Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska z podziałem na dwa zadania

[25.05.2016] Ogłoszenie o zamówieniu

[01.06.2016] Pytania i odpowiedzi

[17.06.2016] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

[27.10.2016] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Kalwaria Zebrzydowska: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska z podziałem na dwa zadania. Zadanie nr 1. Budowa sieci energetycznej NN oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej (ul. Nowa) w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska. Zadanie nr 2. Budowa sieci kablowej oświetlenia drogi krajowej nr 52 Bielsko- Biała- Głogoczów w miejscowości Barwałd Górny.

Numer ogłoszenia: 58993 - 2016; data zamieszczenia: 25.05.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska , ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, tel. 033 8766218, faks 033 8766301.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska z podziałem na dwa zadania.Zadanie nr 1. Budowa sieci energetycznej NN oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej (ul. Nowa) w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska.Zadanie nr 2. Budowa sieci kablowej oświetlenia drogi krajowej nr 52 Bielsko- Biała- Głogoczów w miejscowości Barwałd Górny..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dotyczące budowy oświetlenia ulicznego z podziałem na dwa zadania. Zadanie nr 1. Budowa sieci energetycznej NN oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej (ul. Nowa) w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska. Zakres zamówienia miedzy innymi obejmuje; wykonanie nowej wydzielonej sieci kablowej oświetlenia ulicznego o łącznej długości trasy 138 mb, o całkowitej długości przewodu równej 152mb, zabudowanie slupów, zabudowanie 4 opraw oświetlenia ulicznego LED, dokonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Zadanie nr 2. Budowa sieci kablowej oświetlenia drogi krajowej nr 52 Bielsko- Biała- Głogoczów w miejscowości Barwałd Górny. Zakres zamówienia miedzy innymi obejmuje; wykonanie nowej sieci kablowej oświetlenia ulicznego o długości 905 m, posadowienie 21 slupów kompozytowych wraz z montażem opraw oświetleniowych, dokonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Roboty budowlane dla każdego zadania określone zostały w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, projekcie budowlanym, przedmiarach robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót..

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.14.00-9, 45.23.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2016.

(…)

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.06.2016 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, Biuro Obsługi Mieszkańców, parter.

(…)

PLIKI DO POBRANIA:

Ogłoszenie o zamówieniu (pełne brzmienie)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki do SIWZ

 


 

Kalwaria Zebrzydowska dn. 1.06.2016r.

znak postępowania: ZP.271.8.2016

Pytania i odpowiedzi i inne informacje dotyczące przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych pod nr 58993-2016,  w dniu 25.05.2016 na zadanie pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska z podziałem na dwa zadania”. Zadanie nr 1. Budowa sieci energetycznej NN oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej (ul. Nowa) w miejscowości  Kalwaria Zebrzydowska. Zadanie nr 2. Budowa sieci kablowej oświetlenia drogi krajowej nr 52 Bielsko- Biała- Głogoczów w miejscowości Barwałd Górny.”

Pytania:

1. Czy będzie wymagany Projekt Organizacji Ruchu ?

2. Czy będzie pobierana opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie ?

Odpowiedzi:

Ad.1.

Przy realizacji inwestycji wykonawca zobowiązany jest do dopełnienia wszelkich formalności wynikających z przepisów ustawy o drogach publicznych oraz prawo o ruchu drogowym.

Ad.2.

Za zajęcie pasa drogowego nie będzie pobierana opłata.

 

Powyższe ustalenia stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, 17.06.2016 r.

ZP.271.8.2016

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska informuje, że zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy, najkorzystniejszą ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego nr 58993–2016 w dniu 25.05.2016 r. na zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska z podziałem na dwa zadania”

Zadanie nr 1. Budowa sieci energetycznej NN oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej (ul. Nowa) w miejscowości  Kalwaria Zebrzydowska.

Zadanie nr 2. Budowa sieci kablowej oświetlenia drogi krajowej nr 52 Bielsko- Biała Głogoczów w miejscowości Barwałd Górny.

I. Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy – dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej na Zadanie Nr 1 przez:

Z.E.B. Sp. z o.o.

ul. 3 Maja 12

42-266 Świerklany

kryteria oceny:

- cena 95%

- gwarancja i rękojmia 5%

cena wybranej oferty: 20 907,50 zł słownie złotych: dwadzieścia tysięcy dziewięćset siedem zł 50/100 zł: 96 miesięcy.

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 100 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

 

II. Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy – dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej na Zadanie Nr 2 przez:

EL-MAR” Sp. z o.o.

Pl. Wolności 16/5

46-380 Dobrodzień

kryteria oceny:

- cena 95%

- gwarancja i rękojmia 5%

cena wybranej oferty: 107 809,67 zł słownie złotych: sto siedem tysięcy osiemset dziewięć zł 67/100 zł: 72 miesiące.

