebrzydowice
 8. Janeczek Aleksandra - Kalwaria Zebrzydowska
 9. Piątek Kamila - Jaroszowice
 10. Sarapata Aneta - Kalwaria Zebrzydowska
 11. Szczygieł Anna - Mucharz
 12. Wójcik Dawid - Andrychów

 

Zostały złożone dokumenty przez:

 1. P. Targosz Ewelina - Izdebnik - nie spełniają wymogów formalnych

 

Kierownik MGOPS
w Kalwarii Zebrzydowskiej
Dorota Pocztowska

 


 

Ogłoszenie o wyniku naboru

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych – zastępstwo do zatrudnienia na w/w stanowisko zakwalifikowała się

P. Opyrchał Joanna – Kalwaria Zebrzydowska

Uzasadnienie:
Kandydatka wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na w/w. stanowisku. Posiada wymagane wykształcenie. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej zaprezentowała niezbędną wiedzę teoretyczną na bardzo dobrym poziomie.


kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Dorota Pocztowska

Kalwaria Zebrzydowska, 21.03.2016r.