Modernizacja remizy OSP w Bugaju - kontynuacja nadbudowy budynku (zabudowy tarasu)

[15.04.2016] Ogłoszenie o zamówieniu

[29.04.2016] Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Kalwaria Zebrzydowska: Modernizacja remizy OSP w Bugaju - kontynuacja nadbudowy budynku (zabudowy tarasu)
Numer ogłoszenia: 42161 - 2016; data zamieszczenia: 15.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska , ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, tel. 033 8766218, faks 033 8766301.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja remizy OSP w Bugaju - kontynuacja nadbudowy budynku (zabudowy tarasu).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji w nadbudowanej części budynku (zabudowy tarasu) Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Bugaj na działce nr 235/5. Na przedmiot zamówienia składa się następujący zakres:roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi, wykonanie elewacji,wykonanie parapetów zewnętrznych, uzupełnienie tynków zewnętrznych w rejonie schodów. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów własnych. Szczegółowo roboty składające się na przedmiot zamówienia określone zostały w przedmiarze robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i w projektach budowlanych załączonych do SIWZ. W przypadku, gdy Zamawiający posługuje się w niniejszej SIWZ oraz w załącznikach do niej wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia w odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia, wskazaniu temu towarzyszą wyrazy lub równoważny. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy kierowali się tymi danymi jako wskaźnikami, co do minimalnych wymagań parametrów technicznych i jakościowych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego..

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.32.10.00-3, 45.26.00.00-0, 45.26.21.20-8, 45.32.40.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2016.

(...)

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.04.2016 godzina 10:30, miejsce: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, Biuro Obsługi Mieszkańców, parter.

(...)

 

PLIKI DO POBRANIA
Ogłoszenie o zamówieniu (pełne brzmienie)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załączniki nr 1-7 do SIWZ
Załącznik nr 8 do SIWZ - projekt umowy
Załącznik nr 9 do SIWZ - przedmiar robót
Załącznik nr 10 do SIWZ - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

 

 


 

Kalwaria Zebrzydowska dn.29.04.2016

ZP.271.4.2016

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: Postępowania nr ZP.271.4.2016 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), na realizację zadania pod nazwą:

 

Modernizacja remizy OSP w Bugaju – kontynuacja nadbudowy budynku (zabudowy tarasu)”

 

Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93.ust.1 pkt.1  Ustawy Pzp „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu zastrzeżeniem pkt. 2 i 3.”

 

Uzasadnienie faktyczne:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) nie została złożona żadna oferta.