Zagospodarowanie zieleni na ul. 3 Maja w Kalwarii Zebrzydowskiej - II etap

[04.04.2016] Ogłoszenie o zamówieniu

[19.04.2016] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

[24.05.2016] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Kalwaria Zebrzydowska: Zagospodarowanie zieleni na ul.3 Maja w Kalwarii Zebrzydowskiej - II etap
Numer ogłoszenia: 34313 - 2016; data zamieszczenia: 04.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska , ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, tel. 033 8766218, faks 033 8766301.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie zieleni na ul.3 Maja w Kalwarii Zebrzydowskiej - II etap.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i zagospodarowanie ulicy 3-go Maja w Kalwarii Zebrzydowskiej w zakresie utrzymania zieleni. Na przedmiot zamówienia składa się następujący zakres:dowóz i rozplantowanie ziemi kwiatowej,obsadzenie kwietników kwiatami jednorocznymi: begonie, niecierpki, aksamitki,obsadzenie kwietników krzewami,pielęgnacja kwiatów i krzewów,wycinka 3 sztuk drzew, nasadzenie 2 sztuk drzew (lipy drobnolistne, forma pienna z uformowaną koroną i bryłą korzeniową 1,2m, wysokość ok. 2,5-3 m.).

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.30.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.06.2016.

(...)

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.04.2016 godzina 10:30, miejsce: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, sekretariat, parter.

(...)

 

PLIKI DO POBRANIA
Ogłoszenie o zamówieniu (pełne brzmienie)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załączniki nr 1-4 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ - projekt umowy
Przedmiar robót
Szkic sytuacyjny

 

 


 

 

Kalwaria Zebrzydowska, 19.04.2016 r.

ZP.271.2.2016

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska informuje, że zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy, najkorzystniejszą ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych nr 343313-2016 z dnia 04.04.2016 r. na zadanie pn.: „Przebudowa i zagospodarowanie zieleni  na  ulicy 3-go Maja w Kalwarii Zebrzydowskiej – II etap”jest oferta złożona przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Komunalne
„Kalteks”  Sp. z o.o.
ul. Sowińskiego
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

 

cena wybranej oferty: 99 360,00 zł

słownie złotych: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych

 

kryteria oceny:

- cena 95%

- wysokość kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu odbioru 5%

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonym ofertom podlegającym ocenie w kryterium oceny określonym w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom

Łączna punktacja

kryterium cena

kryterium wysokość kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu odbioru

1.

Zakład  Usługowy
„Ogród –SERVICE” Spółka Jawna
J. Banaś, B. Dziweoński, T. Kantaruk
30-614 Kraków
Ul. Łężce 6a

68,64

5,00

73,64

2.

„TERRA”
Firma handlowo- Usługowa
Zbigniew Graczyk
34-211 Budzów 447

91,74

5,00

96,74

3.

Przedsiębiorstwo Komunalne
„Kalteks”  Sp. z o.o.
ul. Sowińskiego
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

95,00

5,00

100,00


Kalwaria Zebrzydowska: Zagospodarowanie zieleni na ul.3 Maja w Kalwarii Zebrzydowskiej - II etap
Numer ogłoszenia: 57719 - 2016; data zamieszczenia: 24.05.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 34313 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, tel. 033 8766218, faks 033 8766301.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie zieleni na ul.3 Maja w Kalwarii Zebrzydowskiej - II etap.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i zagospodarowanie ulicy 3-go Maja w Kalwarii Zebrzydowskiej w zakresie utrzymania zieleni. Na przedmiot zamówienia składa się następujący zakres:dowóz i rozplantowanie ziemi kwiatowej, obsadzenie kwietników kwiatami jednorocznymi: begonie, niecierpki, aksamitki, obsadzenie kwietników krzewami, pielęgnacja kwiatów i krzewów, wycinka 3 sztuk drzew, nasadzenie 2 sztuk drzew9 lipy drobnolistne, forma pienna z uformowaną koroną i bryłą korzeniową 1,2m, wysokość ok. 2,5-3 m. na działce nr 5055/5 w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w przedmiarze robót i szkicu sytuacyjnym stanowiącym załączniki do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.30.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.04.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Komunalne Kalteks Sp. z o.o., ul. Sowińskiego 16, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 149586,73 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 99360,00
  • Oferta z najniższą ceną: 99360,00 / Oferta z najwyższą ceną: 137516,13
  • Waluta: PLN .