Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej w m. Zebrzydowice i Przytkowice w ramach przebudowy DW 953 w km: 1+100,00-1+328,00 odc.070, 3+839,00-4+631,00 odc.030, 0+003,20-0+584,00 odc.050

[27.05.2016] Ogłoszenie o zamówieniu

[06.06.2016] Pytania, odpowiedzi i inne informacje

[27.06.2016] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

[15.07.2016] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Kalwaria Zebrzydowska: Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej w m. Zebrzydowice i Przytkowice w ramach przebudowy DW 953 w km: 1+100,00-1+328,00 odc.070, 3+839,00-4+631,00 odc.030, 0+003,20-0+584,00 odc.050
Numer ogłoszenia: 59287 - 2016; data zamieszczenia: 27.05.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego


zawarcia umowy ramowej


ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska , ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, tel. 033 8766218, faks 033 8766301.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej w m. Zebrzydowice i Przytkowice w ramach przebudowy DW 953 w km: 1+100,00-1+328,00 odc.070, 3+839,00-4+631,00 odc.030, 0+003,20-0+584,00 odc.050.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej w m. Zebrzydowice i Przytkowice w ramach przebudowy DW 953.w zakresie: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, roboty ziemne kanalizacja deszczowa, chodnik z kostki brukowej, poszerzenie jezdni, remont zjazdów, budowa i remont urządzeń odwadniających, ubezpieczenie skarp, roboty wykończeniowe. Szczegółowy zakres prac został określony w przedmiarach robót, dokumentacji technicznej oraz dokumentacji projektowej stanowiących załączniki do SIWZ. 3. W przypadku, gdy Zamawiający posługuje się w niniejszej SIWZ oraz w załącznikach do niej wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia w odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia, wskazaniu temu towarzyszą wyrazy lub równoważny. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy kierowali się tymi danymi jako wskaźnikami, co do minimalnych wymagań parametrów technicznych i jakościowych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego..

II.1.5)


przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.32.22-1, 45.23.21.30-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2016.

(…)

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.06.2016 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, Biuro Obsługi Mieszkańców, parter.

(…)

PLIKI DO POBRANIA:
Ogłoszenie o zamówieniu (pełne brzmienie)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załączniki do SIWZ

 


 

Kalwaria Zebrzydowska dn. 6.06.2016r.

znak postępowania: ZP.271.9.2016

Pytania i odpowiedzi i inne informacje dotyczące przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych pod nr 59287-2016, w dniu 27.05.2016 na zadanie pn.: „Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej w m. Zebrzydowice i Przytkowice w ramach przebudowy DW 953 w km: 1+100,00-1+328,00 odc.070, 3+839,00-4+631,00 odc.030, 0+003,20-0+584,00 odc.050”

Pytania:
1. W przedmiarze robót kosztorysu ofertowego Odcinek II KM 0294 odc.050 Przytkowice w pozycji odwodnienie korpusu 3.1 ujęto rury PEHD o średnicy Fi 500. Pytanie brzmi: Czy można zastosować rury PP Fi 500 łączone na kielich. W przypadku nie wyrażenia zgody, prosimy o podanie dokładnych danych rury PEHD?

Ad. 1.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie w miejsce rur PEHD, rurociągu z tworzywa sztucznego (PP lub PVC – U) o równoważnych parametrach, sztywności obwodowej min SN8 zgodnie z zapisami zawartymi w SSTWIOR stanowiącej załącznik do SIWZ.

 

Kalwaria Zebrzydowska dn. 6.06.2016r.

znak postępowania: ZP.271.9.2016

Pytania i odpowiedzi i inne informacje dotyczące przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych pod nr 59287-2016, w dniu 27.05.2016 na zadanie pn.: „Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej w m. Zebrzydowice i Przytkowice w ramach przebudowy DW 953 w km: 1+100,00-1+328,00 odc.070, 3+839,00-4+631,00 odc.030, 0+003,20-0+584,00 odc.050”

Zamawiający prostuje treść ogłoszenia o zamówieniu na realizację zadania: Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej w m. Zebrzydowice i Przytkowice w ramach przebudowy DW 953 w km: 1+100,00-1+328,00 odc.070, 3+839,00-4+631,00 odc.030, 0+003,20-0+584,00 odc.050
numer ogłoszenia: 59287 – 2016, data zamieszczenia: 27.05.2016 w następujący sposób:
W przedmiarze robót (kosztorysie ofertowym) na realizację odcinka I w miejscowości Przytkowice w nagłówku w miejsce „ODCINEK I - KM 4+192 - 1+271 ODC. 030 PRZYTKOWICE” winno być „ODCINEK I - KM 4+192 - 4+271 ODC. 030 PRZYTKOWICE”.