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 97,66 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

 

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonym ofertom podlegającym ocenie w kryterium oceny określonym w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom

Łączna punktacja

kryterium cena

kryterium gwarancja i rękojmia

1.

Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa „COMPLEXSUS” Bal, Majcher, Pompa Sp. Jawna 34-389 Katowice, ul. Ks. mjr K. Woźniaka 7

Zad. 1: 79,76

Zad. 2: 85,27

5,00

5,00

84,76

90,27

2.

„EL-MAR” Sp. z o.o.

Pl. Wolności 16/5

46-380 Dobrodzień

Zad. 1: 66,94

Zad. 2: 95,00

1,66

1,66

68,61

97,66

3.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ELEMAR” Cudak Marcin ul. Piaski 28, 32-555 Zagórze

Zad. 1: 75,09

Zad. 2: 78,95

5,00

5,00

80,09

83,95

4.

Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych i Budowlanych HALUX Sp. z o.o. 30-720 Kraków, ul. Saska25

Zad. 1: 69,64

Zad. 2: 73,03

0

0

69,64

73,03

5.

Z.E.B. Sp. z o.o. 42-266 Świerklany, ul. 3 Maja 12

Zad. 1: 95,00

Zad. 2: 89,11

5,00

5,00

100,00

94,11

6.

PPHU Instalatorstwo Elektryczne Wykonawstwo i Dozór, Mieczysław Cichoń, 34-120 Andrychów, ul. Dąbrowskiego 47 b

Zad. 1: 81,66

Zad. 2: 79,14

0

0

79,14

81,66

7.

ALUMAST S.A., ul. Marklowicka 30A, 44-300 Wodzisław Śląski

Zad. 1: 68,15

Zad. 2: 74,76

1,66

1,66

69,81

76,42

 

 


 

 

Kalwaria Zebrzydowska: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska z podziałem na dwa zadania. Zadanie nr 1. Budowa sieci energetycznej NN oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej (ul. Nowa) w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska. Zadanie nr 2. Budowa sieci kablowej oświetlenia drogi krajowej nr 52 Bielsko- Biała- Głogoczów w miejscowości Barwałd Górny.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 58993 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, tel. 033 8766218, faks 033 8766301.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska z podziałem na dwa zadania. Zadanie nr 1. Budowa sieci energetycznej NN oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej (ul. Nowa) w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska. Zadanie nr 2. Budowa sieci kablowej oświetlenia drogi krajowej nr 52 Bielsko- Biała- Głogoczów w miejscowości Barwałd Górny..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zadanie nr 1. Budowa sieci energetycznej NN oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej ul. Nowa w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska. Zakres zamówienia miedzy innymi obejmuje; wykonanie nowej wydzielonej sieci kablowej oświetlenia ulicznego o łącznej długości trasy 138 mb, o całkowitej długości przewodu równej 152mb, zabudowanie słupów, zabudowanie4 opraw oświetlenia ulicznego LED, dokonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Zadanie nr 2. Budowa sieci kablowej oświetlenia drogi krajowej nr 52 Bielsko- Biała- Głogoczów w miejscowości Barwałd Górny prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego Zakres zamówienia miedzy innymi obejmuje; wykonanie nowej sieci kablowej oświetlenia ulicznego o długości 905 m, posadowienie 21 slupów kompozytowych wraz z montażem opraw oświetleniowych, dokonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Roboty budowlane dla każdego zadania określone zostały w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, projekcie budowlanym, przedmiarach robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Szczegółowy zakres prac został określony w przedmiarach robót, dokumentacji technicznej oraz dokumentacji projektowej stanowiących załączniki do SIWZ. W przypadku, gdy Zamawiający posługuje się w niniejszej SIWZ oraz w załącznikach do niej wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia w odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia, wskazaniu temu towarzyszą wyrazy lub równoważny. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy kierowali się tymi danymi jako wskaźnikami, co do minimalnych wymagań parametrów technicznych i jakościowych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.14.00-9, 45.23.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 2

Nazwa: Budowa sieci kablowej oświetlenia drogi krajowej nr 52 Bielsko- Biała- Głogoczów w miejscowości Barwałd Górny

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

EL-MAR-Spółka z o.o., Plac Wolności16/5, 46-380 Dobrodzień, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 125217,48 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 107809,67

Oferta z najniższą ceną: 107809,67 / Oferta z najwyższą ceną: 140239,74

Waluta: PLN .

Część NR: 1

Nazwa: Budowa sieci energetycznej NN oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej ul. Nowa w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.06.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Z.E.B. Sp.z o.o., ul.3 Maja 12, 44-226 Świerklany, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 22115,98 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 20907,50

Oferta z najniższą ceną: 20907,50 / Oferta z najwyższą ceną: 29669,97

Waluta: PLN .