Przebudowa drogi gminnej K 470083 Brody - Zebrzydowice w zakresie budowy chodnika, przebudowy jezdni, budowy kanalizacji deszczowej, budowy urządzeń odwadniających drogę oraz remont zjazdów i przepustów w m. Brody i Zebrzydowice

[20.05.2016] Ogłoszenie o zamówieniu

[16.06.2016] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

[15.07.2016] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Kalwaria Zebrzydowska: Przebudowa drogi gminnej K 470083 Brody - Zebrzydowice w zakresie budowy chodnika, przebudowy jezdni, budowy kanalizacji deszczowej, budowy urządzeń odwadniających drogę oraz remont zjazdów i przepustów w m. Brody i Zebrzydowice, Gmina Kalwaria Zebrzydowska w km 1+325-2+320
Numer ogłoszenia: 56437 - 2016; data zamieszczenia: 20.05.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska , ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, tel. 033 8766218, faks 033 8766301.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kalwaria-zebrzydowska.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej K 470083 Brody - Zebrzydowice w zakresie budowy chodnika, przebudowy jezdni, budowy kanalizacji deszczowej, budowy urządzeń odwadniających drogę oraz remont zjazdów i przepustów w m. Brody i Zebrzydowice, Gmina Kalwaria Zebrzydowska w km 1+325-2+320.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową drogi gminnej K 470083 Brody - Zebrzydowice w zakresie budowy chodnika, przebudowy jezdni, budowy kanalizacji deszczowej, budowy urządzeń odwadniających drogę oraz remont zjazdów i przepustów w m. Brody i Zebrzydowice, Gmina Kalwaria Zebrzydowska w km 1+325-2+320.Charakterystyka robót: roboty ziemne, odwodnienie: kanalizacja deszczowa system zamknięty, system otwarty szczelny, odwodnienie powierzchniowe; korytka betonowe, kraty stalowe, ściek przykrawężnikowy, studnie rewizyjne i ściekowe, przykanaliki, remont istniejącego przepustu w km1+585, budowa chodnika w km 1+325-2+320 strona prawa, uzupełnienie utwardzenia poboczy drogi, poszerzenie jezdni, remont zjazdów, ubezpieczenie skarp, przebudowa urządzeń kolidujących, roboty wykończeniowe, oznakowanie..

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2016.

(…)

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.06.2016 godzina 10:30, miejsce: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, Biuro Obsługi Mieszkańców, parter..

(…)

PLIKI DO POBRANIA:
Ogłoszenie o zamówieniu (pełne brzmienie)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załączniki do SIWZ

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, 16.06.2016 r.

ZP.271.7.2016

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska informuje, że zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy, najkorzystniejszą ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych nr 56437–2016 w dniu 20.05.2016 r. na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej K 470083 Brody – Zebrzydowice w zakresie budowy chodnika, przebudowy jezdni, budowy kanalizacji deszczowej, budowy urządzeń odwadniających drogę oraz remont zjazdów i przepustów w m. Brody i Zebrzydowice, Gmina Kalwaria Zebrzydowska w km 1+325-2+320jest oferta złożona przez Wykonawcę:

F.H.U. „RAF – KOP”

Rafał Zielonka

34-220 Maków Podhalański

Grzechynia 405

 

cena wybranej oferty: 900 000,09zł

słownie złotych: dziewięćset tysięcy 9/100 zł: 60 miesięcy

 

kryteria oceny:
- cena 95%
- gwarancja i rękojmia 5%

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 100 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonym ofertom podlegającym ocenie w kryterium oceny określonym w SIWZ:

 

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom

Łączna punktacja

kryterium cena

kryterium gwarancja i rękojmia

1.

F.H.U. „RAF – KOP”
Rafał Zielonka
34-220 Maków Podhalański
Grzechynia 405B

95,00

5,00

100,00

2.

„OMEGA” Zakład Sieci Wodno- Kanalizacyjnych
Jarosław Irzyk
Ul. Szkolna 17
41-711 Ruda Śląska

61,02

5,00

66,02

3.

Firma Inżynieryjno Budowlana
„INŻ.- BUD” Wojciech Pieróg
34-220 Maków Podhalański
Grzechynia 650

85,65

5,00

90,65

4.

Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowo- Mostowe
„DROG – BUD”
Franciszek Fryc
34-116 Spytkowice
Ul. Zamkowa 3

81,49

5,00

86,49

5.

BRUK-SPEC Przedsiębiorstwo Budowlane Mateusz Gancarczyk
Śleszowice 70
34-210 Zembrzyce

87,91

5,00

92,91

 

 


 

 

Kalwaria Zebrzydowska: Przebudowa drogi gminnej K 470083 Brody - Zebrzydowice w zakresie budowy chodnika, przebudowy jezdni, budowy kanalizacji deszczowej, budowy urządzeń odwadniających drogę oraz remont zjazdów i przepustów w m. Brody i Zebrzydowice, Gmina Kalwaria Zebrzydowska w km 1+325-2+320
Numer ogłoszenia: 139121 - 2016; data zamieszczenia: 15.07.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 56437 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, tel. 033 8766218, faks 033 8766301.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej K 470083 Brody - Zebrzydowice w zakresie budowy chodnika, przebudowy jezdni, budowy kanalizacji deszczowej, budowy urządzeń odwadniających drogę oraz remont zjazdów i przepustów w m. Brody i Zebrzydowice, Gmina Kalwaria Zebrzydowska w km 1+325-2+320.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: K 470083 Brody - Zebrzydowice w zakresie budowy chodnika, przebudowy jezdni, budowy kanalizacji deszczowej, budowy urządzeń odwadniających drogę oraz remont zjazdów i przepustów w m. Brody i Zebrzydowice, Gmina Kalwaria Zebrzydowska w km 1+325-2+320. Charakterystyka robót: roboty ziemne, odwodnienie: kanalizacja deszczowa system zamknięty, system otwarty szczelny, odwodnienie powierzchniowe; korytka betonowe, kraty stalowe, ściek przykrawężnikowy, studnie rewizyjne i ściekowe, przykanaliki, remont istniejącego przepustu w km1+585, budowa chodnika w km 1+325-2+320 strona prawa, uzupełnienie utwardzenia poboczy drogi, poszerzenie jezdni, remont zjazdów, ubezpieczenie skarp, przebudowa urządzeń kolidujących, roboty wykończeniowe, oznakowanie.Szczegółowy zakres prac został określony w przedmiarze robót, dokumentacji projektowej, stanowiących załączniki do SIWZ.W przypadku, gdy Zamawiający posługuje się w niniejszej SIWZ oraz w załącznikach do niej wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia w odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia, wskazaniu temu towarzyszą wyrazy lub równoważny. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy kierowali się tymi danymi jako wskaźnikami, co do minimalnych wymagań parametrów technicznych i jakościowych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.06.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • F.H.U.RAF-KOP Rafał Zielonka, Grzechynia 405, 34-220 Maków Podhalański, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 17766934,86 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 900000,09
  • Oferta z najniższą ceną: 900000,09 / Oferta z najwyższą ceną: 1401283,11
  • Waluta: PLN.