 


 

ZP.271.9.2016

Kalwaria Zebrzydowska dn. 24.06.2016r.

 

INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ
OFERTY

Na podstawie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający Gmina Kalwaria Zebrzydowska ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska informuje, ze zgodnie z art.91 ust.1 w/w ustawy, najkorzystniejszą ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych nr 59287-2016 w dniu 27.05.2016r.na zamówienie pn.: „Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej w m. Zebrzydowice i Przytkowice w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej DW 953 w km: 1+100,00 - 1 + 328,00 odc. 070, 3+839,00- 4+631,00, odc.030, 0+003,20 -0 +584,00 odc.050" jest oferta złożona przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
"SILVER" Sp. z o.o.
32-640 ZATOR
ul. Staszica 31

 

cena wybranej oferty: 270 442,20 zł brutto

słownie:(dwieście siedemdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści dwa 20/100 zł.)

 

kryteria oceny:
- cena - 95%
- gwarancja i rękojmia - 5%

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami ocen: cena - 95% i okres gwarancji i rękojmi - 5% - oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający podaje punktacje przyznaną złożonym ofertom podlegającym ocenie w kryterium oceny określonym w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom

Łączna punktacja

kryterium cena

kryterium gwarancja i rękojmia

1.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "SILVER" Sp. z o.o.
ul. Staszica 31 32-640 Zator

95,00

5,00

100,00

2.

Zakład Wykonawczy "KOMMEL"
mgr inż. Bronisław Merak
34-124 Barwałd Średni 230

88,76

5,00

93,76

3.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych "DROTECH"
Andrzej Domagała
Tomice, ul. Floriańska 140
34-100 Wadowice

78,09

0,00

78,09

 

II. Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu:
- nie odrzucono żadnej oferty,
- nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

III. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od przeslania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 


 

 

Kalwaria Zebrzydowska: Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej w m. Zebrzydowice i Przytkowice w ramach przebudowy DW 953 w km: 1+100,00-1+328,00 odc.070, 3+839,00-4+631,00 odc.030, 0+003,20-0+584,00 odc.050
Numer ogłoszenia: 138813 - 2016; data zamieszczenia: 15.07.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 59287 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, tel. 033 8766218, faks 033 8766301.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej w m. Zebrzydowice i Przytkowice w ramach przebudowy DW 953 w km: 1+100,00-1+328,00 odc.070, 3+839,00-4+631,00 odc.030, 0+003,20-0+584,00 odc.050.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej w m. Zebrzydowice i Przytkowice w ramach przebudowy DW 953 w zakresie: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, roboty ziemne kanalizacja deszczowa, chodnik z kostki brukowej, poszerzenie jezdni, remont zjazdów, budowa i remont urządzeń odwadniających, ubezpieczenie skarp, roboty wykończeniowe. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji kierownika budowy w specjalności drogowej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia. Wskazane osoby muszą posiadać wymagane uprawnienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia oraz aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Szczegółowy zakres prac został określony w przedmiarach robót, dokumentacji technicznej oraz dokumentacji projektowej stanowiących załączniki do SIWZ. W przypadku, gdy Zamawiający posługuje się w niniejszej SIWZ oraz w załącznikach do niej wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia w odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia, wskazaniu temu towarzyszą wyrazy lub równoważny. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy kierowali się tymi danymi jako wskaźnikami, co do minimalnych wymagań parametrów technicznych i jakościowych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.32.22-1, 45.23.21.30-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe SILVER Sp. z o.o., ul. Staszica 31, 32-640 Zator, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 284003,24 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 270442,20
  • Oferta z najniższą ceną: 270442,20 / Oferta z najwyższą ceną: 329018,03
  • Waluta: PLN.