Remont cząstkowy nawierzchni dróg i ulic na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska

[13.04.2016] Ogłoszenie o zamówieniu

[10.05.2016] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

[18.07.2016] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Kalwaria Zebrzydowska: Remont cząstkowy nawierzchni dróg i ulic na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska.
Numer ogłoszenia: 39825 - 2016; data zamieszczenia: 13.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska , ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, tel. 033 8766218, faks 033 8766301.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont cząstkowy nawierzchni dróg i ulic na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: remont cząstkowy nawierzchni dróg i ulic na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska. Charakterystyka robót: - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu masy mineralno asfaltowej, - remont nawierzchni bitumicznych poprzez wykonanie cienkiej warstwy (4 cm) z mieszanki mineralno asfaltowej rozkładanej za pomocą rozścielacza, - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami przy użyciu Remontera - remont cząstkowy nawierzchni nieulepszonych poprzez użycie kruszywa łamanego. Szczegółowy zakres prac został określony w przedmiarze robót, STWIORB, stanowiących załączniki do SIWZ. W przypadku, gdy Zamawiający posługuje się w niniejszej SIWZ oraz w załącznikach do niej wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia w odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia, wskazaniu temu towarzyszą wyrazy lub równoważny. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy kierowali się tymi danymi jako wskaźnikami, co do minimalnych wymagań parametrów technicznych i jakościowych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego..

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
  • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, zgodnego z przedmiotem zamówienia podstawowego; nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 90.

(...)

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.04.2016 godzina 10:30, miejsce: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, Biuro Obsługi Mieszkańców, parter.

(...)

 

PLIKI DO POBRANIA
Ogłoszenie o zamówieniu (pełne brzmienie)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załączniki nr 1-9 do SIWZ
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

 

 


 

 

Kalwaria Zebrzydowska, 10.05.2016 r.

ZP.271.3.2016

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska informuje, że zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy, najkorzystniejszą ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych nr 39825–2016 w dniu 13.04.2016 r. na zadanie pn. „Remont cząstkowy nawierzchni dróg i ulic na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska” jest oferta złożona przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe

TRANSDRÓG

KACZMARCZYK Spółka Jawna

34-222 Zawoja 1962

 

cena wybranej oferty: 252 888,00 zł

słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt dwa osiemset osiemdziesiąt osiem zł.

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 10000,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonym ofertom, w każdym kryterium oceny określonym w SIWZ i łączną punktację:

 

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Punktacja przyznana ofertom
w poszczególnym kryterium

Łączna punktacja

Cena

Skrócenie okresu realizacji zamówienia

1.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe TRANSDRÓG Kaczmarczyk Spółka Jawna
34-222 Zawoja 1962

9 500,00

500,00

10 000,00

2.

Firma Usługowo-Handlowa KOMBUD Franciszek Kowalczyk
34-242 Łętownia 378

9088,46

500,00

9588,46

3.

POL-BRUK Pietrzak

Spółka jawna

32-400 Myślenice

ul. Słowackiego 12/39

8898,41

500,00

9398,41

4.

P.U.P.H. „DROGBUD”
Inż. Kazimierz Sobaniak
34-222 Zawoja 1970

8217,94

500,00

8717,94

5.

F.H.U. ADIM Pomoc drogowa
Adam Kruszyna
Biskupice 134
32-020 Wieliczka

8014,77

166,67

8181,44

6.

„TRANSFIG”
Wiesław Figa
32-061 Rybna
Przeginia Duchowna 300

7816,71

166,67

7983,38

 


 

Kalwaria Zebrzydowska: Remont cząstkowy nawierzchni dróg i ulic na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska
Numer ogłoszenia: 141095 - 2016; data zamieszczenia: 18.07.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 39825 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, tel. 033 8766218, faks 033 8766301.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont cząstkowy nawierzchni dróg i ulic na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: remont cząstkowy nawierzchni dróg i ulic na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska. Charakterystyka robót: - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu masy mineralno asfaltowej, - remont nawierzchni bitumicznych poprzez wykonanie cienkiej warstwy (4 cm) z mieszanki mineralno asfaltowej rozkładanej za pomocą rozścielacza, - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami przy użyciu Remontera - remont cząstkowy nawierzchni nieulepszonych poprzez użycie kruszywa łamanego. Szczegółowy zakres prac został określony w przedmiarze robót, STWIORB, stanowiących załączniki do SIWZ. W przypadku, gdy Zamawiający posługuje się w niniejszej SIWZ oraz w załącznikach do niej wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia w odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia, wskazaniu temu towarzyszą wyrazy lub równoważny. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy kierowali się tymi danymi jako wskaźnikami, co do minimalnych wymagań parametrów technicznych i jakościowych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo usługowo- Handlowe TRANSDRÓG, Kaczmarczyk Spółka Jawna, Zawoja 1962, 34-222 Zawoja, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 306551,84 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 255888,00
  • Oferta z najniższą ceną: 255888,00 / Oferta z najwyższą ceną: 307346,25
  • Waluta: PLN .