Przebudowa drogi powiatowej Nr 1730K -ul. Kościuszki w Kalwarii Zebrzydowskiej w zakresie przebudowy pobocza, jezdni i urządzeń odwadniających drogę w km 0+000-0+142

[26.04.2016] Ogłoszenie o zamówieniu

[20.05.2016] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

[15.07.2016] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Kalwaria Zebrzydowska: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1730K -ul. Kościuszki w Kalwarii Zebrzydowskiej w zakresie przebudowy pobocza, jezdni i urządzeń odwadniających drogę w km 0+000-0+142
Numer ogłoszenia: 46491 - 2016; data zamieszczenia: 26.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska , ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, tel. 033 8766218, faks 033 8766301.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kalwaria-zebrzydowska.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1730K -ul. Kościuszki w Kalwarii Zebrzydowskiej w zakresie przebudowy pobocza, jezdni i urządzeń odwadniających drogę w km 0+000-0+142.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową drogi powiatowej Nr 1730K ul. Kościuszki w Kalwarii Zebrzydowskiej w zakresie przebudowy pobocza, jezdni i urządzeń odwadniających drogę w km 0+000-0+142.Charakterystyka robót: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, roboty ziemne, kanalizacja deszczowa fi 400, utwardzenie pobocza, poszerzenie jezdni, ściek z kostki, pobocze, ubezpieczenie skarp, ustawienie barier, ponowne w zakresie: przebudowa nawierzchni pobocza w km 0+023-0+142, strona prawa o długości 131m, szerokości 1.25m. Przebudowa jezdni w km 0+005-0+130, poszerzenie na długości 135,6m. Poszerzenie jezdni do szerokości pasa ruchu 4.50 do 4.90 m. Przebudowa pobocza, ściek z kostki str. lewa w km 0+049-0 +142, pobocze długości 75,0 m i szerokości 0,50, 0.35, krawężnik betonowy 15x22 na ławie betonowej, ściek 65.0 cm z kostki szer.0.50 m. długość rzeczywista 83,0m. Przebudowa pobocza i korytek betonowych, strona lewa w km 0+000-0+049, pobocze w km 0+000-0+049; długość rzeczywista L=56.0 m, szer. 1.0 m, korytka betonowe 38x50x21 w km 0+005-0+049, długość rzeczywista 50.0 m.

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.07.2016.

(...)

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.05.2016 godzina 10:30, miejsce: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, Biuro Obsługi Mieszkańców, parter.

(...)

 

PLIKI DO POBRANIA
Ogłoszenie o zamówieniu (pełne brzmienie)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załączniki do SIWZ


 

ZP.271.5.2016

Kalwaria Zebrzydowska, 20.05.2016 r.

 

INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska informuje, że zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy, najkorzystniejszą ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych n nr 46491-2016 w dniu 26.04.2016 r. a zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej  Nr 1730K – ul. Kościuszki w Kalwarii Zebrzydowskiej w zakresie przebudowy pobocza, jezdni i urządzeń odwadniających drogę w km 0+000 – 0+142”:  jest oferta złożona przez Wykonawcę:


Zakład Remontowo-Budowlany
Tadeusz Brudny
Łękawica 118
34-124 Klecza Górna


cena wybranej oferty: 127 296,80 zł
słownie złotych: sto dwadzieścia siedem dwieście dziewięćdziesiąt sześć 80/100 zł
okres realizacji zamówienia 30 dni od podpisania umowy

kryteria oceny:
- cena 95%
- skrócenie okresu realizacji zamówienia - 5%

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 100 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonym ofertom podlegającym ocenie w kryterium oceny określonym w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom

Łączna punktacja

Kryterium cena

kryterium skrócenie okresu realizacji zamówienia

1.

TRANSFIG Wiesław Figa Przeginia Duchowna 300 32-061 Rybna

79,62

4,00

83,62

2.

Zakład Remontowo-Budowlany Tadeusz Brudny Łękawica 118 34-124 Klecza Górna

95,00

5,00

100,00

3.

Zakład Wykonawczy KOMMEL mgr inż. Bronisław Merak 34-124 Barwałd Średni 230

87,14

1,00

88,14

 


 

Kalwaria Zebrzydowska: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1730K -ul. Kościuszki w Kalwarii Zebrzydowskiej w zakresie przebudowy pobocza, jezdni i urządzeń odwadniających drogę w km 0+000 - 0+142
Numer ogłoszenia: 139795 - 2016; data zamieszczenia: 15.07.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 46491 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, tel. 033 8766218, faks 033 8766301.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1730K -ul. Kościuszki w Kalwarii Zebrzydowskiej w zakresie przebudowy pobocza, jezdni i urządzeń odwadniających drogę w km 0+000 - 0+142.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową drogi powiatowej Nr 1730K- ul. Kościuszki w Kalwarii Zebrzydowskiej w zakresie przebudowy pobocza, jezdni i urządzeń odwadniających drogę w km 0+000 - 0+142. Charakterystyka robót: (roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, roboty ziemne, kanalizacja deszczowa fi 400, utwardzenie pobocza, poszerzenie jezdni, ściek z kostki, pobocze, ubezpieczenie skarp, ustawienie barier - ponowne) w zakresie: Przebudowa nawierzchni pobocza w km 0+023 - 0+142 (strona prawa) o długości =131.00 m, szerokości = 1.25m. Przebudowa jezdni w km 0+005 - 0+130 - poszerzenie na długości 135,6m. Poszerzenie jezdni do szerokości pasa ruchu 4.50 - 4.90 m. Przebudowa pobocza, ściek z kostki str. lewa w km 0+049 - 0 + 142. pobocze długości 75,0 m i szerokości 0,50 (0.35), krawężnik betonowy 15x22 na ławie betonowej, ściek 65.0 cm z kostki szer.0.50 m. długość rzeczywista 83,0m. Przebudowa pobocza i korytek betonowych - strona lewa - w km 0 + 000 - 0 + 049 pobocze w km 0+000 -0+049, długość rzeczywista L = 56.0 m, szer. 1.0 m, korytka betonowe 38x50x21 w km 0 = 005 - 0 + 049, długość rzeczywista 50.0 m. Szczegółowy zakres prac został określony w przedmiarze robót, Szczegółowej Specyfikacji Technicznej SST, dokumentacji projektowej, stanowiących załączniki do SIWZ. W przypadku, gdy Zamawiający posługuje się w niniejszej SIWZ oraz w załącznikach do niej wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia w odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia, wskazaniu temu towarzyszą wyrazy lub równoważny. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy kierowali się tymi danymi jako wskaźnikami, co do minimalnych wymagań parametrów technicznych i jakościowych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.06.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • zakład Remontowo-Budowlany, Tadeusz Brudny, Łękawica 118, 34-120 Klecza Górna, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 229500,21 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 127269,80
  • Oferta z najniższą ceną: 127269,80 / Oferta z najwyższą ceną: 151858,01
  • Waluta: PLN .