Modernizacja remizy OSP w Bugaju - kontynuacja nadbudowy budynku (zabudowy tarasu)

[05.05.2016] Ogłoszenie o zamówieniu

[08.06.2016] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

[15.07.2016] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Kalwaria Zebrzydowska: Modernizacja remizy OSP w Bugaju - kontynuacja nadbudowy budynku (zabudowy tarasu)
Numer ogłoszenia: 50057 - 2016; data zamieszczenia: 05.05.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska , ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, tel. 033 8766218, faks 033 8766301.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kalwaria-zebrzydowska.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja remizy OSP w Bugaju - kontynuacja nadbudowy budynku (zabudowy tarasu).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji w nadbudowanej części budynku, zabudowy tarasu Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Bugaj na działce nr 235/5. Na przedmiot zamówienia składa się następujący zakres: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi, wykonanie elewacji, wykonanie parapetów zewnętrznych, uzupełnienie tynków zewnętrznych w rejonie schodów. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów własnych. Szczegółowo roboty składające się na przedmiot zamówienia określone zostały w przedmiarze robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i w projektach budowlanych załączonych do SIWZ. W przypadku, gdy Zamawiający posługuje się w niniejszej SIWZ oraz w załącznikach do niej wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia w odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia, wskazaniu temu towarzyszą wyrazy lub równoważny. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy kierowali się tymi danymi jako wskaźnikami, co do minimalnych wymagań parametrów technicznych i jakościowych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.32.10.00-3, 45.26.00.00-0, 45.26.21.20-8, 45.32.40.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2016.

(...)

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.05.2016 godzina 10:30, miejsce: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, Biuro Obsługi Mieszkańców, parter.

(...)

 

PLIKI DO POBRANIA
Ogłoszenie o zamówieniu (pełne brzmienie)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załączniki nr 1-7 do SIWZ
Załącznik nr 8 do SIWZ - projekt umowy
Załącznik nr 9 do SIWZ - przedmiar robót
Załącznik nr 10 do SIWZ - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, 08.06.2016 r.

ZP.271.6.2016

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, informuje, że zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy, najkorzystniejszą ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych nr 50057-2016 w dniu 05.05.2016 r. na zamówienie pn.:„Modernizacja  remizy OSP w Bugaju – kontynuacja nadbudowy budynku (zabudowa tarasu)”jest oferta złożona przez Wykonawcę:

Zakład Remontowo Budowlany

Malarstwo Tapeciarstwo

Barzycki Mieczysław

34-205 Stryszawa71E

cena wybranej oferty: 23 015,00 zł brutto

słownie złotych: dwadzieścia trzy tysiące piętnaście złotych.

 

kryteria oceny:

  1. cena 90 %
  2. okres gwarancji-10 %

Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny – cena 90%  i okres gwarancji-10% – oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

 

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonym ofertom podlegającym ocenie w kryterium oceny określonym w SIWZ:

 

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom

Łączna punktacja

1.

Zakład Remontowo-Budowlany
Malarstwo Tapeciarstwo
Barzycki Mieczysław
34-205 Stryszawa 71 E

100

100

2.

F.H.U. ROMAX
Roman Kołacz
Wielka Wieś
Ul. Spokojna 23

96,94

96,94

3.

Zakład Instalacyjny C.O., Gaz., Wod.-Kan.
Usługi Budowlane Michał Świerkosz
ul. Wolności 201
34-220 Maków Podhalański

94,49

94,49

 

 


 

Kalwaria Zebrzydowska: Modernizacja remizy OSP w Bugaju - kontynuacja nadbudowy budynku (zabudowy tarasu)
Numer ogłoszenia: 139597 - 2016; data zamieszczenia: 15.07.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 50057 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, tel. 033 8766218, faks 033 8766301.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja remizy OSP w Bugaju - kontynuacja nadbudowy budynku (zabudowy tarasu).

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji w nadbudowanej części budynku (zabudowy tarasu) Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Bugaj na działce nr 235/5. Na przedmiot zamówienia składa się następujący zakres: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi, wykonanie elewacji, wykonanie parapetów zewnętrznych, uzupełnienie tynków zewnętrznych w rejonie schodów. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów własnych. Szczegółowo roboty składające się na przedmiot zamówienia określone zostały w przedmiarze robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i w projektach budowlanych załączonych do SIWZ. W przypadku, gdy Zamawiający posługuje się w niniejszej SIWZ oraz w załącznikach do niej wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia w odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia, wskazaniu temu towarzyszą wyrazy lub równoważny. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy kierowali się tymi danymi jako wskaźnikami, co do minimalnych wymagań parametrów technicznych i jakościowych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.32.10.00-3, 45.26.00.00-0, 45.26.21.20-8, 45.32.40.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.06.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Zakład Remontowo- Budowlany Malarstwo Tapeciarstwo Mieczysław Barzycki, Stryszawa 71 E, 34-205 Stryszawa, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 19596,53 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 23015,00
  • Oferta z najniższą ceną: 23015,00 / Oferta z najwyższą ceną: 24515,50
  • Waluta: PLN .