Pracownik socjalny na zastępstwo w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej

[17.05.2016] Ogłoszenie o naborze

[31.05.2016] Ogłoszenie o wyniku naboru

 

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej ogłasza
Nabór na stanowisko pracownika socjalnego-na zastępstwo

1. Wymagania:
• wykształcenie zgodne z ustawą o pomocy społecznej tj. dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych albo ukończone studia wyższe  na kierunku praca socjalna lub do dnia 31 grudnia 2013r. posiada ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie,
• posiadanie obywatelstwa polskiego,
• nieposzlakowana opinia,
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
• znajomość ustawy o pomocy społecznej oraz przepisów wykonawczych, kodeksu postępowania administracyjnego,
• znajomość obsługi komputera,
• samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność,
• umiejętność pracy w zespole.

2.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
• praca socjalna,
• dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,
• udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,
• pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe  i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy,
• udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
• pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,
• współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,
• inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin,
• współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.

3. Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• curriculum vitae,
• kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i uprawnienia zawodowe,
• oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego,
• oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z naborem (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych).

4. Warunki zatrudnienia:
• umowa o pracę w wymiarze 1 etatu na zastępstwo.

Termin i miejsce składania dokumentów: Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej,  w godzinach pracy Ośrodka tj. od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30 lub przesłać pocztą na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego-na zastępstwo ” w terminie do 30 maja 2016r. do godziny 15.30 (decyduje data wpływu oferty do MGOPS w Kalwarii Zebrzydowskiej).

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej, stronie internetowej MGOPS , na stronach BIP Urzędu Miasta Kalwaria Zebrzydowska oraz na tablicy ogłoszeń. W miesiącu kwietniu 2016r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejsko-Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


Kierownik MGOPS
Dorota Pocztowska

Kalwaria Zebrzydowska, 17.05.2016r.


Ogłoszenie o wyniku naboru
Pracownik socjalny –zastępstwo


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej  informuje, że w wyniku zakończenia naboru na wolne stanowisko pracownik socjalny  –zastępstwo – nabór nie został rozstrzygnięty.
Uzasadnienie:
W związku z ogłoszeniem naboru wpłynęła 1 oferta nie spełniająca wymagań formalnych.

 

kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Dorota Pocztowska
Kalwaria Zebrzydowska, 31.05.2016r.